ALMANYA İLTİCA YASASI TÜRKÇE METİN 2. KISIM

Genel Hükümler
Madde 5 Federal Büro
(1) Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (Federal Büro) iltica başvurularına karar verir. Bu yasaya göre, göçmenlik önlemleri ve kararlarından da sorumludur.
(2) Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Büro’nun Başkanını görevlendirir. Bu kişi, iltica prosedürlerinin uygun şekilde düzenlenmesini sağlar.
(3) Federal Büronun Başkanı, arazi ile koordineli olarak, en az 1.000 kalıcı konaklama yeri ile sığınmacılar için her bir merkezi kabul merkezinde bir saha ofisi kuracaktır. Ülkeler ile koordineli olarak daha fazla saha ofisi kurabilir.
(4) Federal Büronun Başkanı, eyaletlerdeki görevlerini yerine getirmesi için, kendisine maddi ve insan kaynakları sağlaması konusunda, ülkeler ile bir anlaşmaya varabilir. Kendisine sunulan çalışanlar, aynı şekilde Federal Büro çalışanları olarak mesleki talimatlarına tabidir. Detaylar ise, Federasyon ve arazi arasındaki bir idari anlaşmada düzenlenmelidir.
(5) Federal Büronun Başkanı, yabancılara, 30. Maddesine (Özel kabul tesisleri) uygun olarak prosedürleri hızlandırılacak olan bir ev sahibi kuruluşa yerleştirileceği konusunda ülkeler ile aynı fikirde olabilir. Federal Büro, cümle 1 uyarınca, özel konaklama tesislerine harici ofisler kurar veya devreder. Bu Kanunda veya başka bir yasada aksi belirtilmedikçe, ev sahibi kurumlara uygulanacak hükümler özel ev sahibi kuruluşlara uygulanır.
Madde 6 İltica hukuku kararlarının yükümlülüğü İltica başvurusu üzerine karar, iltica veya madde 1 bağlamındaki uluslararası koruma verilmesi, madde 1-1 (2) anlamında, tüm hususlarda bağlayıcıdır. Bu durum, iade işlemlerinde ve İkamet Kanunun 58a maddesine göre uygulanan prosedür için geçerli
değildir.

Madde 7 Kişisel verilerin toplanması

(1) Bu Kanunun uygulanmasından sorumlu olan makamlar, görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olduğu ölçüde, bu yasayı uygulamak amacıyla kişisel veriler toplayabilirler. Bu çalışmanın verim sağlayabilmesi için, bireysel vakaalarda gerekli olduğu takdirde, Federal Veri Koruma Yasasının 2/9 maddesi ayrıca ülkelerin Veri Koruma Yasasının uykun hükümleri manasında toplanabilir.
(2) Veriler, ilgili kişiden alınmalıdır. Ayrıca, söz konusu kişinin diğer kamu kurumlarına, yabancı makamlara ve kamuya açık olmayan organlara katılımı olmadan da yapılabilir:
1. Bu yasa veya diğer hükmün öngördüğü veya zorunlu olarak şart koştuğunda jurisGmbH-www.juris.de işbirliğinde,Adalet ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığı Sayfa 11
2. İlgili kişinin menfaatine olduğu ve bilgileri vermede itiraz etmeyeceği hususunda aksi bir kanaate varılmamıştır,
3. İlgili kişinin katılımı yeterli olmayacak veya orantısız bir çaba gerektirecektir.
4. Yerine getirilecek olan görev, diğer kişi veya kurumların bir anketini gerektirir veya
5. İlgili kişinin verilerini doğrulamak gereklidir.
Paragraf 2 (3) ve (4)’de göre ve yabancı merciiler ve kamuya açık olmayan yerlerde, ancak, ilgili kişinin koruyucu menfaatleri kısıtlanmadığı takdirde, bilgi toplanabilir.
(3) Federal Büronun iltica dava dosyaları, iltica davasının nihai olarak sonuçlandırılmasından en geç on yıl sonra imha edilmeli ve Federal Büro’nun veri işleme sistemlerinden silinmelidir. Diğer yönetmelikler uyarınca, imha ve silme için olan süreler bu durumda etkilenmez.

Madde 8 Kişisel verilerin aktarılması (Transferi)

(1) Kamu idareleri (Madde 7/1), talep edilmesi üzerine, bu yasayı uygulamakla görevli olan mercilere, yasal uygulanma düzenlemeleri veya ilgili kişinin koruyucu menfaatleri karşı çıkmadığı takdirde, bildikleri durumları bildirmek zorundadır.
(1a) Ceza yargılamasının başlatılmasından sorumlu makamlar, ilgili kişiye karşı ceza davalarında gecikmeksizin Federal Bürosu bilgilendirmelidirler, bilgi verilmesi gereken hususlar;
1. En az üç yıl hapis cezası bekleniyorsa, kamu davasının açılması,
2. En az bir yıl hapis veya gözaltında tutulması beklendiği takdirde, fiziksel veya hayati bütünlüğü tehlikesi altında yapılmış veya ceza kanunun 177 maddesine göre bir suç teşkil ederek şiddet kullanarak yapıldığı takdirde, hayati, fiziksel bütünlüğüne, cinsel kimliğine, malına karşı veya icra memurlarına karşı direnme sebebiyle işlenen bir veya birden fazla suçtan dolayı açılan kamu davası ve
3. Ceza yargılamasının yürütülmesi

