ALMANYA İLTİCA YASASI TÜRKÇE METİN 5. KISIM

Madde 30 Açıkça asılsız (gerekçelendirilmeyen) sığınma başvuruları

(1) Sığınmacı olarak kabul edilme koşulları ve uluslar arası korumanın tanınması ile ilgili koşullar açıkça yerine getirilmemesi halinde, sığınma başvurusu açıkça gerekçelendirilmemiş olarak kabul edilir.
(2) Münferit olay koşullarında, yabancının sadece ekonomik sebeplerden veya genel bir acizlik durumundan kaçınmak amacıyla, Federal Bölgede bulunduğu açık ise, yapılan sığınma başvurusu açıkça gerekçelendirilmemiş olarak kabul edilir.
(3) Gerekçelendirilmeyen sığınma başvurusu, aşağıda belirtilen durumlarda, açıkça gerekçelendirilmemiş başvuru olarak ret edilecektir
1. Yabancının ileri sürdüğü hususların önemli noktaları kanıtlanmamış veya çelişki söz konusu ise, açıkça gerçekleri yansıtmıyor veya sahte delillere dayanıyorsa,
2. Yabancı, iltica davasında, kimliği ve uyruğu hakkında yalan söylüyor veya bu bilgileri vermeye ret ediyorsa,
3. Başka kişilere ait bilgilerin verilmesi altında, sığınma başvurusunda veya başka bir sığınma talebinde bulunuyorsa,
4. Daha önceden sığınma başvurusunda bulunma şansına sahip olmasına rağmen, oturma iznin sonlandırılması riskini önlemek için, sığınma başvurusunda bulunuyorsa,
5. 13/3 (2), 15/2 (3-5) veya 25/1 maddesine göre iştirak yükümlülüğünü, iştirak etme ihlalini gerekçelendirmemiş veya iştirak etme yükümlüğüne riayet etmesi, önemli sebeplerden dolayı mümkün olmadığı takdirde, ağır surette ihlal etmesi halinde,
6. İkamet Kanunun 53, 54. maddesi uyarınca, sınır dışı edilmişse ya da
7. Bu yasaya göre, kendi haklarını ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir yabancı olarak değerlendirildiğinde veya 14/a maddesine göre, ebeveynlerin veya velayet hakkına sahip olan tek bir ebeveyn tarafından, daha önceden yapılan sığınma başvurusu ret edildikten sonra, kendi haklarını ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir yabancı olarak değerlendirilmişse.
(4) İkamet Kanunun 60/8 (1) veya 3/2 maddesinin koşulları yerine getirilmiş ya da Federal Büro, İkamet Kanunun 60/8 maddesine göre, İkamet Kanunun 60/1 maddesini kullanmaktan vazgeçtiği takdirde, yapılan sığınma başvurusu açıkça ret edilir.
(5) Federal Büroya yapılan başvuru, 13/1 maddesi manasında, içeriği bakımından, sığınma başvurusu söz konusu olmadığı takdirde de, açıkça ret edilir.

