EURODAC YÖNETMELİĞİ 1. KISIM

EURODAC Yönetmeliği

I. BÖLÜM / GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
“Eurodac”’ın Amacı
1. Amacı, Dublin Sözleşmesi’ne uygun olarak, Üye Devletlerin birisinde yapılan sığınma başvurularını incelemekten sorumlu olan Üye Devleti belirlemede yardımcı olmak, ayrıca bu Tüzükte belirlenen koşullar altında Dublin Sözleşmesi’nin uygulanmasına zemin hazırlamak olan, “Eurodac” adında bir sistem oluşturulmuştur.
2. Eurodac aşağıdakilerden oluşacaktır:
(a) 3. Maddede bahsi geçen Merkezi Ünite;
(b) 8 (1). Madde ve 11 (1). Maddede adı geçen yabancı uyruklu şahıs kategorisinin, 5 (1).
Madde, 8 (2). Madde ve 11 (2). Maddede bahsi geçen verilerin sığınma başvurusunda bulunan şahısların parmak izlerinin karşılaştırılması amacı ile işlendiği bilgisayar ortamında bir merkezi veritabanı;
(c) Üye Devletler ve merkezi veritabanı arasında veri iletimi yöntemleri. Eurodac’ı düzenleyen kurallar, karşılaştırmanın sonuçlarından bir yarar sağlanana kadar, Merkezi Üniteye veri iletiminde olduğu gibi Üye Devletler tarafından etkilenen operasyonlar için de geçerli olmalıdır.
3. Kaynak Üye Devlet tarafından Eurodac için hazırlanmış verilerin kullanılmasına hale getirmeksizin, Üye Devletin ulusal hukukuna uygun olarak, kurulan veri tabanında parmak izi verileri ve diğer kişisel veriler, sadece, Dublin Sözleşmesi’nin 15 (1). Maddesinde belirtilen nedenler için, Eurodac’ta işlem görebilir.

Madde 2
Tanımlar
1. Bu Tüzüğün amaçları bakımından:
(a) “Dublin Sözleşmesi” 15 Haziran 1990 tarihinde Dublin’de imzalanan ve AvrupaTopluluğu’nun Üye Devletlerinin birisinde yapılan, sığınma başvurularını incelemeden sorumlu olan Devleti belirlemeye yönelik Sözleşme anlamına gelir;
(b) “Sığınma için başvuru”, sığınma için başvuruda bulunmuş bir yabancı uyruklu şahıs ya da o şahıs adına başkası tarafından yapılmış olan bu tür bir başvuru anlamına gelir;
(c) “Kaynak Üye Devlet”:
(i) sığınma için başvuran kişi ile alakalı olarak, kişisel verileri, Merkezi Üniteye ileten ve karşılaştırma sonuçlarını alan Üye Devlet anlamına gelir;
(ii) 8. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile alakalı olarak, kişisel verileri Merkezi Üniteye ileten Üye Devlet anlamına gelir;
(iii) 11. Madde tarafından kapsanan bir kişi ile alakalı olarak, bu tür verileri Merkezi Üniteye ileten ve karşılaştırma sonuçlarını alan Üye Devlet anlamına gelir;
(d) “mülteci” 31 Ocak 1967 tarihindeki New York Protokolü tarafından değiştirildiği haliyle, 28 Haziran 1951 tarihli Mülteciler hakkındaki Cenevre Sözleşmesi’ne uygun olarak mülteci kabul edilen bir kişi anlamına gelir;
(e) “isabet” 4 (6). Maddeye uygun olarak Üye Devletlerin karşılaştırma sonuçlarını derhal kontrol etme yükümlülüklerine halel getirmeksizin, veri tabanında kayıtlı parmak izi verileri ile bir Üye Devlet tarafından, bir şahıs ile alakalı olarak iletilen veriler arasında, Merkezi Ünite tarafından yapılan karşılaştırmada bir eşleşme ya da eşleşmeler olması anlamına gelir.

2. 95/46/AT (EC) sayılı Yönerge’nin 2. Madde’sinde tanımlanan terimler, bu Tüzük bakımından da aynı anlamı taşıyacaktır.

3. Başka türlü düzenlenmediği takdirde, Dublin Sözleşmesi’nin 1. Madde’sindetanımlanan terimler, bu Tüzük bakımından da aynı anlamı taşıyacaktır.

