ALMANYA İLTİCA YASASI 4. KISIM

Alt bölüm 2
İltica prosedürünün başlatılması
Madde 18 Sınır otoritesinin görevleri

(1) Uluslararası trafik polis kontrolü ile görevli bir otoriteye sığınma talebinde bulunan yabancı, yetkili makama gecikmeksizin veya bildirilmezse, en yakın kabul merkezine bildirilmek üzere iletilecektir.
(2) Yabancının ülkeye girişi, şu hallerde ret edilir
1. Güvenli üçüncü bir ülkeden (Madde 26a) giriş yapıyorsa,
2. Bir başka Devletin, Avrupa Topluluk mevzuatı veya uluslararası anlaşma temelinde iltica prosedürünün uygulanmasından sorumlu olduğunu ve bir yeniden yargılama veya yargılamanın başlatıldığına dair kanıtlar varsa veya
3. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde, özellikle ciddi bir suç için en az üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve üç yıldan daha uzun bir süre önce ülkeden ayrılmadığı için, halk için tehlike oluşturuyorsa.
(3) Yabancı, yetkisiz bir girişle, sınırın yakın çevresinde sınır yetkilisi tarafından karşılanıyor ve 2. Paragraf koşullar mevcut ise, geri gönderilecektir.
(4) Güvenli üçüncü bir ülkeden giriş durumunda (Madde 26a), girişinin ret edilmesi veya geri gönderilmesinde öngörülen koşullar
1. Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Topluluğu mevzuatına veya güvenli üçüncü ülke ile uluslararası bir anlaşmaya dayanarak, bir iltica prosedürü yürütmede sorumlu ise veya
2. Federal İçişleri Bakanlığı, bunu uluslararası veya insani nedenlerle veya Federal Almanya Cumhuriyeti’nin siyasi çıkarlarının korunması için düzenlemiş ise.
(5) Sınır Otoritesi, yabancının kimlik tespitinde işlem yapacaktır.

Madde 18a Hava yoluyla yapılan girişlerde uygulanan prosedür

(1) Havalimanı üzerinden giriş yapmak isteyen veya sınır otoritesinde iltica talebinde bulunmak isteyen güvenli bir menşe ülkesinden (Madde 29a) gelen yabancılar için, iltica prosedürü, işlem sırasında havaalanı sahasında konaklama mümkün olduğu sürece, girişi ile ilgili kararından önce yapılmalıdır. Sadece hastanede gerekli yatış nedeniyle mümkün değildir. Aynı durum, havalimanındaki sınır otoritesine iltica talebinde bulunan ve geçerli
bir pasaport veya seyahat belgesi ibraz etmeyen, yabancılar için de geçerlidir. Yabancıya, sınır kontrolü otoritesine dahil edilen, Federal Büronun Şubesine, sığınma başvurusunda bulunma fırsatı verilmelidir. Yabancı, hiç gecikmeden, Federal Büronun ile iletişime geçmelidir. Daha sonra, yabancı, eğer daha önceden kendisine bir avukat yardımı temin etmemiş ise, kendisine, hemen bir avukatla irtibat kurma fırsatı verilecektir. 18 (2)
maddesi bu durumdan etkilenmez.
(2) Federal Büro tarafından, mülteci başvurusu açıkça gerekçelendirilmeden ret edildiği takdirde, 34 ve 36/1 maddesine uygun olarak, yabancı, giriş yaptıktan sonra, önlem amacıyla, geri gönderilme riski altındadır.
(3) Mülteci başvurusu açıkça gerekçelendirilmeden ret edildiği takdirde, yabancının giriş yapılmasına izin verilmez. Federal Büronun giriş kararının reddedilmesiyle birlikte aldığı kararlar sınır otoritesi tarafından tebliğ edilecektir. Sınır otoritesi, kararlarına ait bir örneğini ve Federal Büronun idare prosedürünü, hiç gecikmeden yetkili İdare Mahkemesine iletecektir.
(4) İdare Mahkemesi düzenlemesi uyarınca, geçici yasal koruma başvurusu, Federal Büro ve Sınır Otoritesinin karar tebliğinden itibaren üç gün içinde yapılacaktır. İlgili başvuru, Sınır Otoritesine yapılabilir. Yabancıya, bu hususta ilgili uyarı yapılacaktır. Buna uygun olarak, İdare Mahkeme Kanunu’nun 58. maddesi uygulanacaktır. Karar, yazılı prosedür ile yapılmalıdır. 36 (4) maddesi uygulanacaktır. Zamanında yapılan başvuru durumunda,
mahkeme kararı öncesinde, giriş yapması ret edilemez (Madde 36/3/9).
5. 4. paragrafa göre yapılan her başvuru, giriş iznine ve sınır dışı edilme riskine dayanmaktadır. Mahkemenin, yabancıya giriş izni vermesi ile ilgili talimatı, aynı zamanda,sınır dışı edilme durumunun ertelenmesi olarak  kabul edilmektedir.
(6) Yabancıya giriş izni verildiği durumlar
1. Sınır Otoritesi Federal Bürosu, kısa sürede karar verilemeyeceğini açıkladığında,
2. Federal Büro, sığınma başvurusu yapıldıktan sonra, iki gün içerisinde karar veremediğinde,
3. Mahkeme, 4. paragraf uyarınca, başvuru hakkında on dört gün içinde bir karar veremediğinde veya
4. Sınır Otoritesi, İkamet Kanunun 15 (6) maddesi uyarınca, tutuklama talebinde bulunmaz veya hâkim, tutuklanmasını veya tutuklanma süresinin uzatılmasını ret ediyorsa.