Madde 30a Prosedürün hızlandırılması

(1) Federal Büro, sığınma başvurusu, özel kabul merkezine (5/5 maddesi) tahsis edilen bir şubede de, hızlandırılmış şekilde uygulayabilir, eğer yabancı,
1. Güvenli bir menşe ülkesi vatandaşı ise (Madde 29a),
2. Yetkilileri, sahte bilgiler veya belgeler sunarak veya önemli bilgileri gizleyerek veya kimlikleri veya milliyeti ile ilgili belgeleri saklayarak, açıkça kandırmıştır,
3. Kimliğini veya uyruğunu tespit edilmesine imkân sağlayan, kimlik veya seyahat belgesini, kasıtlı olarak imha etmiş veya ortadan kaldırmış veya bu varsayımı açıkça haklı kılan koşullar söz konusudur,
4. Müteakip bir başvuruda bulunmuş,
5. Ülkeden sınır dışı edilmesine yol açacak, daha önceden veya verilecek olan kararı sadece engellemek veya engelleme amacıyla, başvuruda bulunmuşsa,
6. Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğin uygulanması amacıyla, parmak izinin karşılaştırılması için, Eurodac kurulmuştur (AB Yönetmeliği). 603/2013 Avrupa Parlamentosu ile ve 26 Konseyi’nin göre parmak izlerine sahip olmak yükümlülüğü reddediyor uluslararası koruma için bir üye devlet uygulamasında bir üçüncü ülke tarafından açılmış uyruklu veya vatansız kişileri inceleyerek ve tehlike önleme ve
kolluk güvenlik ve kolluk uygulamalarında hizmet veren sorumlu Üye Devlet’in belirlenmesi için kriter ve mekanizmaların saptanmasına). 604/2013 Eurodac verileri ile karşılaştırma yapmak ve Üye (Euro) No’yu değiştirmek için Üye Devletler ve Europol 1077/2011 özgürlük, güvenlik ve adalet alanında büyük ölçekli BT
sistemlerinin operasyonel yönetimi için bir Avrupa Ajansı kurulmuştur (OJ L 180,
29.6.2013, p)
7. Kamu güvenliği veya kamu düzenine karşı ağır sebeplerden dolayı sınır dışı edilmiş veya ulusal güvenlik ya da kamu düzenine karşı tehlike oluşturduğuna dair sebepler mevcut ise.
(2) Federal Büro, 1. Paragraftan yaralandığı takdirde, sığınma başvuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, sığınma başvurusu hakkında karar verir. Bu süre içerisinde karar verememesi halinde, hızlandırılmamış prosedür olarak devam edecektir.
(3) Sığınma başvuruları, bu hükme göre, hızlandırılmış prosedür kapsamında işleme konulan yabancılar, Federal Büronun, sığınma başvuruları hakkında karar verene kadar, kabulünden sorumlu olan özel kabul merkezinde kalmakla yükümlüdür. 1. Paragrafta belirtilen yükümlülük, ülkeden ayrılana veya sınır dışı edilme riskinin veya emrinin uygulanmasına kadar geçerlidir
1. Prosedürün sona ermesi veya
2. Sığınma başvurusunun ret edilmesi
a) Madde 29 (1) (4) uyarınca, kabul edilemez olarak,
b) 29a ya da 30. Maddeye göre, açıkça gerekçelendirilmemiş veya
c) Madde 71/4 halinde. 48- 50’ye kadar olan maddeler etkilenmez.

Madde 31 Federal Büronun sığınma başvuruları hakkındaki kararı
(1) Federal Büro, kararı yazılı olarak çıkartır. Yazılı olarak gerekçelendirilmelidir. Temyiz konu olan kararlar, gecikmeksizin taraflara bildirilmelidir. Dava için yetkili temsilci atanmamışsa, kararın tercümesi ve temyiz talimatı, bilinen makul bir lisanda yapılmalıdır;
1/1 (2) maddesine göre, uluslararası koruma tanınan veya İkamet Kanunun 60/5 veya 7 maddesine göre, Federal Büro tarafından, sınır dışı edilme yasağı koyduğu sığınmacılar ve yabancılar, buradan ortaya çıkan hakları ve yükümlülükleri hakkında ayrıca bilgilendirilecektir. Sığınma başvurusu, sadece madde 26a veya madde 29/1 (1) uyarınca reddedilirse, 34a maddesine göre, sınır dışı edilme emri ile ilgili birlikte tebliğ edilir.
Ayrıca, sınır dışı edilmeden veya yürütülmesinden sorumlu olan bir makam tarafından da, tebliğ edilebilir. Yabancının yetkili bir temsilci tarafından temsil edilmesi veya bir alıcının adının verilmesi halinde, bu kişilere, kararın bir örneği tebliğ edilir.