Madde 3
Merkezi Ünite
1. Merkezi Ünite, Komisyon i bünyesinde oluşturulacak ve Üye Devletler adına, 1 (2) (b) sayılı Maddede bahsi geçen merkezi veri tabanını işlemekten sorumlu olacaktır. Merkezi Ünite, bilgisayar ortamında bir parmak izi tanıma sistemi ile donatılacaktır.
2. Sığınma başvurusunda bulunan şahıslar, 8. Madde tarafından kapsanan kişiler ve 11. Madde tarafından kapsanan kişiler hakkında Merkezi Ünitede işlenen veriler, kaynak
Üye Devlet adına, bu Tüzükte belirlenen koşullar çerçevesinde işletilecektir.
3. Merkezi Ünite, yılda dört defa, görevi ile alakalı olarak aşağıdakileri gösteren istatistikleri düzenleyecektir:
(a) sığınma başvurusu sahibi (yapan) kişiler ve 8 (1). ve 11 (1). Maddelerde bahsi geçen şahıslar hakkında iletilen veri gruplarının sayısı;
(b) başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunmuş, sığınma başvurusu sahibi (yapan) kişiler için isabet sayısı;
(c) ardı ardına sığınma başvurusunda bulunmuş, 8 (1). Maddede bahsi geçen şahıslar için isabet sayısı;
(d) daha önceden başka bir Üye Devlette sığınma başvurusunda bulunmuş, 11 (1). Maddede bahsi geçen şahıslar için isabet sayısı;
(e) ilk seferinde gönderilen parmak izi verisinin, bilgisayar ortamındaki parmak izi tanıma sistemini kullanarak bir karşılaştırmaya ulaşamamasından dolayı, Merkezi Ünitenin, kaynak Üye Devletten ikinci bir kez istemek zorunda kaldığı parmak izi verisi sayısı.
Her yılın sonunda, (b). (c) ve (d)’de isabetlerin kaydedilmiş olduğu bir insan sayısı göstergesinin de dahil olduğu, istatistiksel ver, çeyrek yıllık istatistiklerin toplanması yolu ile Eurodac’ın faaliyetlerinin başlaması itibari ile oluşturulacaktır. İstatistikler, her Üye Devlet için veri ayrımını içerecektir.
4. 23 (2). Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak, Merkezi Ünitede işlenen veri esasına göre, merkezi Ünite, başka bazı istatistiksel görevleri yürütmek ile görevlendirilebilir.

II. BÖLÜM
SIĞINMA İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ŞAHISLAR

Madde 4
Parmak izlerinin toplanması, iletilmesi ve karşılaştırılması

1. Her Üye Devlet, 14 yaşından büyük tüm sığınma başvurusunda bulunan şahısların, her bir parmaklarının parmak izini hemen alacaktır ve 5 (1). Madde’nin (a)’dan (f)’ye kadar olan bentlerde bahsi geçen verileri Merkezi Ünite’ye hemen iletecektir. Parmak izi alımı için olan prosedür, ilgili Üye Devlet’in ulusal uygulamasına uygun olarak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları konusunda Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde belirtilen teminatlara uygun olarak belirlenecektir.

2. 5 (1). Maddede bahsi geçen verilerin, Merkezi Ünite tarafından ya da, bu tür amaçlar için gerekli teknik koşullar yerine getirildiği takdirde, doğrudan kaynak Üye Devlet tarafından derhal merkezi veri tabanına kayıtları yapılacaktır.

3. Herhangi bir Üye Devlet tarafından iletilen, 5 (1). Maddesi (b) bendinin anlamı dahilinde parmak izi verisi, Merkezi Ünite tarafından, diğer Üye Devletler tarafından iletilen ve merkezi veri tabanında hali hazırda saklanmış olan parmak izi verileri ile karşılaştırılacaktır.

4. Merkezi Ünite, bir Üye Devletin talebi üzerine, 3. paragrafta adı geçen karşılaştırmanın, diğer Üye Devletlerden gelen verilere ek olarak, o Üye Devlet tarafından daha önceden iletilmiş parmak izi verilerini kapsamasını temin edecektir.

5. Merkezi Ünite, karşılaştırmanın isabet ya da negatif sonucunu, hemen kaynak Üye Devlete iletmelidir. İsabet  olduğu durumlarda, isabete denk gelen tüm veri grupları için, 5 (1). Maddede bahsi geçen verileri iletecek olmasına rağmen, 5 (1) (b) sayılı Maddede bahsi geçen veri olması durumunda, isabetin esasını oluşturdukları sürece iletecektir. Bu tür bir amaç için gerekli teknik koşullar sağlandığı takdirde, karşılaştırma sonuçlarının kaynak Üye Devletlere doğrudan iletimine izin verilecektir.

6. Karşılaştırmanın sonuçları kaynak Üye Devlet tarafından derhal kontrol edilecektir. Dublin Sözleşmesinin 15. maddesine uygun olarak, son kimlik saptama kaynak Üye Devlet tarafından, ilgili Üye Devletler ile işbirliği içerisinde yapılacaktır. Verinin güvenilmezliği saptanır saptanmaz, Merkezi Ünite’den alınan, güvenilmez olarak
bulunan diğer veri ile alakalı olarak, bilgi silinecek ya da tahrip edilecektir.

7. 1. ve 6. paragrafların uygulanması için gerekli prosedürleri belirleyen uygulama kuralları, 22 (1). Maddede belirtilen prosedüre uygun olarak kabul edilecektir.