Madde 19 Yabancılar Şubesinin (Göçmenlik Bürosu) ve polisin görevleri
(1) Yabancılar Şubesine (Göçmenlik Bürosuna) veya polise mülteci başvurusunda bulunan yabancı, 14/1 maddesindeki durumlarda, hiç gecikmeden yetkili veya bilgisi bulunmuyorsa, en yakın kabul merkezine kayıt için yönlendirilecektir.
(2) Yabancılar Şubesine (Göçmenlik Bürosuna) ve polis, yabancının kimlik tespitinde işlem yapacaktır (Madde 16/1).
(3) Güvenli üçüncü bir ülkeden (Madde 261), izinsiz olarak giriş yapan bir yabancı, kabul merkezine yönlendirmeden önce, İkamet Kanunun 57/1/2 maddesi uyarınca, ülkeye geri gönderilebilir. Bu gibi bir durumda, Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu), geri gönderilmesinin mümkün olduğu sabit ise, geri gönderilmesi için gerekli işlemleri yapacaktır.
(4) Gözaltı veya tutuklamayla ilgili hükümler bundan etkilenmez.

Madde 20 Yabancının, kabul merkezine yönlendirilmesi
(1) Yabancı, 18/1 veya 19/1 maddesi uyarınca, hiç gecikmeden veya yetkili organ tarafından belirtilen süre içerisinde, yönlendirildiği yere gitmekle yükümlüdür. Yabancı, 1. paragrafa göre yükümlüğünü yerine getirmediği takdirde, 33/1/5/6 maddesi uygulanır. Bu durum, yabancının, tanınan süreyi, kendisinden kaynaklanmayan bir durumdan dolayı kaçırdığını ispat ettiği takdirde, geçerli değildir. Yabancı, 1. cümleye göre yükümlülükleri ayrıca bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda, mülteci başvurusunda bulunduğu
yetkili organ tarafından, doğacak hukuki sonuçlar hakkında yazılı ve alındı belgesi karşılığında uyarılacaktır.
(2) Yabancıyı bir kabul tesisine yönlendiren yetkili organ, 1. paragraf 4. cümleye göre, mülteci başvurusunun yapıldığı yeri ve verilen bilgileri, yazılı olarak derhal bildirecektir. Kabul merkezi, 1. cümleye göre yapılan bildirinin ellerine ulaşmasından en geç bir hafta sonra, kendisine tahsis edilen Federal Kurumun Şubesini, yabancının, kabul merkezine kabul edilip edilmediğini bildirecek ve yapılan bildiriyi kendilerine iletecektir.