(2) Kabul edilebilir sığınma başvuruları ile ilgili kararlarda ve 30/5 maddesine göre, yabancıya, mülteci statüsü veya ek bir koruma verilip verilmeyeceği ya da sığınmacı olarak kabul edilip edilmeyeceği tespit edilir. Madde 13/2 (2) durumlarında, sadece sınırlı olan başvuru ile ilgili karar verilir.
(3) 2. Paragraftaki durumlarda ve kabul edilemeyen sığınma başvurusu kararlarında, İkamet Kanunun 60/5 veya 7 madde koşullarının yerine getirilip getirilmediği tespit edilir. Yabancı, sığınmacı olarak kabul edilmesi veya 1/1 (2) maddesi manasında, uluslararası
koruma tanınması halinde, bu durumda vazgeçilebilir.
(4) Sığınma başvurusu, sadece 26a maddesine göre kabul edilemez olarak ret edildiği halinde, 26/1-4 madde durumlarında, 26/5 maddesi etkilenmez.
(5) Bir yabancının, 26/1-3 maddesine göre, sığınmacı olarak kabul edilmesi veya 1/1 (2) maddesi manasında, uluslararası koruma tanınması halinde, İkamet Kanunun 60/5/7 maddesi koşullarının tespit edilmesinden vazgeçilir.
(6) Sığınma başvurusunun, 29/1 (1) maddesine göre, kabul edilemez olarak ret edilmesi halinde, verilen kararda, iltica davasında, hangi ülkenin yetkili olduğu, bildirilir.

Madde 32 Dilekçenin geri çekilmesi veya vazgeçilmesi durumunda alınan karar Federal Büro, madde 14a/3 uyarınca, sığınma başvurusunun geri çekilmesi veya vazgeçilmesi halinde, iltica davasının iptal edildiğini ve İkamet Kanunun 60/5 veya 7 maddesine göre, sınır dışı edilme yasağı olup olmadığını kararında belirler. 33 maddesi durumlarında, dosya durumuna göre karar verilir.

Madde 32a Davaya ara verilmesi

(1) Bir yabancının iltica davası, İkamet Kanunun 24. Maddesine göre geçici bir koruma tanındığı sürece, devam etmez. Davaya ara verildiği sürece, yabancının yasal statüsü bu yasa ile belirlenmez.
(2) Yabancı, oturma izni süresi dolduktan sonra bir ay içerisinde, iltica davasını devam ettirmek istediğini, Federal Büroya bildirmemesi halinde, sığınma başvurusu geri alınmış olarak kabul edilir

Madde 33 Davanın fiilen devam etmemesi

(1) Yabancı, davaya fiilen devam etmemesi halinde, sığınma başvurusu geri alınmış olarak kabul edilir.
(2) Yabancının, aşağıda belirtilen hususlar gerekçesiyle, davayı fiilen devam etmediği olarak kabul edilir
1. Madde 15 uyarınca, başvuru için gerekli olan bilgilerin sunulması için bir talep veya madde 25 uyarınca bir duruşma talebi yerine getirilmemiş,
2. Kaybolmuş ise veya
3. 30/3 maddesine göre, ikamet etme yükümlülüğüne tabi olması sebebiyle, 56. Madde uyarınca, oturma izni ile ilgi mekânsal sınırlamayı ihlal etmiştir. Yabancı, 1 (2) paragrafta belirtilen ihlal veya 1 (2, 3) paragrafında belirtilen davranışın, kendisine bağlı olmayan koşullara dayandığını, hiç gecikmeden ispat etmesi halinde, 1.
paragraf hükmü geçerli değildir. Yabancı tarafından bu delil ibraz edildiği takdirde, dava devam eder. Dava, 30a maddesine göre hızlandırılmış dava olarak gerçekleştirilmiş ise, 30a/2 (1) maddesine göre olan süre, yeniden başlamış olur.
(3) Yabancının, iltica davası esnasında memleketine gitmesi halinde, sığınma başvurusu, geri alınmış olarak kabul edilir.

(4) Yabancı, 1. ve 3. paragrafa göre ortaya çıkan hukuki sonuçlar hakkında yazılı ve alındı belgesine karşı bilgilendirilecektir.
(5) Paragraf 1 ve 3’te belirtilen durumlarda, Federal Büro, iltica prosedürünü iptal eder. 1. Paragrafa göre, iltica prosedürü iptal edilen bir yabancı, işlemin yeniden başlatılmasını talep edebilir. İlgili başvuru, işlemin iptal edilmemesinden önce, yabancının oturmakla yükümlü olduğu, kabul etme merkezine tahsis edilen Federal Büro şubesine bizzat yapılacaktır. Yabancının yeni bir sığınma başvurusu sunması halinde, 2. paragraf manasında, başvuru olarak kabul edilir. 5. Paragraftan farklı olarak, iltica prosedürü, aşağıda belirtilen durumlarda yeniden başlatılmaz ve 2. veya 4. paragrafa göre (Madde
71) müteakip dilekçe olarak işleme alınır
1. İltica prosedürü, dilekçe tarihinde, en ez dokuz ay öncesinde iptal edilmiştir veya
2. İltica prosedürü, bu hükme göre daha önceden yeniden işleme alınmıştır.
Bu hükme göre, iptal edilmeden önce, 30a maddesine göre, hızlandırılmış işlem olarak ele alınan işlemin yeniden başlatılması halinde, 30a/2 (1) maddesine göre verilen süre, yeniden başlamış olur.
(6) 5 (6) paragrafa hükmüne göre alınan kararlar için 36/3 maddesi uygulanır.

