Almanya İltica Ret Kılavuzu

Almanya İltica Ret Kılavuzu

Bu çalışma insani yardım amaçlı mütevazı bir çalışmasıdır. Kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde bilgilendirmeler, örneklendirmeler yapılmıştır. Tavsiye niteliği taşımaktadır. Her başvurucu adayını kendi özelinde değerlendirmek gerektirdiğinden dolayı herkes, kendi örneğine göre savunmasını yapmalıdır. Bu çerçevede konunun uzmanı bir danışmana ya da avukata danışmanız tavsiye edilir.

İşbu sunumda Almanya ilticasında raportörün ret verirken göz önünde bulundurduğu kanun maddeleri nelerdir? Bu maddeleri nasıl anlamak lazım ve ret gerekçelerini çürütmek için neler yapılmalıdır? Bunun gibi değerlendirmelerde bulunacağız.

Almanya’da raportörün ret verirken göz önünde bulundurduğu kanunlar şunlardır:
1. Almanya Anayasası 1. madde
2. Almanya Anayasası 16-a maddesi ve 1, 2, 3, 4 ve 5. fıkraları
3. Almanya Oturum Yasası madde 60; özellikle 1, 2, 3, 5, 7 ve 11 .fıkraları
4. Almanya İltica Yasası (A.G.) kapsam, madde 1, madde 2, madde 3.1, madde 3 a, madde 4.1, madde 11.1, madde 13.2, madde 14, madde 15, madde 29 ve madde 30.
5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Temel İnsan Hakları Maddesi; özellikle madde 3 ve madde 5.

Yukarıda bahsettiğimiz işbu maddeleri açıklamalı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Sizler de ret tutanaklarınızda yazan bu maddeleri deliller ışığında çürüterek avukatınızla birlikte olayı yönetmelisiniz.

Geçerli İlticada Aranan Ana Kriterler
Bir kişi menşei ya da yaşadığı ülkesinde savaş ya da sahip olduğu değerler açısından dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyet ve politik düşünce nedeniyle haksız yere siyasi kovuşturmaya uğramışsa, hala baskı zulüm, ayrımcılık, onur kırıcı, kanunsuz işlem ve ceza görüyorsa, haklı sebeplere dayalı, zulme uğrayacağına dair korkuları varsa, temel hak ve hürriyetleri şiddetle ihlal edilmişse, yaşam, özgürlük ve can güvenliği tehdit, tehlike ve risk altındaysa; böyle bir kişi mağduriyetini somut bilgi ve belgelere göre
belgelendirirse iltica etme hakkı bulunur ve kendi ülkesine geri gönderilemez.

Almanya’ya iltica ile ilgili (anime) video çalışması için tıklayınız.

 

RET REHBERİNE GİRİŞ
İçindekiler:
1) Onur ve saygınlık hakkı
2) Siyasi kovuşturmalar
3) Devlet ve toplum takibi
4) Baskı, ayrımcılık, kanunsuz işlem ve cezaya maruz kalacağınıza dair insanlık dışı uygulamalar. (Oturum Kanunu, 60)
5) Korkularınız
6) Maruz kaldığınız zulüm ve zalimane uygulamalar
7) Temel insan hak ve hürriyetleri
8) Ülkenize neden geri dönemezsiniz?
İltica ana mülakatı sunum sıralaması video çalışmamız için tıklayınız.

Bu sıralamanın açıklaması aşağıda detaylı bir şekilde izah edilmiştir.

Ret Alan Ne Yapmalıdır?
1. Sükunetini korumalı ve panik yapmamalıdır.
2. Mülakat tutanağını, verilen ret gerekçelerindeki kanun maddelerine göre tekrar gözden geçirmelidir.
3. Raportör hatası, tercüman hatası ya da sizin hatanız olabilir.
4. Verdiğiniz evraklardan bazıları veya tamamı gözden kaçmış ya da değerlendirmeye alınmamış olabilir. Örneğin bir konuda ret vermiştir ama evrakınız olduğu halde değerlendirmeye alınmamış olduğunu tutanağınızda görebilirsiniz. Bunları tespit edip verilen ret gerekçelerini çürütmek için eski mevcut belgelerinizi yeni delillerinizle birlikte ret gerekçesi hazırlayarak itirazınızı yapabilirsiniz.
5. Konunun uzmanı bir avukatla çalışmanız daha sağlıklı olacaktır.