Madde 21 Belgelerin saklanması (Muhafaza edilmesi) ve dağıtımı
(1) Yabancıyı bir kabul merkezine yönlendiren yetkili organlar, 15/2 (4, 5) maddesinde belirtilen belgeleri emanet olarak teslim alarak, hiç gecikmeden kabul merkezine gönderir.
(2) Yabancı, doğrudan kabulünden sorumlu kabul merkezine başvuruda bulunması halinde, ilgili belgeler sorumlu kabul tesis tarafından emanet olarak teslim alınır.
(3) Yabancının kabulünden sorumlu olan kabul tesisi, hiç gecikmeden, kendisine tahsis edilen Federal Büronun Şubesine gönderir.
(4 ) Yabancının talep etmesi halinde, emanet olarak teslim alınan evrakların birer surete,  kendisine teslim edilir.
(5) Mülteci başvurusu prosedürü veya oturma iznin sona ermesi ile ilgili önlemlerin uygulanmasında artık gerekli olmayan evraklar, yabancıya, iade edilir.

Madde 22 Zorunlu kayıt
(1) Federal Büronun bir şubesinde (Madde 14/1) mülteci başvurusu yapmak zorunda olan bir yabancı, kabul merkezine bizzat kayıt olaraktır. Sorumu kabul tesisi kendisini ya kabul eder ya da kabulünden yetkili olan kabul merkezine yönlendirir; Yönlendirme durumunda, yabancının, mümkün olduğu ölçüde, kimlik tespitinde işlem yapacaktır.
(2) Hükümeti veya tarafından belirlenen organ,
1. Paragraf 1’de belirtilen kaydın, belirli bir kabul merkezinde yapılması gerektiğini,
2. Başka bir ülkenin kabul merkezinden yönlendirilen yabancının, öncelikle, belirli kabul merkezini aramak zorunda olduğu konusunda, karar verebilir. Yabancı, cümle 1’de belirtilen kayıt tesisinde kaldığı süre boyunca kaydedilmelidir. 18 (1) ve Madde 19 (1) fıkralarında, yabancı ev sahibi kuruluşa iletilir.
(3) Yabancı, paragraf 1/2 veya 2. paragraf uyarınca, hiç gecikmeden veya yetkili organ tarafından belirtilen süre içerisinde, yönlendirildiği yere gitmekle yükümlüdür. Yabancı, 1. paragrafa göre yükümlüğünü yerine getirmediği takdirde, 33/1/5/6 maddesi uygulanır. Bu durum, yabancının, tanınan süreyi, kendisinden kaynaklanmayan bir durumdan dolayı kaçırdığını ispat ettiği takdirde, geçerli değildir. Madde 20/1/4 ve paragraf 2 uygulanır.

Madde 22a Mülteci davasını yürütmek üzere, davanın üstlenilmesi
Avrupa Topluluğu mevzuatı veya uluslararası antlaşma kanunu uyarınca, mülteci davasını yürütmek üzere, üstlenilen mülteci davası, sığınma talebinde bulunan bir yabancıya eşdeğerdir. Yabancı, ülkeye giriş yaptıktan hemen sonra, Federal İçişleri Bakanlığı veya onun belirlediği organ tarafından belirlenen yere gitmekle yükümlüdür.

Madde 23 Şubeye başvuruda bulunmak
(1) Kabul merkezine (Barınma merkezi) kabul edilen yabancı, gecikmeden veya kabul merkezinin belirlediği tarihe kadar, Federal Büronun şubesine bizzat gitmekle yükümlüdür.
(2) Yabancı, paragraf 1/2 veya 2. paragraf uyarınca, hiç gecikmeden veya yetkili organ tarafından belirtilen süre içerisinde, yönlendirildiği yere gitmekle yükümlüdür. Yabancı, 1. paragrafa göre yükümlüğünü yerine getirmediği takdirde, 33/1/5/6 maddesi uygulanır. Bu durum, yabancının, tanınan süreyi, kendisinden kaynaklanmayan bir durumdan dolayı kaçırdığını ispat ettiği takdirde, geçerli değildir. Madde 20/1/4 ve paragraf 2 uygulanır.