Alt bölüm 4
ikameti sonlandırma
Madde 34 Sınır dışı edilme ihtarı

(1) Federal Büro, İkamet Kanunun 59 ve 60/10 maddesi uyarınca, aşağıdaki durumlarda, yazılı olarak sınır dışı edilme ihtarında bulunur:
1. Yabancı, sığınmacı olarak kabul edilmemiştir,
2. Yabancı, mülteci statüsü verilmemiştir,
2a. Yabancıya ek koruma verilmemiştir,
3. İkamet Kanununun 60/5/7 maddesinin şartları yerine getirilmemiş veya İkamet Kanunun 60/7 (1) maddesinin şartlarına rağmen, istisnai olarak sınır dışı edilmesine izin verilmiştir ve
4. Yabancının oturma izni yoktur. Yabancıların sınır dışı edilmeden önce, ifadesi alınmasına gerek görülmemiştir. Diğer tüm konularda, Göçmenlik Bürosu, İkamet Kanunun 59/1 (4) maddesi ve 6. paragrafına göre alınan kararlarda, yetkilidir.
(2) Sınır dışı etme ihtarı, sığınma başvurusu ile ilgili karara bağlanır. Yargılama için herhangi bir yetkili temsilci atanmamışsa, sınır dışı etme tehdidinin karar alma formülü ve ihtiyati tedbir kararı, yabancıya, bilgisi doğrultusunda, makul olarak kabul edilebilecek bir dilde tercüme edilir.

Madde 34a Sınır dışı edilme talimatı

(1) Yabancı, güvenli bir üçüncü ülkeye (Madde 26a) ya da, iltica davasını yürütmede yetkili bir ülkeye (Madde 29/1 (1)) sınır dışı edilmesi halinde, Federal Büro, bu sınır dışı edilme talimatının yapılabileceğini tespit etmesi üzerine, bu ülkeye sınır dışı edilmesi talimatı verir. Bu durum, yabancının, Avrupa Birliği yasaları veya iltica davasının uygulanması için uluslararası bir anlaşma sebebiyle, başka yetkili bir ülkeye sığınma
talebinde bulunması veya Federal Büronun kararından önce, yeniden geri alması halinde de, geçerlidir. Daha önceden ihtar edilmesini veya süre konulmasını gerektirmez. 1. veya 2. paragrafa göre sınır dışı edilme talimatı gerçekleştirilememesi halinde, Federal Büro, ilgili ülkeye sınır dışı edilme ihtarında bulunur

2) Sınır dışı edilme talimatına karşı, İdare Usul Mahkemesinin 80/5 maddesine göre yapılan başvurular, tebliğ edilmesinden itibaren, bir hafta içerisinde yapılacaktır. Mahkeme kararından önce, zamanında yapılan başvurularda, sınır dışı edilmesine izin verilmez. İkamet Kanunun 11/2 maddesine göre, Federal Büro tarafından giriş ve oturma yasağına konulan sınırlamaya karşı, geçici yasal koruma talepleri, tebliğ edildikten sonra bir hafta içerisinde yapılacaktır. Sınır dışı edilme talimatının icrası, bu durumda
etkilenmez.