Sırasıyla yapılması gerekenler:
1. Bir avukatla reddinize itiraz ediniz.
2. Mahkemeler 30 aya kadar cevap vermek zorundadır, ortalama 20 (+-2) ay içinde cevap vermektedirler.
3. Mahkemeden de olumsuz cevap gelirse ikinci defa “iltica devamı” yapabilirsiniz. Bunun için yeni bir gerekçeye, yeni bir mağduriyet deliline ihtiyacınız bulunmaktadır.
4. İkinci ilticanız genelde 3-5 ay arasında cevaplanmaktadır. İkinci ilticadan da olumsuz cevap gelirse, bu sırada yeni deliliniz oluşmuşsa üçüncü defa ilticaya başvuru yapabilirsiniz. Ancak yeni deliliniz yoksa ve mevcut durumunuzun gözden geçirilmesini istiyorsanız bu sefer yeni bir itiraz yolu daha vardır.
5. Eyalet komisyonuna itiraz edebilirsiniz.
6. Eyalet komisyonu itiraz dilekçenizi aldığında genelde 15 gün içerisinde inceleyip talebinize cevap vermektedir.
7. İtirazınızı olumlu buldukları takdirde eyalet komisyonu 6 aya kadar ausweiss (mülteci kimliği) vermektedirler.
8. Eğer komisyon kararı olumsuzsa, ülkeden deport edileceksiniz anlamına gelmektedir.
9. Kanunen sizi kendi ülkenize göndermeyeceklerdir, gitmek istemediğiniz ülkelerin listesini isteyeceklerdir. Sizi bazı ülkelere göndermezler ama vize uygulanmayan herhangi bir ülkeye sizi gönderebilirler.
10. Dil kursları deportu durdurmamaktadır. Ancak ausbildung (mesleki eğitim) ya da üniversite eğitimi gibi örgün eğitimler deportu durdurabilmektedir.
11. Son çare olarak Kilise Sığınması yaparak hak aramaya devam edebilirsiniz.

Açıklama: Reddinize gerekçe hazırlarken lütfen tutanağınıza bakınız. Orada “16 a (gg) abs 60 (auf g) (auf 60 1, 5, 7, 11), ag 3.1, ag 3 a, ag 41, ag 11.1, ag 13.2, ag 15, ag 29, ag 30” gibi kanun maddelerinin kısaltılmış hallerini göreceksiniz. Bunlar raportörün size ret verirken baz aldığı kanun maddeleridir. Bu sebeple siz bu kanun maddelerine karşı tez hazırlamalı ve çürütmelisiniz ki ilticanız olumluya dönsün. Aşağıda bu kanun maddelerinin detaylı bir şekilde açıklamasını bulacaksınız, burada yazan gerekçelere göre karşı tezinizi hazırlayıp avukatınıza ve savunmanıza yardımcı olunuz.

2) SİYASİ KOVUŞTURMA
Almanya Anayasası (grundgestz, kısaca gg) olarak ret gerekçenizde göreceksiniz. Genelde gg 1 ve gg 16a olarak ret alan başvurucuların ret tutanaklarında bu kanun maddeleri delil olarak bulunmaktadır. Bunun başlıca 4 ana sebebi vardır:
1. Siyasi kovuşturmaya uğradığına dair somut belgeler sunamamıştır.
2. Sunulan evraklar sahte, asılsız, iltica şartlarına uygun değildir.
3. Başvurucu kendi ülkesinde insan haklarına yönelik bir hak ihlali olduğunu ispat edememiştir.
4. Raportör, hukuk işlemiş serbest kalmışsınız şeklinde değerlendirmiş olabilir ya da size yönelik yapılan hukuki işlemlerin, adi suçlar (araba hırsızlığı, devlete karşı işlenen suçlar, evrakta sahtecilik gibi) kapsamında değerlendirmiş, hukuken cezanızı çekmeniz gerektiğini düşünmüş olabilir. Bu tür cezalar siyasi kovuşturma kapsamına girmemektedir.
5. Size yapılan işlemlerin siyasi kovuşturma sayılabilmesi için, raportörün size yapılan uygulamanın insanlık dışı, onur kırıcı, orantısız adli, idari, hukuki uygulama, yapılan işlemin aşağılayıcı, onur kırıcı, kanunsuz işlem ve ceza olduğunu görmesi gerekir.
6. Bu sebeple size ret verirken yukarıda sayılan nedenlerden herhangi birini düşünerek sizin hakkınızda siyasi kovuşturma olmadığına hüküm vermiş olabilir.
Bu açıklamalar ışığında Almanya Anayasası 1. madde ve 16a maddesini okuyunuz:

Almanya Anayasası Madde 1 (1 gg)
Almanya Anayasası’nın amacı, insan onuru ve haysiyetini korumaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (4 Kasım 1950) Temel İnsan Hak ve Hürriyetleri maddelerinin 1. maddesi “insana saygı“dır. Eğer ret tutanağınızda bu maddeler varsa raportör sizin onurunuza, saygınlığınıza, şerefinize, itibarınıza yönelik herhangi bir kastın, zararın, olumsuz bir durumun olmadığını düşünerek ret vermiştir.

Güvenli ülkelerden iltica edenlerin kabul ve ret durumu ile ilgili videomuz için tıklayınız.