Madde 24 Federal Büro’nun Yükümlülükleri
(1) Federal Büro gerçekleri açıklar ve gerekli delilleri toplar. Mülteci işleminden sonra Federal Ofisi da zaman sınırlamaları ve süreyi kaçırma sonuçları üzerinde özellikle sürecinde yöntemin dizisi ve onun hak ve yükümlülüklerin, bunlar makul sözde edilebilir bir dilde yabancıları bilgilendirmek. Yabancıyı kişisel olarak dinlemesi gerekiyor. Federal Büronun yabancıyı iltica hakkına sahip olmak istediğinde veya yabancının güvenli üçüncü bir ülkeden aldığı bilgilere göre girmesi halinde (Madde 26a) bir duruşmadan feragat edilebilir. Federal Büro, Bölüm 13 (2) cümlesine 2 göre sınırlı bir sığınma başvurusunda bulunmak istiyorsa, bir duruşma da feragat edilebilir. Duruşma görüşte Federal Ofisi, geçici olarak başka bir makam tarafından işitme, görevleri bu yasaya göre veya
(1a) aynı anda üzere iltica yabancıların çok sayıda arar ve Federal Office uygulamasına zamansal ilişki içinde işitme yürütmek için böylece mümkün değildir Oturma izni Duruşma sadece eğitimli bir personel tarafından gerçekleştirilebilir. Personel üyelerinin duruşmada üniforma giymesine izin verilmez. Madde 5 (4) buna göre uygulanır.
(2) İltica başvurusunda bulunulduktan sonra Federal Büro, ayrıca, Kanun Yasasının 60 (5) veya (7) Bölümü uyarınca sınır dışı edilmesine dair bir yasağın olup olmadığına karar vermekten de sorumludur.
(3) Federal Büro, yabancılar otoritesini derhal bilgilendirir.
1. Alınan karar ve
2. Yabancı tarafından verilen veya başka şekilde tanımlanabilen nedenler
a) Özellikle de ülkeye geri gönderilmek üzere gerekli belgelerin elde edilmesi ihtiyacının ortadan kaldırılması;
b) İkamet Kanununun 2 (1) numaralı paragrafının 25 (3). fıkrasına göre, ikamet izninin verilmesini engelleyebilir.
(4) İltica başvurusu ile ilgili bir karar altı ay içinde yapılmazsa, Federal Ofis, sığınma başvurusu hakkında karar vermesi muhtemel olan tarihin talebi üzerine yabancıyı bilgilendirir.

Madde 25 Sorgulama (İfade alma)
(1) Yabancı, kendisini zulüm korkusunu ya da kendisini tehdit eden ciddi zarar tehdidini haklı gösteren gerçekleri sunmalı ve gerekli bilgileri sağlamalıdır. Dahil edilecek Elemanları konutlar üzerinde olanlar güzergahlar, Madde 1 bağlamındaki uluslararası koruma verilmesi üzerine yabancı bir mülteci, 1. paragrafta, nokta olarak tanınması amacıyla bir sürecin diğer eyaletlerde ya da Federal Otorite diğer eyaletlerde kalır ve ister zaten dahil 2 veya bir iltica prosedürü başlatıldı veya gerçekleştirildi.
(2) Yabancı, sınır dışı edilmeyi veya belirli bir devlete sınır dışı edilmeyi engelleyen diğer tüm gerçekleri ve koşulları belirtir.
(3) Federal Büronun kararı gecikecek olursa, yabancının daha sonraki bir iddiası göz ardı edilebilir. Yabancı bundan ve 36 (4) cümle 3’ten haberdar edilecektir.
(4) Bir kabul merkezinde yaşamak zorunda olan bir yabancıda, duruşma sığınma başvurusu ile zamansal ilişki içinde gerçekleşmelidir. Yabancının ve temsilcisinin özel davetleri gerekli değildir. Aynı durum, başvuru sahibinin, başvurunun bir hafta içinde veya bir hafta içinde duruşma için randevuya bildirilmesi durumunda da geçerlidir. Duruşma aynı gün yapılmayacaksa, yabancı ve yetkili temsilcisi duruşmanın hemen ardından bilgilendirilmelidir. Yabancının yeterli özür olmaksızın duruşmaya gelmemesi halinde, Federal Büro dosyaya göre karar verir, böylece yabancının katılımı da dikkate alınmalıdır.
(5) Bir kabul merkezinde yaşamak zorunda olmayan bir yabancı, eğer yabancı, yeterli özür olmaksızın duruşmaya çağırmazsa, kişisel görüşmelerden kaçınabilir. Bu durumda yabancı, bir ay içinde yazılı açıklama yapma olanağına sahiptir. Yabancının bu süre içinde cevap vermemesi durumunda, Federal Büro dosya temelinde karar verir, böylece yabancının katılımı takdir edilmez. Madde 33 dokunulmamış kalır.
(6) Duruşma halka açık değildir. Kendilerine Federasyonun temsilcisi, bir ülke veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak kendilerini tanıyan kişiler katılabilir. Diğer kişiler, Federal Büronun başkanının veya görevlendirdiği kişinin katılmasına izin verebilir.
(7) Tutanağa, yabancıların temel ayrıntılarını içeren bir transkript eşlik edecektir. Yabancı, transkriptin bir kopyasını teslim etmeli veya Federal Büro’nun kararı ile teslim etmelidir.