Madde 5
Verinin kaydedilmesi
1. Merkezi veri tabanında yalnız (sadece) aşağıdaki veriler kayıt edilecektir:
(a) kaynak Üye Devlet, sığınma için başvurunun yeri ve tarihi;
(b) parmak izi verisi;
(c) cinsiyet;
(d) kaynak Üye Devlet tarafından kullanılan referans numarası;
(e) parmak izinin alındığı tarih;
(f) verinin Merkezi Üniteye iletildiği tarih;
(g) verinin merkezi veri tabanına girildiği tarih;
(h) iletilen verinin alıcısı/alıcıları ve iletinin/iletilerin tarih(ler)i ile alakalı olarak detaylar.
2. Veriyi merkezi veri tabanına kaydettikten sonra, Merkezi Ünite, kaynak Üye Devletin iletim için kullanılan araçların geri verilmesini talep etmiş olması durumu haricinde, verinin iletimi için kullanılan araçları tahrip edecektir.

Madde 6
Verinin Saklanması
Her bir grup veri, 5 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere, parmak izlerinin alınmış olduğundan itibaren on yıl için merkezi veri tabanında saklanacaktır. Bu sürenin dolması ile birlikte, Merkezi Ünite, otomatik olarak bu veriyi merkezi veri tabanından silecektir.

Madde 7
İleri düzey veri silinmesi
6. Maddede bahsi geçen sürenin dolmasından önce, herhangi bir Üye Devletin vatandaşlığını hak etmiş olan kişiler hakkındaki veriler, 15 (3). Maddeye uygun olarak, kaynak Üye Devlet tarafından, bu kişinin bu tür bir vatandaşlık hak etmiş olduğundan haberdar olması üzerine, merkezi veri tabanından silecektir.

III. BÖLÜM
HARİCİ BİR SINIRI YASA DIŞI GEÇMEK İLE ALAKALI OLARAK
YAKALANAN YABANCI UYRUKLU ŞAHISLAR
Madde 8
Parmak izi verilerinin toplanması ve iletilmesi
1. Her Üye Devlet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Çocuk Hakları konusundaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde belirlenen teminatlara uygun olarak, üçüncü bir ülkeden gelmiş ve geri çevrilmemiş olan, o Üye Devletin kara, deniz, ya da hava sınırlarını yasa dışı geçmesi dolayısıyla yetkili kontrol mercileri tarafından
yakalanmış olan 14 yaşından büyük tüm yabancı uyruklu kişilerin, hemen, tüm parmaklarının parmak izini alacaktır.
2. İlgili Üye Devlet, 1. paragrafta bahsi geçen, geri çevrilmemiş her yabancı uyruklu kişi ile ilgili olarak, aşağıdaki verileri, derhal Merkezi Ünite’ye iletecektir:
(a) kaynak Üye Devlet, yakalanmanın yeri ve tarihi;
(b) parmak izi verisi;
(c) cinsiyet;
(d) kaynak Üye Devlet tarafından kullanılan referans numarası;
(e) parmak izinin alındığı tarih;
(f) verinin Merkezi Üniteye iletildiği tarih.

Madde 9
Verinin kaydedilmesi
1. 5 (1) (g). Madde ve 8 (2). Maddede bahsi geçen veri merkezi veri tabanına kayıt edilecektir.
3 (3). Maddeye halel getirmeksizin, 8 (2). Maddeye uygun olarak Merkezi Üniteye iletilen veri, yalnızca, sonradan Merkezi Üniteye iletilen sığınma için başvuru yapan şahıslar hakkındaki veri ile karşılaştırma amacı ile kayıt edilecektir.
Merkezi Ünite, 8 (2). Maddeye uygun olarak kendisine iletilen veriyi, daha önceden merkezi veri tabanına kayıt edilmiş hiç bir veri ile ve 8 (2). Maddeye uygun olarak Merkezi Üniteye sonradan iletilen veri ile karşılaştırmayacaktır.
2. 4 (7). Maddede düzenlenen hükümlerin yanı sıra, 4 (1). Maddenin ikinci cümlesi, 4(2). Madde ve 5 (2). Maddede öngörülen prosedürler uygulanacaktır. Merkezi Üniteye sonradan iletilen sığınma için başvuruda bulunan şahıslar hakkındaki verinin, 1. paragrafta bahsi geçen veri ile karşılaştırılması ile alakalı olarak, 4 (3), (5) ve (6) sayılı Maddede öngörülen prosedürler geçerli olacaktır.

Madde 10
Verinin saklanması
1. 8 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere bir yabancı uyruklu şahıs ile ilgili olarak her bir veri grubu, yabancı uyruklu şahsın parmak izinin alındığı tarihten itibaren iki yıl için merkezi veri tabanında saklanacaktır. Bu sürenin dolması ile birlikte, Merkezi Ünite, bu veriyi merkezi veri tabanından otomatik olarak silecektir.
2. 8 (1). Maddede bahsi geçtiği üzere bir yabancı uyruklu şahıs ile ilgili veriler, kaynak Üye Devlet, aşağıdaki durumlardan, 1. paragrafta bahsi geçen iki senelik süre dolmadan önce haberdar olur ise, 15 (3). Madde uyarınca, derhal merkezi veri tabanından silinecektir:
(a) yabancı uyruklu şahısa oturma izni verildiği takdirde;

(b) yabancı uyruklu şahıs Üye Devlet sınırlarını terk ettiği takdirde;

(c) yabancı uyruklu şahıs, herhangi bir Üye Devletin vatandaşlığına geçtiği takdirde.

Yorum yaz