Anayasa Madde 16a (Siyasi Sığınma ya da Azul Hakkı)
(c) 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, bir ülkede uygulanıyorsa orası güvenli ülke anlamına gelmektedir. Bundan dolayı her ne kadar bunlar Türkiye’de uygulansa da sizin kendinize yönelik bu şartlar uygulanmadığı için sizin için ülkeniz güvenli değildir ve yapılan uygulamalar; onur kırıcı, aşağılayıcı, haksız, kanunsuz işlem ve ceza tezi üzerinde durmalısınız.
1. cümlenin koşullarını yerine getiren Avrupa Birliği dışındaki devletler, Federal Konsey tarafından onaylanmış bir yasayla belirlenir. 1. cümlede belirtilen hallerde, oturumu sona erdiren işlemler kanun yollarına başvurulara bakılmaksızın uygulanabilir.
16a (3) Federal Konsey’in onayını gerektiren bir yasa ile; hukuk düzenlerine, hukukların uygulanmasına (açıklama: Normal hukuk işlemiş ve serbest kalmışsanız) ve genel siyasi koşullarına göre siyasi kovuşturma, insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza veya işlemler olmadığı konusunda sakınca bulunmayan devletler belirlenebilir. Böyle bir devletten gelen yabancı, siyasi kovuşturmaya uğradığını gösteren olgular sunmadığı sürece (somut belgeler), kendisinin siyasi kovuşturmaya uğramadığı varsayılır.
Açıklama: Bu kanunun 16a 3. maddesine göre mağduriyetinizi anlatmak için verdiğiniz siyasi kovuşturma belgelerinin siyasi kovuşturma sayılabilmesi için aranan şartlar şunlardır:
Yaşadığınız ülkede normal hukuk işliyorsa ve siz de suçlu iseniz, yapılan işlem hukuka uygun olduğu için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesinin c fıkrası ve 8. maddeye aykırı olmadığı için yapılan işlem, siyasi kovuşturma olarak sayılmamaktadır. Bu nedenle size yönelik yapılan hukuksuzlukları kalem kalem, kronolojik sıralamaya göre anlatmalısınız. Hapis yatmışsanız, serbest kaldım, dediğinizde raportör, sonrasında hukuk işlemiş serbest kalmışsınız olarak düşünecektir.

Bu maddeden raportör sizden;
1. Somut belge istemektedir.
2. Verdiğiniz somut belgenin ve sizin gördüğünüz işlemin neticesi itibariyle Almanya Anayasası’nın 1. maddesinde bahsedilen insan onurunu kırıcı ve aşağılayıcı, hak etmediğiniz siyasi baskılar yüzünden oluşan kanunsuz bir işlem ve ceza olup olmadığıdır. Onurunuzun kırılmasını ve itibarsızlaştırılmanızı somut belgelerle delillendiriniz.

16a-(3b) Size yapılan hukuksuzluğun siyasi kovuşturma sayılabilmesi için, olay sırasında ve neticesinde siyasi kovuşturma, insanlık dışı veya aşağılayıcı ceza veya işlemler olup olmadığına bakılacaktır. Bu sebeple raportör, size yapılan işlemin onur
kırıcı, aşağılayıcı, kanunsuz cezai bir işlem olduğunu, haksız yere yaşam, özgürlük ve can güvenliğinizin tehlike altına girdiğini anlayamamış ya da tercüman çevirememiş olabilir veya siz anlatamamış olabilirsiniz.
Örneğin; herhangi bir hukuki işlem ve tebligat yapılmadan açığa alınıp isminizin bir vatan haini-terörist gibi sanki Western filmlerindeki (WANTED) gibi tüm dünyaya KHK ile arananlar listesi gibi afişe edilmesi aşağılık bir uygulamadır.

16a-(3c) Siyasi kovuşturmanın neticesini delillendirirken mümkün mertebe somut belgeler sununuz.
Örneğin; yapılan işlemin onur kırıcı ve aşağılayıcı cezai bir işlem olduğu üzerinde dururken bu sürecin hangi aşamadan bugünkü aşamaya geldiği üzerinde de durmalısınız.
Örneğin; 17-25’ten itibaren başlayan itibarsızlaştırma çalışmalarının 15 Temmuz’dan sonra vatan haini ve terörist ilan edilecek kadar aşağılık bir hal alması, devletin sizi korumadığını, korumak istemediğini bu yüzden de hakkınızı savunacak adil bir mekanizmanın olmaması, size yönelik yapılan hukuksuzluğun delilidir. Özellikle yurt dışında çalışanlara yönelik elçiliklerin medya ve sosyal medya üzerinden ve konsolosluğa ait WEB siteleri üzerinden, aynı zamanda medya ve sosyal medya irtibatlarıyla hatta seminer ve konferanslar düzenleyerek sizleri ihbar ve fişleme yapmaları da onur kırıcı, aşağılayıcı bir uygulama olarak siyasi kovuşturmaya delil olarak gösterilebilir.

