ALMANYA İLTİCA YASASI TÜRKÇE METİN 3. KISIM

Bölüm 4
İltica prosedürü
Alt bölüm 1
Genel usul kuralları

Madde 12 Fiili ehliyet
(1) Dava işlemleri, bu kanun kapsamında usule aykırı eylemlerde bulunma ehliyeti, özürlü olmadıkça veya Medeni Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ve rızanın ibrazına tabi olmaksızın, reşit olan yabancı tarafından yapılabilir. jurisGmbH-www.juris.de işbirliğinde,Adalet ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığı Sayfa 14

(2) Bu kanunun uygulanmasında, bir yabancının küçük mü veya reşit olarak kabul edilip edilmeyeceğini, Medeni Kanun hükümleri belirler. Reşit olan bir yabancının, memleketindeki yasalara göre Medeni Hakları kullanma ehliyeti veya diğer yasal fiili ehliyetleri, etkilenmez.
(3) Mülteci davasında, diğer ebeveyn Federal Bölgede bulunmuyor ve Federal Bölgedeki ikamet adresi bilinmediği takdirde, Aile Mahkemesinin farklı bir kararına tabi olarak, her ebeveyn, reşit olmayan bir çocuğu temsil etme hakkına sahiptir.

Madde 13 İltica (Mülteci) başvurusu
(1) Yabancının yazılı, sözlü veya başka bir şekilde verdiği beyandan, Federal bölgede, siyasi baskıdan korunmayı amaçlayan ya da 3/1 maddesi manasında zulüm veya 4/1 maddesi manasında ciddi bir zarar görme tehlikesi bulunan bir ülkeye sınır dışı veya diğer iade edilme tehdidi ile karşı karşıya kaldığı anlaşıldığında, mülteci başvurusunda bulunabilir.
(2) Mülteci başvurusu ile iltica hakkına sahip kişi olarak tanınma ve madde 1/1 (2) anlamı çerçevesinde, uluslararası koruma başvurusu yapılır. Yabancı, iltica başvurusunu uluslararası korumanın verilmesine sınırlayabilir. Başvurunun sınırlandırılmasının sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Madde 24/2 bu durumdan etkilenmez.
(3) Gerekli giriş belgelerine sahip olmayan bir yabancı, sınırda sığınma başvurusunda bulunmalıdır (Madde 18). Yetkisiz giriş durumunda, derhal bir sorumlu kabul merkezine bilgi vermeli (Madde 22) veya göçmenlik bürosundan ya da polisten sığınma talebinde bulunmalıdır (Madde 19).

Madde 14 Başvuru
(1) Mülteci başvurusu, yabancının, kabul edilmesinde yetkili kabul tesisini belirleyen, Federal Büronun Şubesine yapılacaktır. Federal Ofisi, Yüksek Devlet Otoritesi tarafından belirlenen Kurum ile mutabakat sağlayarak, yabancının, mülteci başvurusunu başka bir dış şubede yapmasını zorunlu kılabilir. Yabancı, başvuruda bulunmadan önce, mülteci başvurusunun geri çekilmesi ya da itiraz edilemez ret sonrasında, İkamet Kanunun madde 10/3 gereğince, kendisine oturma iznin verilmesinin sınırlamalara tabi olduğuna
dair yazılı ve alındı teyidi ile bilgi verilecektir. Paragraf 2/1 (2) durumlarında, ilgili açıklama hiç gecikmeden tekrar edilecektir.
(2) İltica başvurusu, Federal Büroya ibraz edilecektir, eğer
1. Yabancının altı aydan fazla oturma izni var ise,
2. Gözaltında veya diğer kamu gözetiminde, hastanede, sağlık veya huzur evinde veya
gençlik kurumunda veya
3. Reşit değilse ve yasal temsilcisi, sorumlu bir kabul tesisinde yaşamak zorunda değilse. Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu), kendisine yazılı olarak ibraz edilen başvuruyu, hiç gecikmeden, Federal Büroya iletilecektir. Federal Büro, iltica başvurusunun işleme alınması amacıyla, yetkili bir dış şubeyi tayin edecektir.
(3) Yabancı, 2/ (2) paragraf hükmünde belirtilen
1. Gözaltında,
2. Tutuklu,
3. İkamet Kanunun (Almanya’da ikamet, istihdam ve yabancıların entegrasyonu Kanunu)
62/2 maddesi uyarınca, geçici gözaltında,
4. İzinsiz ülke girişinden sonra, Federal Bölgede oturma izni olmadan, bir aydan fazla kalması sebebiyle, İkamet Kanunun 62/3 1 (1) uyarınca önleyici gözaltında,jurisGmbH-www.juris.de işbirliğinde,Adalet ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığı Sayfa 15
5. İkamet Kanunun, 62/3 1 (1a- 5) uyarınca önleyici gözaltında ise, İltica başvurusu, sınır dışı edilme düzenlemesini veya idamesini engellemez. Yabancı, daha önceden kendisine bir avukat temin etmediği takdirde, kendi seçimi doğrultusunda, bir avukatla iletişime geçme imkânı sağlanacaktır. Sınır dışı edilme tutukluluğu, Federal Büronun kararı tebliğ edilmesiyle son bulur, ancak, Avrupa Topluluğunun yasal hükümleri
veya mülteci prosedürünün uygulanması ile ilgili akdedilen devletler hukuku sözleşmesi sebebiyle, başka bir devlet tarafından kabul edilme veya yeniden kabul edilme talebinde bulunulmuş veya iltica başvurusu, 29/1 (4) maddesi uyarınca, yasak olarak veya açıkça gerekçe göstermeden ret edildiği takdirde, ilgili iltica başvurusu Federal Büroya ulaştıktan en geç dört hafta sonra sona ermektedir.