Madde 35 Sığınma başvurusunu onaylanmaması durumunda, sınır dışı edilme
ihtarı
29/ (2 ve 4) durumlarında, Federal Büro, yabancının, zulümden önce güvence altında olduğu ülkeye sınır dışı edilmesini ihtar eder. Madde 36 29/1 (1) (2) ve (4) maddesine göre, kabul edilemezlik ve açıkça
gerekçelendirilmeyen prosedür (1) 29/1 (2) (4) maddesi göre, sığınma başvurusunun kabul edilemezliği ve açıkça gerekçelendirilmeyen durumlarda, yabancının ülkeyi terk etmesi için verilen süre bir
haftadır.
(2) Kararın tebliğ edilmesi ile Federal Ofis, ilgili kişileri, iltica dosyasının içeriğinin bir kopyasını gönderir. İdari işlem, tebliğ belgesi ile derhal yetkili İdare Mahkemesine gönderilecektir.
(3) İdare Usul Mahkemesinin 80/5 maddesi uyarınca, sınır dışı edilme ihtarına karşı yapılan başvurular, tebliğ edildikten sonra bir hafta içerisinde bir hafta içinde yapılmalıdır; Dilekçeye, Federal Büronun kararı eklenecektir. Yabancı, bu hususta uyarılacaktır. Buna göre İdare Usul Mahkemesinin 58. maddesi uygulanır. Karar, yazılı prosedür ile yapılmalıdır; dava hakkında iddialarının da ileri sürüldüğü sözlü duruşma kabul edilmez.
1. paragrafta belirtilen sürenin sona ermesinden sonraki bir hafta içerisinde karar verilir. İdare Mahkemeleri Meclisi, ilgili süreyi, 5. Paragrafa göre, her seferinde bir hafta daha uzatabilir. İkinci kez uzatılması ise, ancak ağır sebeplerin vuku bulmasında kabul edilir, özellikle de, mahkeme üzerindeki olağanüstü bir baskı, daha önceden karar vermesini imkânsız kılıyorsa. Mahkeme kararından önce, zamanında yapılan başvurularda, sınır dışı edilmesine izin verilmez. Mahkemenin yazı işlerine ait imzalı eksiksiz karar formülü ibraz edildiği takdirde, karar geçerli kabul edilir. İkamet Kanunun 11/2 maddesine göre, Federal Büro tarafından giriş ve oturma yasağına konulan sınırlamaya karşı, geçici yasal koruma talepleri, tebliğ edildikten sonra bir hafta içerisinde yapılacaktır. Sınır dışı edilme talimatının icrası, bu durumda etkilenmez.
(4) Kaldırmanın askıya alınması, ancak itiraz edilen fiilin yasallığına ilişkin ciddi şüpheler varsa emredilebilir. Mahkeme tarafından bilinmediği veya açık olmadığı sürece, taraflarca temin edilmeyen gerçekler ve deliller göz ardı edilir. Bir 25 paragrafı uyarınca değişken. 3 hem de yabancı Madde 25 para. 2 anlamında prosedürler durum ve koşullar yönetim belirtilmeyen gibi, yargı kararı gecikmiş olur, aksi takdirde göz ardı edilebilir, yönetim  işlem sırasında kabul edilmemiştir ,

Madde 37 Bir mahkeme kararının verilmesi durumunda, daha ileri davalar

(1)kabul edilebilirlik Madde Federal Ofisi (1) Karar 29 paragraf 1, sayı 2 ve uygulamanın 4. ve idare mahkemesi 80 sn. 5 İdari Prosedür Madde uyarınca uygulamaya karşılık geliyorsa etkisiz hale kaldırma tehdidi. Federal Büronun iltica prosedürüne devam etmesi gerekiyor.
(2) olarak açıkça uyarınca uygulama asılsız reddedilen sığınma başvurusu durumunda yılında İdare Mahkemesi 80 paragrafı nerede. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5. çıkış süresi 30 gün iltica prosedürünün tartışılmaz sonuca sonra sona erer.
(3) 1. ve 2. fıkralar, İdare Mahkemesinin kararına dayanarak, sınır dışı etme tehdidinde belirlenen Devletlerden birinin sınır dışı edilmesinin uygulanabilir olması halinde uygulanamaz.