16a-(4) Oturumu sona erdiren işlemlerin yürütülmesi, 3. fıkrada yazılan veya açıkça asılsız olan veya sayılan hallerde, mahkeme tarafından ancak işlemin yasallığı konusunda ciddi kuşkuların bulunduğu halde durdurulabilir; incelemenin kapsamı kısıtlanabilir ve geciken iddia ve savunmalar göz önünde tutulmayabilir. Ayrıntılar yasa tarafından belirlenir.
HAKKINDA SİYASİ KOVUŞTURMA OLMADIĞI HALDE VARMIŞ GİBİ BEYANDA BULUNMAK, SAHTE EVRAK VERMEK, ASILSIZ BİLGİ VE BEYANLARDA BULUNMAK, ilticanızın reddine neden olacaktır ve kriminal incelemede evrakların gerçek olmadığı tespit edildiği takdirde hakkınızda siyasi kovuşturma olmadığı varsayılacaktır. Evraklar fotokopi de olsa verilen evraklarda kriminal inceleme yapılmaktadır. Özellikle UYAP ekran görüntülerinde, uydurma olduğu şeklinde bazen raportörlerin olumsuz kanaati oluşmaktadır, uydurma evrak gözüyle bakmaktadırlar. Evraklarınızın arkasında durunuz.

16a-(5) Avrupa Birliği üye devletlerinin kendi aralarında ve üçüncü devletlerle akdedilen ve sığınma istemlerinin incelenmesi ile sığınma kararlarının karşılıklı tanınması konusunda yetki ve görevleri düzenleyen sözleşmeler, Mültecilerin Hakları Hakkında Antlaşmanın ve Avrupa İnsan Hak ve Özgürlüklerin Korunması Hakkında Sözleşmenin yükümlülükleri göz önünde bulundurulmak ve bunların taraf devletlerde fiilen uygulanması kaydıyla, 1 ila 4. fıkralar aykırı sayılmaz.
Açıklama: Bir kişi hakkında siyasi kovuşturma yoksa ya da sahte bilgi ve belgeler sunmuş ya da asılsız beyanda bulunmuş ise bu kişiler Schengen dışına deport edilme durumuyla karşı karşıyadır. Deport edilirken BM Mülteci Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulandığı herhangi güvenli bir ülkeye gönderilebilirler. Sadece zulme uğradığı ya da uğrayacağını düşündüğü ülkelere gönderilmezler.

Özellikle ret gerekçenizde 16a maddesinin 4 ve 5. fıkrası yazıyorsa ilticanızın asılsız olduğu siyasi kovuşturmaya uğramadığınız ya da verdiğiniz evrakların sahte evrak olduğu, Almanya’yı kandırmaya yönelik olduğu şeklinde düşünülmektedir. Bu sebeple Almanya Oturum Kanunu madde 60’a göre ülkenizde can güvenliğinizin ve devlet takibinin olmadığı düşünülmekte, bundan dolayı da 16a (gg) 4 ve 5. maddeyi referans alarak iltica yasasındaki 11.1, 13.2 ve 30. maddeleri de delil göstererek ülkeden deport edilmenizde bir problem olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle verdiğiniz belgelerin doğruluğu üzerinde ve belgelerinizin arkasında durarak yeni delillerle bu maddeyi çürütmeniz gerekmektedir.
Örnek: Bir bankada hesabım olduğundan dolayı ve devlet tarafından fişlendiğim için terörü finanse etmek suçlama iddiasıyla hakkımda herhangi bir yargılama olmadığı halde devlet tarafından yakalama, tutuklama çıkartıldı; haksız yere ev aramaları yapıldı,
komşularımın gözü önünde ailem aşağılandı, tüm mahalleye vatan haini olarak parmakla gösterilen insan haline geldim. Hakkımı arayacağım herhangi bir hukuki merci olmadığı gibi hakkımı savunan avukatın da tutuklanıp hapse atılması gibi çaresiz ve savunmasız kaldım.

KHK mağdurları ve KHK’lıları neler bekliyor ile ilgili videomuz için tıklayınız.
İlticada polis tutanağının önemi ile ilgili videomuz için tıklayınız.
Siyasi kovuşturmaların anlatım yöntemi ile ilgili videomuz için tıklayınız.

 

3) TAKİP

Almanya oturum Kanunu madde 60’a göre toplum ve neticesinde yakalanan kişi yakalandığında hapse atılacaksa, işkence görecekse, onur kırıcı ve aşağılayıcı işlem ve cezaya maruz kalacaksa bu kişinin yaşam, özgürlük ve can güvenliği tehdit, tehlike ve risk altında demektir. Bu sebeple ülkesine geri gönderilemez. Bu gerekçelerin sizde olup olmadığına Oturum Kanunu madde 60’ın maddelerine göre raportör karar vermektedir. Eğer raportör size Oturum Kanunu madde 60’tan ret vermişse geri gönderildiğinizde
hapse atılmayacağınızı, işkence görmeyeceğinizi, can güvenliğinizin tehlike altında olmadığını düşünmektedir. Devlet ya da toplum tarafından baskı görmediğinizi, takip edilmediğinizi yani hala ülkede kaçabilme imkanınızın olduğunu ya da sizi birilerinin himaye ettiğini düşünmektedir. Bunun böyle olmadığını yeni deliller ışığında çürüterek belgelendiriniz.