a) En az üç yıl hapis cezasına mahkûmiyet kararı ile

b) Kesinleşen yargılama ile fiziksel veya hayati bütünlüğü tehlikesi altında yapılmış veya ceza kanunun 177 maddesine göre bir suç teşkil ederek şiddet kullanarak yapıldığı takdirde, hayati, fiziksel bütünlüğüne, cinsel kimliğine, malına karşı veya icra memurlarına karşı direnme sebebiyle işlenen bir veya birden fazla suçtan
dolayı ya da

c) Diğer taraftan, No. 1 ve 2 altında önceden yapılan bilgilendirme durumunda.

(1b) En üst düzeydeki devlet otoritesi veya buradan tayin edilen bir yer, Federal Ofisi tarafından usulüne uygun ifadesinin alınmasında gerekli olan bir yabancının fiziksel, ruhsal veya zihinsel engelleri hakkında kişiye ait bilgileri gönderebilir. İlgili bilgiler, sadece bu amaç doğrultusunda kullanılabilir ve daha sonra silinmelidir.

(1c) İş arayanlar için temel güvenlik mercileri, sınır ötesi trafikte, polis kontrolü ile görevlendirilen merciler, Yabancılar Şubeleri ve Almanya Yabancılar Temsilcileri, madde 1/1 (2) manasında uluslararası koruma tanınan bir ilticacı veya yabancının, menşei ülkesine (Madde 3/1 (2)) seyahat ettiği bilgisi edindikleri takdirde, bu yasanın uygulanmasında yetkili mercilerle bu bilgileri paylaşmaktadır. 1. cümleye göre iletilen bilgiler, yalnızca iltica veya uluslararası koruma şartlarının iptal edilip edilmediğinin kontrol edilmesi amacıyla kullanılabilir.
(2) Yetkili makamlar, yabancı uyruklu kişi, iltica başvurusu yapmış ise, resmi iade talebi ve başka bir devletin, iade talebinin bildirilmesi ile bağlantılı tutuklama talebini, hiç gecikmeden Federal Büroyu bilgilendirecektir.
(2a) Bu yasayı yerine getirmede yetkili olan merciler, Sığınmacılar Yararları Yasasından
yararlanabilmeleri için bilgilerin gerekli olduğu durumları ve önlemleri, ayrıca, Sığınmacılar Yararları Yasasının 10. Maddesine göre yetkili olan mercilere, bu kişilere jurisGmbH-www.juris.de işbirliğinde, Adalet ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığı Sayfa 12 tanınan çalışma izni ve çalışma izninin iptal edilmesi, itiraz edilmesi veya geri alınmasına dair edindikleri bilgileri paylaşacaktır.
(3) Bu Kanuna göre toplanan veriler
1. Oturma izni yasasının uygulanması
2. Sığınmacıların sağlık tedavisi ve bakımı
3. Cezai kovuşturma önlemleri
4. Sığınmacı veya üçüncü kişilerin fiziksel ve yaşamsal bütünlüğü ile ilgili önemli riskleri önlemek ve
5. İdari aykırı durumları takip etme talebi üzerine yetkileri dâhilindeki görevleri yerine getirmede gerekli olduğu takdirde, kamu kurumlarına iletilerek ve bu kamu kurumları tarafından, işleme alınarak, kullanılmaktadır. Sosyal Kanununun Birinci baskısının 35/1 maddesinde belirtilen yere, Sosyal Kanunun on ikinci baskısına göre, haksız yere alınan yardımların, Sosyal Kanunun ikinci baskısına göre,
Hastalık ve Kaza Sigortası Kurumları yardımları veya geçimini sağlamak için işsizlik parası veya yardımların tespiti ve takip edilmesi gerekli olduğu ve haksız yere alınan yardım ile ilgili fiili ipuçları söz konusu olduğu Bu Kanun kapsamında toplanan veriler, Federal İstihdam Bürosu’na iletilebilir ve Sosyal Kanunun üçüncü baskısında ifade edilen görevlerin yerine getirilmesi için, gerekli olduğu takdirde, Federal İstihdam Bürosu
tarafından işleme alınır ve kullanılır. İkamet Kanunu’nun 88/1-3 maddesi, buna göre uygulanır.
(4) Başvuru sahibinin toplanan verilerin iletimi ve işleme alınması, Federal Büronun, İkamet Kanunun 44/4 maddesine göre, entegrasyon kursun onayı hakkında karar vermesinde veya İkamet Kanunun 45a/2/3 ve 4 maddesine göre, mesleğe bağlı Almanca lisanı teşvik önlemi için gerekli olduğu takdirde, izin verilmektedir.
(5) Diğer kanuni hükümlere bağlı olarak, veri aktarımı etkilenmez.
(6) Federal Veri Koruma Yasası’nın 20/5 maddesinin düzenlenmesi ayrıca ülkelerin veri koruma yasalarının ilgili düzenlemelerinden faydalanılmamaktadır.