Madde 26 Sığınmacı aile ve aile üyelerine sağlanan uluslararası koruma
(1) Bir sığınmacının eşi veya hayat arkadaşı, başvuru üzerine, sığınma hakkına sahip olarak kabul edilir, eğer
1. Sığınmacıların tanınması kesin ise,
2. Sığınma hakkına sahip kişi ile evlilik ya da beraberliği, sığınma hakkına sahip olan kişinin siyasi olarak zulme uğradığı devlette zaten var ise,
3. Eşi ve hayat arkadaşının, yabancının, sığınmacı olarak kabul edilmeden önce giriş yaptığında veya giriş yaptıktan hemen sonra hemen sonra, sığınma talebinde bulunmuş ise ve
4. Sığınma hakkının tanınması iptal edilmeyecek veya geri alınmayacak ise. Cümle 1 uyarınca sığınma hakkına sahip bir kişi olarak tanınmak için, evlenme sırasındaki azınlık nedeniyle, evliliğin Alman yasalarına göre geçersiz kılınması veya iptal edilmesi; Bu durum, evlilik tarihinde reşit olan eşin lehine geçerli değildir.
5. (2) Sığınma hakkına sahip olan bir kişinin, sığınma hakkı olan kişinin tanınması iptal
edilmeyecek veya tanınmaya itiraz edilmeyecek veya geri alınmayacak ise, reşit olamayan öz çocuğu, mülteci olarak kabul edilmektedir.
(3) 2011/95 / EU sayılı yönergenin 2 (j) maddesi uyarınca, evlenmemiş bir sığınmacı veya başka bir yetişkinin ebeveynleri aşağıdaki durumlarda sığınma başvurusunda bulunabilir:
1. Sığınma hakkı kesinleşmiş ise,
2. 2011/95 / EU sayılı yönergenin 2 (j) maddesi anlamındaki aile, sığınma hakkına sahip kişinin, siyasi olarak zulmedildiği ülkede, sığınma hakkına zaten sahipse,
3. Tanınan sığınma hakkından önce, ülkeye giriş yapılmış veya sığınma başvurusu, ülkeye giriş yapıldıktan hemen sonra yapılmış ise,
4. Tanınan sığınma hakkı iptal edilmez veya geri alınmaz ise ve
5. Sığınma hakkına sahiplerse.
Başvurusu sırasında, sığınma hakkına sahip olan ancak, reşit olmayan kişinin, reşit olmayan bekar kardeşlerinin başvurusunda, paragraf 1 (1-4) geçerlidir.
(4) Madde 60 paragraf 8, cümle 1 gereksinimlerini karşılamak, bu paragrafta tanımlandığı gibi Paragraf 1 ila 3 aile üyeleri için geçerli değildir, İkamet Kanunu veya paragraf 8 cümle
3 İkamet Kanunu, paragraf 2, 3 Madde veya İkamet Kanunu’nun Madde 60 (1) ‘ini uygulamaktan kaçındı. Paragraf 2 ve 3, paragraf 2 veya paragraf 3 uyarınca kendisine sığınma hakkı tanınan bir yabancının çocukları için geçerli değildir.
(5) 1 ila 4 arasındaki paragraflar, uluslararası koruma haklarının 1 ila 3 arasındaki paragrafları uyarınca aile üyelerine uygular. Sığınma hakkı, mülteci statüsü veya ikincil koruma ile değiştirilir. Madde 4 (2) kapsamında bir dışlama nedeni varsa, aile üyeliği olarak yardımcı koruma verilmez.
(6) yabancı Bu paragrafta tanımlanan veya zaten böyle izleme maruz aile üyeleri tarafından Madde 3, paragraf 1 veya Madde 4 ciddi bir hasar, paragraf 1’de izleme tehdit eğer geçerli değildir 1 ila 5 paragraflar Bu ciddi hasarlar oldu ya da acı çekti.