Oturum Kanunu Madde 60 (Sınır Dışına Sürme Yasağı)
(Oturum Kanunu 60.1) 1. Paragraf: Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 28 Temmuz 1951 tarihli Anlaşma’nın (Federal Resmi Gazete 1953 II Sayfa 559) uygulanması çerçevesinde bir yabancı; ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüşleri nedeniyle hayatının veya özgürlüğünün tehdit altında bulunduğu bir devlete gönderilemez.
Açıklama: Raportör bu maddeye göre, kendi ülkenize ya da geldiğiniz ülkeye sizi geri gönderildiğinizde, devletiniz sizi takip edip haksız yere hapse atacak mı? Uzun süre tutuklu kalıp özgürlüğünüzden olacak mısınız? Aynı zamanda yaşama hakkınızın elinizden alınıp alınmadığına bakmış ve tehlikede olmadığını düşünerek bu maddeden ret vermiştir. Bunu yeni delillerle çürütmeniz gerekmektedir. Örneğin, hapiste hasta olsanız (eğer hastalığınız varsa) en az 40-50 dilekçeden ya da ölmeye yakın aşamadan sonra hastahaneye kaldırılma ve yarım yamalak tedavi uygulanmaktadır. Sokağa çıkamaz hale gelmeniz, çevreniz tarafından baskı ve ayrımcılıklar yaşama hakkına örnek verilebilir.

(Oturum Kanunu 60.1) 2. Paragraf: Bu hüküm, Federal Almanya’da yabancı mülteci statüsünü taşıyan veya Federal Almanya dışında, Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Anlaşma kapsamında yabancı mülteci olarak tanınmış olan yabancılar için de geçerlidir.
Açıklama: Bir kişi Almanya’ya ya da Almanya dışında başka bir ülkeye iltica etmiş olsa bile eğer kendi ülkesine geri gönderildiğinde haksız yere hapse atılacaksa ve yaşam veya özgürlüğünden olacaksa bu kişiler Almanya’dan geri gönderilemez. (Ancak raportör sizin tehlikede olmadığınızı düşünerek, gönderilme durumunda probleminizin olmadığını düşünerek
karar vermiştir.) Gönderilmemek için somut gerekçelere ihtiyaç bulunmaktadır.

(Oturum Kanunu 60.1) 3. Paragraf: Belirli bir sosyal gruba mensubiyet nedeniyle takibat, yabancının hayatına, vücut bütünlüğüne veya özgürlüğüne yönelik tehdidin sadece cinsiyete (eş cinseller vb.) bağlı olması halinde de mevcut olabilir.
Açıklama: Bu madde, eş cinseller için de geçerlidir. (Eş cinseller, LGBT vb. derneklere üye olduklarını ispat ederlerse bu maddeden yararlanabilir.) Ancak sosyal grup mensubiyetlerinde takibat (toplum ve devlet takibinin sizin başınıza, yakalandığınız takdirde, neler getireceğini anlattığınız halde raportör böyle bir şeyin olmadığına kanaat getirmiş, ondan dolayı ret vermiş olabilir. Bunu delillerle çürütünüz.) (Raportör, yakalandığınızda ya da hapse atıldığınızda hayatınızın, vücut bütünlüğünüzün veya özgürlüğünüzün; tehdit, tehlike, risk altında olup olmadığını görmemiştir ya da ikna olmamıştır, yeni deliller ışığında ikna ediniz.

Takibat, Takip Örneği;
Takibi önemseyin, nasıl takip edildiğinizi anlatın. Sadece fiziki takip olarak algılamayın, evraksal ya da dijital takip olarak da düşünebilirsiniz.
Örneğin;
1. Açığa alınma,
2. İhbar, fişleme,
3. KHK ile atılma,
4. soruşturma,
5. İddianame,
6. Hüküm,
7. Adli kontrol,
8. İstinaf,
9. Yargıtay,
10. Yakalama, tutuklama,
11. Polis tutanağı (ev baskını vb.),
12. Pasaport iptali.
Bunları da takip kapsamında anlatabilirsiniz. Görüldüğü gibi devlet peşinizi hiç bırakmamış, sürekli işlem yapmış, yani sizi takip etmiş. O zaman bu işlemleri yapan bir devlet, sizi haksız yere tutuklayıp haksız yere hapse de atacaktır. Raportör, böyle bir takibin sizde olup olmadığını anlatımlarınızdan öğrenmek isteyecektir. (Bu bilgileri ve belgelerinizi veriniz.)