Madde 14a Aile birimi
(1) 14. madde uyarınca yapılan iltica başvurusu ile daha önce sığınma başvurusunda bulunmamış ise, serbest dolaşım hakkı veya oturma izni olmadan, başvuru esnasında Federal Bölgede bulunmuş, reşit olmayan bekâr olan çocuğu için de, yapılmış olarak kabul edilmektedir.
(2) Yabancı sığınma başvurusunda bulunduktan sonra, reşit olmayan, bekâr olan çocuğu Federal Bölgeye giriş yaptıysa veya burada doğmuş ise, ebeveynlerden biri oturma iznine sahip ise oturma izni olmadan ya da İkamet Kanunun 25/5 maddesi uyarınca oturma izni ile Federal Bölgede bulunuyor ise, hiç gecikmeden Federal Büroya bilgi verilecektir. Bilgi verme yükümlülüğü, 12/3 maddesi manasında, çocuğun yasal temsilcisi haricinde, Yabancılar Şubesinin de (Göçmenlik Bürosu) sorumluluğundadır. İltica başvurusu Federal
Büroya ulaştıktan sonra, çocuk için iltica başvurusu yapılmış olarak kabul edilmektedir.
(3) Çocuğun yasal temsilcisi, 12/3 maddesi manasında, Federal Büronun kararının tebliğ edilmesine kadar, çocuğun, 3/1 maddesi manasında, zulüm görmeyeceği ve 4/1 maddesi manasında ciddi bir zarar görmeyeceğini taahhüt ederek, sığınmacı davasının yürütülmesinden vazgeçebilir.
(4) 1’den 3’e kadar olan paragraflar, iltica talebinin 1 Ocak 2005’ten önce sunulmuş olması ve çocuğun o tarihte Federal topraklarda olması, daha sonra giriş yapması veya doğması halinde de, geçerli olacaktır.