Madde 38 İltica başvurusunun reddedilmesi ve geri çekilmesi için tanınan
ayrılma (Ülkeyi terk etme) süresi

(1) Federal Büronun yabancıyı iltica hakkını tanıyamadığı diğer durumlarda, belirlenecek olan sınır dışı etme süresi 30 gündür. Yasal işlem durumunda, ayrılma süresi, iltica prosedürünün habersiz tamamlanmasından 30 gün sonra sona erer.
(2) Federal Büronun kararından önce iltica başvurusunun geri çekilmesi durumunda, yabancıya verilecek kalkış süresi bir haftadır. Kendi iradesiyle hazır bırakmak kabul ederse (3) uygulama veya 14a paragraf 3 maddesine göre iltica prosedürünün uygulanması eylem veya ihmal çekilmesi durumunda, yabancı üç aya kadar verilen bir zaman sınırı olabilir.

Madde 39 (kaldırılmış)

Madde 40 Göçmenlik Bürosunun bilgilendirilmesi

(1) Federal Büro, yabancının bulunması ve ikamet etmek zorunda olduğu bölgeyi, icra edilebilir sınır dışı edilme ihtarı hususunda, Göçmenlik Bürosuna bilgi verecek ve sınır dışı edilmesinde gerekli olan tüm evrakları gönderecektir. Aynı durum, İdare Mahkemesi, 60/5 veya 7 maddesindeki koşullar nedeniyle, davanın erteleme etkisini, sadece ilgili ülkeye olan sınır dışı edilme açısından talimat vermesi ve Federal Büro, iltica işlemine
devam etmemesi halinde geçerlidir.
(2) İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi, 38/2 maddesi durumlarında, davanın erteleme etkisini, sınır dışı edilme ihtarına karşı talep ettiği takdirde, Göçmenlik Bürosunu derhal bilgilendirecektir.
(3) Federal Büro, sınır dışı edilme talimatını, yabancıya tebliğ etmesi durumunda (Madde 34a), sınır dışı etme yetkisi olan makama, tebligat ile ilgili derhal bilgi verecektir.

Madde 41 (kaldırılmış)
Madde 42 Yasal kararlarının yabancılar üzerinde bağlayıcı etkisi

Göçmenlik Bürosu, Federal Büronun veya İdare Mahkemesinin, İkamet Kanunun 60/5/7 maddesinin şartlarını yerine getirme kararına tabidir. Göçmenlik Bürosu, Federal Büro’nun kararını bozma gerekliliği olmaksızın, İkamet Kanunun 60/4 maddesinin gereklerini yerine getirmede ve ortadan kaldırmada karar verir.
Madde 43 Uygulanabilirlik ve sınır dışı edilmenin askıya alınması

(1) Yabancı, oturma iznine sahip iken, İkamet Kanunun 58/2 (2) uyarınca, sınır dışı edilme ihtarı, ancak, ülkeyi, yasal olarak terk etmek zorunda olması halinde uygulanabilir.

(2) Yabancı, oturma izninin toplamda altı aydan fazla uzatılması talebinde bulunmuş ise, sınır dışı edilme ihtarı, ancak, bu talebin ret edilmesiyle icra edilebilir. Diğer taraftan, İkamet Kanunun 81. Maddesi, sınır dışı edilmeye karşı çıkmamaktadır.
(3) Aile üyeleri, aynı anda 26/1-3 manasında veya ayrı olarak, ülkeye giriş yaptıktan sonra, sığınma başvurusunda bulunmuş ise, ailenin birlikte ülkeyi terk etmesini sağlamak için, Göçmenlik Bürosu tarafından, sınır dışı edilmelerini geçici olarak iptal edebilir. Yabancıya, sınır dışı edilmenin iptali hakkında belge düzenler.

Madde 43a (kaldırılmış)
Madde 43b (kaldırılmış)

Bölüm 5
Barınma ve dağıtım
Madde 44 Kabul merkezlerinin sağlanması ve bakımı

(1) Ülkeler, sığınmacı adaylarının barınması için gerekli olan kabul merkezlerini sağlamakla ve bakmakla ayrıca aylık olarak ülkeye giriş yapan sığınmacı adaylarının dikkatte alınması altında, kabul merkezlerinde barındırma yerleri için gerekli olan sayıyı hazır etmekle yükümlüdür.
(2) Federal İçişleri Bakanlığı veya onun belirlediği organ, ilgili ülkelere, sığınmacıların sayısını, beklenen gelişmeyi ve barındırma ihtiyacını aylık olarak bildirir.

Yorum yaz