(Oturum Kanunu 60.1) 4. Paragraf: 1’inci cümle kapsamında takibat;
a) devlet tarafından,
b) devlete veya devletin egemenlik alanının önemli bölümlerine hükmeden partiler veya örgütler tarafından
veya
c) uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere (a) ve (b) bentlerinde belirtilen aktörlerin; ülke içerisinde bir kaçış alternatifinin mevcut olması hali dışında ülkede devletin yönetim gücünün mevcut olduğu veya olmadığı durumu dikkate alınmaksızın
kanıtlanmış bir şekilde takibata karşı koruma sağlayacak durumda olmamaları veya bu iradeye sahip olmamaları halinde gayriresmi aktörler tarafından yapılabilir, ülke içinde başka bir kaçış seçeneğinin olması halinde, durum başkadır.
İlticada polis tutanağının önemi ile ilgili videomuz için tıklayınız.

Açıklama: Takibatla ilgili a, b, c maddeleri raportörlerin en çok ret verdiği maddelerden biridir. Çünkü devlet ya da devlet dışı kurumlar (parti, mafya, aşiret, aile) sizi takip ediyorsa bu, sizin özgürlüğünüze ve yaşamınıza kast edecek ve yaşamınızı risk altına alacak anlamına gelmektedir. Bu nedenle;
1. Size zulüm uygulayanlardan siz kaçabiliyor musunuz konusuna bakılacaktır, kaçabiliyorsanız iltica etmenize gerek yok düşüncesi oluşacaktır. Örneğin Kürtler Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da aşiret probleminden dolayı yaşayamıyor ancak Batı şehirlerine kaçıp
yaşayabiliyorlar, bu çerçevede ülkenin genelinin sizin için güvensiz olduğu üstünde durmanız gerekmektedir. Kaçabilecek hiçbir yeriniz yoktur.
2. Zulmedenlere karşı siz kendinizi koruyabiliyor musunuz ya da koruyabilecek devlet, aşiret ya da arkadaş var mı konusuna bakılıyor. Eğer sizi koruyan biri varsa (süreçten hemen sonra akrabamın yanına gittim orada kaldım ya da hem devletten kaçıyorsun hem devlete pasaport almaya gidiyorsun… Bunlar yanlış ifadelerdir.) iltica etmenize gerek yok gözüyle bakılacaktır, bu nedenle raportör, sizi birilerinin koruduğunu, himaye ettiğini düşündüğünden dolayı ret vermiştir. Çünkü zulme karşı korunuyorsunuz.
Mülakatta ilticadan nasıl ret alınacağıyla ilgili video çalışmamız için tıklayınız.
Mülakatta devlet takibinin nasıl anlatılacağıyla ilgili video çalışmamız için tıklayınız.

(Oturum Kanunu 60.2) Bir yabancı, işkenceye veya insan onuruna aykırı veya aşağılayıcı bir muameleye veya cezaya tabi tutulması yönünde somut tehlikenin mevcut olduğu bir devlete gönderilemez.
Eğer ülkenize geri gönderildiğinizde, hakkınızda haksız ve hukuksuz bir cezai işlem yapılacaksa bu yapılan işlemi siz aslında hak etmediğiniz halde itibarsızlaştırılıyor iseniz; onur, şeref ve haysiyetiniz yerle bir ediliyorsa, KHK veya sosyal medya gibi uygulamalarla dünyaya vatan haini ve terörist olarak haksız yere yaftalanıp aşağılanıyorsanız, bu bir aşağılık uygulama ve cezadır. Bu durumda haksız yere sanki bu suçu işlemiş gibi ceza yatacaksınız. Raportör size yapılan bu haksızlığı görmediğinden dolayı size bir şey olmamış gözüyle bakmaktadır, bu durumu delillerle çürütünüz. Takdir edilen, başarı belgeleri olan bir insanken insan içine çıkamaz hale getirilişinizi, yaşadıklarınız eşliğinde belgeleriyle delillendiriniz.

(Oturum Kanunu 60.3) Bir yabancı, bir suç nedeniyle arandığı ve ölüm cezasına çarptırılma veya bu cezanın icra edilmesi tehlikesinin bulunduğu bir devlete gönderilemez. Bu hallerde suçluların iadesine ilişkin mevzuat uygulanır.
2005 yılında Türkiye’de idam kalkmıştır ancak idamdan beter bir madde olan 696 sayılı KHK’nın 121. maddesi, sivillerin silahlanması ve sivillerin başka bir sivili öldürmesinde yargılanmamasının önünü açmıştır. Eskişehir’deki akademisyenleri
katleden katil akademisyenin yargılanmaması gibi. Sanki yeniden yapılanma varmış gibi yeniden yapılanma çerçevesinde operasyonlar yapılmaktadır, bu da bu KHK’nın yürürlükte olduğunun ve tehlikesinin delilidir. Delillerinizi ekleyiniz.
696 sayılı KHK’nın 121. maddesi ile ilgili videomuz için tıklayınız.