Madde 26a Güvenli Üçüncü Ülkeler
(1) Temel Kanunun (Güvenli üçüncü ülke) 16a/2/1 maddesi manasında, bir üçüncü ülkeden giriş yapan yabancı, temel kanunun 16a/1 maddesine dayandırılmaz. Sığınmacı olarak kabul edilmez. 1. Paragrafın geçerli olmadığı durumlar
1. Yabancı, güvenli üçüncü ülkeye girişi sırasında, Federal Almanya Cumhuriyetinde oturma iznine sahip olmuş ise,
2. Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa Topluluk mevzuatı veya güvenli üçüncü ülke ile uluslararası bir anlaşma temelinde, iltica prosedürünün uygulanmasından yetkili ise veya
3. Yabancı uyruklu kişi, 18/4 (2) maddesine göre düzenlenen talimata göre, ret edilmemiş veya sınır dışı edilmemiş ise.
(2). Ek I’de tanımlanan Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkeler, güvenli üçüncü ülkelerdir.
(3) Federal Hükümet, Almanya Parlamentosu onayı olmadan, Ek I’de tanımlanan bir ülkenin, yasal veya siyasi ilişkilerinde değişikliklerle, temel kanunun 16a/2/1 maddesinde tanımlanan koşullar iptal edildiğine dair kanaatine vardığında, artık güvenli üçüncü bir ülke olmadığı belirtir. Bu düzenlemenin kesinleşmesinden en geç altı ay sonra, sona erer.

Madde 27 Zulme karşı diğer güvenlik durumları
(1) Başka bir üçüncü ülkede siyasi zulümden korunmuş bir yabancının, sığınma hakkı tanınmayacaktır.
(2) Güvenli bir üçüncü ülkeden (Madde 26a) ya da mültecilerin yasal statüsüne ilişkin sözleşmeye göre, başka bir üçüncü devlet tarafından düzenlenen seyahat belgesine sahip ise, bu ülkede, siyasi zulümden zaten korunduğu kanaatine varılmaktadır.
(3) Yabancı, siyasi zulüm tehlikesi olmayan diğer bir üçüncü ülkede üç aydan fazla kalmış ise, o ülkede, siyasi zulümden korunduğu kanaatine varılmaktadır. Bu durum, siyasi zulüm tehlikesi bulunan bir ülkeye sınır dışı edildiğine dair yeterince ikna olunmadığı takdirde, geçerli değildir.

Madde 27a (kaldırılmış)
Madde 28 Ülkeyi (Memleketini) terk etmesindeki vakıalar

(1) Siyasi zulüm tehlikesi, kendi inisiyatifinde, menşe ülkesinden ayrıldıktan sonra, meydana gelen koşullara dayanıyorsa, bu kanaat, menşe ülkesinde sabit, ve daha önceden varılan kanaate mutabık değilse, sığınmacı olarak kabul edilmez. Yabancı, yaşı ve gelişim durumu nedeniyle, menşe ülkesinde henüz sabit bir kanaate varmaması halinde, 1. Paragraf uygulanmaz.
(1a) 3/1 maddesi manasındaki gerekçelendirilen zulüm korkusu veya 4/1 maddesi manasında ciddi bir zarar görme tehlikesine maruz kalma durumu, yabancının, ülkesini terk ettikten sonra meydana gelen olaylara dayanabilir.
(2) Yabancı, sığınma başvurusu ret edildikten sonra, yeni bir başvuruda bulunuyor ve bu başvurusunu, ret aldıktan sonra, kendisinin sebep verdiği olaylara dayandırıyor ise, müteakip davada, mülteci statüsü kabul edilemez.