Madde 15 İşbirliği için genel yükümlülükler
(1) Yabancı, gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasında yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu durum, yetkili bir temsilci tarafından temsil edildiğinde de, geçerlidir.
(2) Özellikle yükümlü olduğu hususlar
1. Bu yasanın uygulanmasında görevli olan makamlara sözlü olarak ve talep edilmesi halinde, yazılı olarak bilgi sağlanması;
2. Oturma izni verilmişse, gecikmeden Federal Büroya bilgi vermek;
3. Belirli makamlara veya makamlara şahsen müracaat etmek ve yasal ve resmi talimatlara uymak;
4. Bu Yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlara, pasaport veya pasaport kaydını ibraz etmek, elden vermek ve teslim etmek;
5. İşbu yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlara, tüm gerekli belgeleri ve diğer belgeleri ibraz etmek, elden vermek ve teslim etmek;
6. Geçerli bir pasaporta veya yedek pasaporta sahip olmadığı takdirde, kimlik kartının temin edilmesinde yardımcı olmak ve kimlik ve uyruğunun tespit edilmesinde önem teşkil edebilecek ve sahip olduğu tüm veri taşıyıcılarının talep edilmesi üzerine, bu jurisGmbH-www.juris.de işbirliğinde,Adalet ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığı Sayfa 16 yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlara ibraz etmek, elden teslim etmek ve
teslim etmek;
7. Daha önceden tanımlanan bilgi için gerekli olan önlemlere müsamaha göstermek. (3) 2 (5) paragrafına göre gerekli olan evraklar ve diğer evraklar özellikle şunlardır
1. Pasaport ve seyahat belgesi haricinde, kimliğin ve uyruğunun tespit edilmesinde önem teşkil edebilecek, tüm belgeler ve evraklar,
2. Diğer devletler tarafından verilen vize, oturma izinleri ve diğer sınır geçiş belgeleri,
3. Uçak bileti ve diğer biletler,
4. Menşe ülkeden Federal Bölgeye seyahat güzergâhı, kullanılan ulaşım araçları ve menşe ülkesinden ayrıldıktan sonra ve Federal bölgeye giriş yapmadan önce, diğer eyaletlerde bulunması ile ilgili evraklar,
5. Yabancının dayandığı ve mülteci ve yabancıların hakları ile ilgili kararların ve önlemlerin alınmasında, başka bir ülkeye geri gönderilmesinde yapılan tespitler ve ileri sürülen hususlar dahil olmak üzere, önem teşkil edebilecek diğer tüm belgeler ve evraklar.
(4) Yabancı, 2. (4 ve 5) paragrafa göre, yükümlülüklerini yerine getirmediği ayrıca 2. (6) paragrafa göre, talep edilmesi üzerine veri taşıyıcılarını ibraz etmediği, elden teslim etmediği veya teslim etmediği ve bu gibi evrakların ve veri taşıyıcılara sahip olduğu kanaatine varıldığı takdirde, işbu yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlar tarafından, üzerini ve beraberinde getirdiği eşyalarda arama yapabilirler. Yabancı üstü,
ancak aynı cinsiyetten bir kişi tarafından aranabilir.
(5) İltica başvurusunun geri çekilmesiyle, yabancının işbirliği yapma yükümlülüğünü sona ermez.