Madde 9 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

(1) Yabancı kişi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile irtibata geçebilir. Münferit durumlarda, ikincisi Federal Bürodan önceki davalarda yorum yapabilir. Gözaltında ya da bir hava limanının transit alanında olsalar bile, yabancıları ziyaret edebilir.
(2) Federal Büro, mültecilerin statüsüne ilişkin sözleşmenin 35. maddesi kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesi için, gerekli olan bilgileri içeren, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne talepte bulunur.
(3) Sığınma başvurularının ve diğer bilgiler ile ilgili kararlar, özellikle ileri sürülen zulüm nedenleri, yabancı kişi, şahsen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine şahsen başvurduğu veya yabancı kişinin, muvafakati farklı şekilde tespit edildiği takdirde, anonim şekilde iletilebilir.
(4) Veriler sadece iletildiği amaç için kullanılabilir.
(5) 1’den 4’e kadar olan paragraflar, Federal Almanya Federal Cumhuriyeti ile bir anlaşma temelinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği adına hareket eden kuruluşlar için geçerlidir.

Madde 10 Tebligat hükmü
jurisGmbH-www.juris.de işbirliğinde,
Adalet ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığı Sayfa 13
(1) Yabancı, mülteci prosedürü süresince, Federal Bürodan, yetkili Göçmen Bürosundan ve mahkemelerden gelen bildirimleri her zaman kendisine ulaşabilmesini sağlayacaktır; özellikle, her bir adres değişikliğini, derhal, adı verilen kuruluşlara bildirecektir.
(2) Yabancı, sığınma başvurusunda, yetkili bir temsilci tayin etmediği veya yetkili bir alıcı adını tayin etmediği takdirde, kuruluş tarafından bilinen son adreste hizmet ve gayri resmi iletişimleri reddetmiş sayılır. Aynısı, yabancının yaşadığı veya yaşaması gereken son bilinen adresin bir kamu makamı tarafından bildirilmesi durumunda da geçerlidir. Yabancı, 1 ve 2. fıkralara göre Federal Büronun kendisine karşı hizmet ve gayri
resmi iletişimine tabi tutulacağı adresin altındaki (1) numaralı fıkrada belirtilenler dışında, resmi makamlardan gelen resmi ve resmi olmayan iletişimleri reddetmekle yükümlüdür.
(3) Aile bireyleri madde 26/1-3 manasında, ortak bir mülteci davası yürütüyorsa ve 2. bende göre, tüm aile bireyleri için, aynı esas adresi teşkil ediyorsa, aile bireyi reşit olduğu takdirde, belirli kararlar veya bildirimler, bir karar veya bildiri içerisinde özet olarak tebliğ edilebilir. Kararın veya bildirim hangi aile bireyi için ise, tüm reşit olan aile bireyleri belirtilecektir. Kararda veya bildirimde, hangi aile üyesi için geçerli olduğu
özellikle belirtilmelidir.
(4) Kabul merkezi, 2.paragrafa göre, tebligatları ve diğer bildirimleri, yerleştirildiği sorumlu kabul tesis adresi altında kabul eden, bu tebligatları ve diğer bildirimleri kabul etmek zorundadır. Posta ve posta dağıtım saatleri, her iş günü için ilan edilerek bildirilecektir. Yabancı uyruklu kişi, kabul merkezinde, posta ve posta dağıtım saatleri sırasında, gelen postaların kendisine teslim edilebileceğini sağlayacaktır. Tebligatlar ve diğer bildirimler, yabancı uyruklu kişiye teslim edilmesiyle gerçekleşmiş sayılacaktır; aksi halde, kabul merkezine teslimatı takip eden üçüncü günde gerçekleştirilmiş sayılacaktır.
(5) Yedek tebligat ile ilgili hükümler etkilenmez.
(6) Federal bölge dışında bir tebligat yapılması gerektiği takdirde, kamuya bildirilmelidir. İdari Teslim Yasasının 10 (1) cümlesinin 2 ve (2) hükümleri uygulanır.
(7) Yabancı, başvuru sırasında, yazılı ve onay karşılığında, bu tebligat yönetmelikleri hususunda bilgilendirilecektir.

Madde 11 İtirazın ret edilmesi
Bu Kanun kapsamında alınan tedbir ve kararlara karşı herhangi bir işlem yapılmamaktadır.
Madde 11a Kararların geçici olarak askıya alınması Federal İçişleri Bakanlığı, sığınma ve sınır dışı edilme ile ilgili durumun değerlendirmesi özel bir bilgi gerektiriyorsa, bu yasayla ilgili Federal Büro kararlarını, belirli menşe ülkeler ile ilgili altı ay süreyle geçici olarak askıya alabilir. 1. paragraf altında ifade edilen askıya
alma süresi uzatılabilir.

Yorum yaz