(Oturum Kanunu 60.4) Başka bir devletin usulüne uygun iade talebinde veya iade talebi ile bağlantılı bir tutuklama talebinde bulunması halinde yabancı, iade kararının alınmasına kadar, sadece Ceza Davalarında Uluslararası Adli Yardımlaşma
Hakkındaki Kanun’un 74’üncü maddesine göre iade etme izni verilmesi için yetkili dairenin muvafakatıyla bu devlete gönderilebilir.
Açıklama: İlticayı gerektirmeyen adi ya da ağır suçlar işlenmişse (uyuşturucu, adam öldürme, hırsızlık, kara para, vergi kaçakçılığı vb.) usulüne uygun iade talebinde bulunulursa, geri gönderildiğinizde idam edilmeyecekseniz usulüne uygun iade işlemi uygulanır. Bu nedenle iltica eden kişiler, iddia edilen suçlamalarla ilgili mağduriyet ve masumiyetini somut belgelerle delillendirmelidir.

(Oturum Kanunu 60.5) 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Resmi Gazete 1952 II Sayfa 686) hükümlerine göre sınır dışına sürmenin yasal olmadığının anlaşılması halinde bir yabancı sınır dışına sürülemez.
Açıklama: Almanya’da ret alanlara uygulanan maddelerden birisi de bu maddedir. Kendi ülkenize ya da başka bir ülkeye gönderildiğinizde, o ülkelerde insan hakları uygulanıyorsa ya da mülakattaki sunumunuzda insan hak ve hürriyetlerinizde bir
mağduriyet oluşmadığına dair bir kanaat raportörde oluşmuşsa ret vermiştir. Bu nedenle insan hakkı ihlallerinizi örnekleriyle delillendiriniz. (Bkz. s. 73-81)

(Oturum Kanunu 60.6) Başka bir devlette cezai takibata uğranılabilme ve cezalandırılabilme yönünde genel bir tehlikenin mevcut olması ve 2-5’inci fıkra hükümlerinden başka bir sonuç ortaya çıkmaması halinde bir başka devletin hukuk düzenine göre yasal cezaya çarptırılmaya yönelik somut bir tehlikenin mevcudiyeti, sınır dışına sürmeye engel teşkil etmez.
Açıklama: Suçluysan ve suçun insan hak ve hürriyetlerini ihlal etmiyorsa ayrıca o ülkeye gönderildiğinde idam, işkence ve can güvenliğin tehlikede değilse cezanızı çekmek için o ülkeye gönderilebilirsiniz. Dolayısıyla başvurucuların bu maddeyi çürütmeleri gerekmektedir. Baskı, zulüm, işkence ve savaştan kaçan birisi masumiyetini ve mağduriyetini dikkate aldığında bu maddenin muhatabı değildir.

(Oturum Kanunu 60.7) Bir yabancının vücudu, hayatı veya özgürlüğü için önemli ve somut bir tehlikenin söz konusu olduğu başka bir devlete gönderilmesinden sarfınazar edilmelidir. Bir yabancının uluslararası veya ülke içinde silahlı bir çatışma çerçevesinde bir halk grubu mensubu olarak vücudu ve hayatı için önemli bir bireysel tehlikeye maruz olduğu başka bir devlete gönderilmesinden sarfınazar edilmelidir. Bu devlette, halkın veya yabancının mensubu bulunduğu halk grubunun genel olarak maruz kaldığı tehlikeler, 60-a maddesinin 1’inci fıkrası 1’inci cümlesine göre verilecek kararlarda dikkate alınır.
Açıklama: Yine Almanya’da en çok ret alanların gerekçelerinden biri de bu maddedir. Türkiye’de ya da Türkiye dışında çalışanlar için ya da Yunanistan gibi transit kullanılan ülkeler için uygulanılan bir maddedir. Raportör olumsuz karar vermek istediğinde sizi kendi ülkenize göndermeyebilir. (Kesin deport kararı verildiğinde, 3 aydan fazla oturumunuzun olduğu ülkeler ya da sizin vizesiz gidebileceğiniz ülkelerin listesini istiyorlar, o ülkelerden kabul eden herhangi birine sizi gönderiyorlar.) Ancak size vizesiz olan ülkelere gönderdiğinde uygulanan maddedir. Örneğin, sizi Kosova’ya, Moğolistan’a, Pakistan’a, Azerbaycan’a, Moldova’ya, Ukrayna’ya iade etmiş olursa raportör, başınıza bir şey gelmeyeceğini düşünmekte ve gönderim kararını uygulamaya sokmaktadır. O ülkelerin de sizin için güvenli olmadığını delilleriyle çürütünüz. Bulunduğunuz ülkeyle Türkiye’nin suçlu iade anlaşması var mı, o ülkeye gönderildiğinizde hapse atılma, kaçırılma riskiniz var mı, varsa somut gerekçelerle neden gönderilemeyeceğinizi anlatmanız, delilleriyle bu maddeyi çürütmeniz gerekmektedir.
Örneğin, Moğolistan’daki kurumlarda öğretmen olarak çalışan birisi Türkiye’yle Moğolistan arasında suçlu iade anlaşmasının olduğunu, büyükelçiliğin menfi propagandalarının medya ve sosyal medya üzerinden devam ettiğini, beraber çalıştığınız meslektaşların BM’ye sığındığı halde kaçırıldığını, oturumlarının iptal edilerek savunmasız ve korunmasız hale getirildiklerini, takdir edilen bir insanken Moğol medyasında parmakla gösterilen, ifşa edilen bir insan haline geldiğinizi, ülkede kaçacak bir yerin ve sizi koruyacak hiç kimsenin ve kurumun bulunmaması nedeniyle sizin için bu ülkenin güvenli olamayacağını belgeleriyle anlatmalısınız.
Yunanistan ve Dublin meselesiyle ilgili video çalışmamız için tıklayınız.