Madde 15a Veri taşıyıcılarının değerlendirilmesi
(1) Veri taşıyıcılarının değerlendirilmesine, ancak, 15/2 86) maddesi gereğince, yabancının kimliği ve uyruğu tespitinde gerekli olduğu ve önlemin amacına daha kolay kaynaklarla erişilemediği takdirde, izin verilmektedir. İkamet Kanunun 8/3a/2-8 ve 48a maddesi aynı şekilde geçerlidir.
(2) Federal Büro, 1. paragrafta belirtilen önlemlerden yetkilidir. Madde 16 Kimliği güvenceye almak, tespit etmek ve doğrulamak
(1) Sığınma talebinde bulunan bir yabancının kimliği, kimlik hizmetleri aracılığıyla güvence altına alınacaktır. 1. cümleye göre, sadece fotoğraf ve on parmak izi alınabilir; yabancı henüz 14 yaşını doldurmamış ise, 1. Cümleye göre, sadece fotoğraf çekilebilir. Menşe ülkeyi veya yabancıların menşei bölgesini belirlemek için, sözlü kelime,
yabancıların resmi duruşması dışındaki ses veya veri ortamlarına kaydedilebilir. Bu anket,sadece yabancı önceden bilgilendirilmişse gerçekleşebilir. Ses kayıtları Federal Büroda tutulur.
(1a) Belgenin veya yabancının kimlik doğruluğunu kontrol edilebilmesi amacıyla, pasaport, kabul edilen yedek pasaportun veya diğer kimlik belgelerin üzerindeki elektronik bellek ortamında saklanan biyometrik ve diğer veriler okunabilir, gerekli olan biyometrik veriler tespit edilebilir ve biyometrik veriler birbirleri ile karşılaştırılabilir. Cümle 1’e göre, biyometrik veriler sadece parmak izi, fotoğraf ve iris görüntüleridir.
(2) Yabancı sığınma talebinde ise, 1. ve 1a. paragrafına göre, önlemlerin alınmasından Federal Büro, ayrıca 18. ve 19. maddede tanımlanan, makamlar ve sorumlu kabul tesisleri de, sorumludur. jurisGmbH-www.juris.de işbirliğinde,Adalet ve Tüketici Koruma Federal Bakanlığı Sayfa 17
(3) Federal Suç Bürosu, kimlik tespiti amacıyla, 1. (1) paragrafa göre tespit edilen verilerin değerlendirilmesinde yardımcı olacaktır. Görevlerini yerine getirmek için kaydedilen tanımlayıcı verileri de, kullanabilir. Federal Suç Bürosu, 2. paragrafta belirtilen makamlara, diğer yasal hükümler tarafından izin verilmedikçe, bu verilerin
saklanmasındaki sebebi konusunda bilgi veremez.
(3a) Federal Suç Bürosu, 3. (1) paragrafa göre karşılıklı yardım çerçevesinde, 1. (1)paragrafa göre tespit edilen verileri, ilgili kişinin menşe ülkesi ayrıca ilgili kişinin, zulüm ve ciddi bir hasar görme tehlikesi bulunan üçüncü ülkeler haricinde, kişilerin kimliğini denetlemede, üçüncü ülkelerin kamu otoritelerine de iletebilir. Federal Suç Bürosu, kabul edilen verilerin iletilmesinden sorumludur. Federal Suç Bürosu, ayrıca, yapılan veri
iletimini ve gerekçesini kayıt altına alacaktır. Kişilere ait verilerin teslim alınmasından yetkili olan kurum, verilerin sadece iletimindeki amaç doğrultusunda kullanılacağı hususunda uyarılacaktır. Ayrıca, Federal Suç Bürosunda, verilerin silinmesi ile ilgili planlanan tarihte bildirilecektir. Verilerin iletilmesi, şu hususlarda vuku bulmamaktadır,
1. Verilerin şekli ve tespit edilmesi, ilgili kişinin, özellikle de, zulme karşı korunma konusundaki çıkarları dikkate alınması, verilerin iletilmesinde genel menfaatler ağırlıkta ise, ya da
2. Verilerin iletilmesi, özellikle de, kabul eden ülke tarafından, iletilen verilerin faydalanmasından dolayı, temel hukuk devletinin esaslarının ihlal edilmesi veya insan hakları ihlali riski söz konusu, 28 Temmuz 1951 tarihli, mültecilerin yasal statüsü ile ilgili yapılan anlaşma ayrıca insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması
anlaşmasına ilişkin bir tutarsızlık söz konusu ise.
(4) 1. (1) paragrafa göre tespit edilen veriler, Federal Suç Bürosu tarafından, diğer tanımlayıcı verilerden ayrı olarak saklanır.
(4a) 1. (1) paragrafa göre tespit edilen veriler, İkamet Kanunun 49b maddesine göre, verilerle karşılaştırmak amacıyla, yabancının kimliğini veya uyruğunu belirlemek için, Federal İdare Bürosuna iletilebilir. Bu doğrultuda, İkamet Kanunun 89a maddesi buna göre uygulanır.
(5) Cezai işlemlerin veya tehlikenin önlenmesi amacıyla, kimlik tespiti veya delillerin belirlenmesi için, 1. paragrafa uygun olarak toplanan verilerin işleme alınmasına ve kullanılmasına izin verilmektedir. Veriler, ayrıca, bilinmeyen veya kayıp kişileri tespit etmek için de kullanılabilir.
6. Paragraf l’e uygun olarak toplanan veriler, 1a paragrafına uygun olarak, belgenin aslına uygunluğu ya da yabancı kimliğinin incelenmesi tamamlandıktan sonra, mülteci davasının sona ermesinden on yıl sonra, gereksiz gecikme olmaksızın silinir.
Madde 17 Dilbilimciler
(1) Yabancı, Alman diline yeterince hâkim değilse, sorgulanması esnasında, karşılıklı yardım sebebiyle, makul şekilde bilgi sahibi olduğu ve iletişim kurabildiği, yabancının anadilini

(2) Yabancveya başka bir lisanı tercüme etmesi gereken, tercüman, mütercim veya diğer bir dilbilimci dâhil edilecektir., kendi tercihine göre uygun bir dilbilimciyi dâhil etme hakkına sahiptir

Yorum yaz