Madde 29 Kabul edilmeyen başvurular
(1) Sığınma başvurusunun kabul edilmediği durumlar
1. Başka bir ülke
a) Bir üye devletinde uluslararası koruma üzerine başvuruda bulunan üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişilerin denetlenmesinden sorumlu olan, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin, 26 Haziran 2013 tarihli
b) İltica prosedürünün uygulanmasından sorumlu, Avrupa Birliği mevzuatı veya uluslararası anlaşma temelindeki başka yasal hükümler sebebiyle
2. Avrupa Birliğinin başka bir üye devleti, 1/1 (2) maddesi manasında, yabancıya, daha önceden uluslararası koruma sağlamış ise,
3. 26a maddesi uyarınca, yabancı için güvenli üçüncü bir ülke olarak görülen, yabancıyı yeniden kabul etmeye hazır olan ülke,
4. Avrupa Birliğin Üye Devleti olmayan ve 27. madde uyarınca, diğer bir üçüncü ülke olarak görülen, yabancıyı yeniden kabul etmeye hazır olan bir ülke veya
5. 71. maddeye göre müteakip dilekçe veya 71a maddesine göre ikinci dilekçe durumunda, başka bir sığınma prosedürünün uygulanmasına gerek görülmüyorsa.
(2) Federal Büro, bir sığınma başvurusunun kabul edilebilirliğine karar vermeden önce, 1
(1) (b) – (4) paragrafında belirtilen gerekçeler ile ilgili yabancıyı bizzat dinler. Paragraf 1
(5) ‘deki nedenlerle ilgili olarak, 71/3 maddesine göre, yabancının, beyanda bulunma imkânı mevcuttur.
(3) Yabancı, kabul edilebilirliği ile ilgili beyanda bulunmaya gelmediği takdirde, Federal
Büro, dosyaya göre karar verir. Bu durum, yabancının hiç gecikmeden, 1. Paragrafta belirtilen ihmalin, kendisinden kaynaklanan bir durumda olmadığı ispat ettiği takdirde, geçerli değildir. Yabancının, bu delili ibraz etmesi halinde, prosedüre devam edilir.
(4) Sığınma başvurusunun kabul edilebilirliğine ilişkin ifade alma, 24/1 maddesi uyarınca, başka makamların yetkili memurları tarafından da, yapılabilir.
Bölüm 29a Güvenli menşe ülke; rapor; kanuni yetki
(1) Temel yasanın (Güvenli menşe ülke) 16a/3 (1) maddesi manasında, yabancı tarafından yapılan sığınma başvurusu, yabancının ileri sürdüğü durumlar ve deliller, menşe ülkesinde genel durumdan farklı olarak, 3/1 maddesi manasında zulüm veya 471 maddesi manasında ciddi bir zarar görme tehlikesinde olduğunu göstermiyorsa, açıkça ret edilmelidir.

(2) Güvenli menşe ülkeler, Avrupa Birliği Üye Devletleri ve Ek II’de listelenen ülkelerdir.
(2a) Federal Hükümet, ilk kez 23 Ekim 2017 tarihinde olmak üzere, EK II’de belirtilen ülkelerin, güvenli menşe ülke olarak değerlendirilmesi için gereken koşulların devam edip etmediğini ise, her iki yılda bir Alman Federal Meclisine rapor eder.
(3) Federal Hükümet, Federal Konseyin onayı olmaksızın, yasal düzenleme ile EK II’de belirtilen ülkenin, bu devletin yasal veya siyasi ilişkilerindeki değişiklikler, temel yasasının
16a/3 (1) maddesinde tanımlanan koşulların artık yerine getirilmediği gerekçelendirmesi halinde, artık güvenli bir menşe ülke olmadığına karar verir. İlgili kararname, yürürlüğe girdikten en geç altı ay sonra, geçerliğini kaybeder.

Yorum yaz