(Oturum Kanunu 60.8) 1’inci fıkra; yabancının, önemli nedenlerden ötürü Almanya Federal Cumhuriyeti’nin güvenliği açısından bir tehlike olarak telakki edilmesi veya bir cürüm ya da özellikle ağır bir yasa ihlali sonucu en az 3 yıllık kesinleşmiş bir hapis cezasına çarptırılmış olması nedeniyle toplum için bir tehlike oluşturması halinde uygulanmaz. Aynı hüküm yabancının İltica İşlemleri Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 2’nci fıkrası şartlarını yerine getirmesi durumunda geçerlidir.
Açıklama: İlticaya sebep olan mağduriyet ve mazlumiyetle Almanya toplumuna tehdit oluşturacak ve 3 yıldan fazla ceza almış ağır suçları (uyuşturucu, cinayet, kara para, vergi kaçakçılığı vb.) ayırmanız gerekmektedir. Türkiye’de darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan kurumlarda çalışanlar ya da KHK ile atılanlar için verilen 3 yıl üzeri cezalar bu kapsama girmemektedir.

(Oturum Kanunu 60.9) İltica talebinde bulunmuş bir yabancıya, 8’inci fıkrada belirtilen hallerde, İltica İşlemleri Kanunu hükümlerinden farklı olarak sınır dışına sürme ihtarı verilebilir ve sınır dışına sürme icra edilebilir.
Açıklama: İlticayı hak etmeyen bir kişiye, (uyuşturucu, cinayet, kara para, vergi kaçakçılığı vb.) 8. maddeye göre deport kararı uygulanır.

(Oturum Kanunu 60.10) 1’inci fıkrada belirtilen şartların kendisi için söz konusu olduğu bir yabancının sınır dışına sürülmesinin gerekli olması halinde, sınır dışına sürme ihtarının yapılmasından ve ülkeyi terk etmesi için uygun bir süre verilmesinden sarfınazar edilemez. İhtarda, yabancının gönderilemeyeceği devletler belirtilir.
Açıklama: Raportör deport etmeye karar verdiyse mahkemeden uygulanmasını talep ettiği maddelerden bir tanesidir. Bu nedenle mahkemeden de kesin deport kararı alırsanız kendi ülkeniz dışında gidebileceğiniz ülkelerin listesini vermeniz gerekmektedir.

(Oturum Kanunu 60.11) 2’nci, 3’üncü ve 7’nci fıkranın 2’nci cümlesine göre sınır dışına sürme yasağının tespiti için Avrupa Konseyi’nin 29 Nisan 2004 tarih ve 2004 83/EG sayılı Üçüncü Ülke Vatandaşlarının veya Vatansızların veya Başka Bir Uluslararası Himaye Arayan Kişilerin Mülteci Olarak Tanınmasına ve Hukuksal Statülerine İlişkin Asgari Normlar ve Sağlanan Himayenin İçeriği Hakkındaki Direktifi’nin (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi No: L 304 Sayfa:12) 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası; 5’inci maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkrası, 6 ve 8. maddesi geçerlidir.
Açıklama: Raportör Oturum Kanunu 60’ın 2, 5 ve 7. maddelerini deport kararı olarak uygulamak istediğinde kapsayıcı madde olarak bunu göstermektedir. Asıl önemli olan 2, 5 ve 7. maddelerden geçmenizdir.

Almanya Anayasası 16-a ve Oturum Kanunu Madde 60’a (siyasi mağduriyetlere, siyasi kovuşturmalara) göre sunumunuzu
yapamadığınız takdirde azul denilen siyasi sığınma hakkını elde edemeyeceksiniz. Ancak hukuki belgeleriniz güçlü değilse savunmanızı Almanya İltica Yasası 3.1, 3-a ve insan hakları ihlaline göre yapamadığınızdan dolayı sizlere fluchling denilen mülteci hakkı verilmeyecektir.

16-a gg ve oturum 60’a göre raportör ret vermişse, bu sefer İltica Yasası’nın 3.1 ve 3-a maddesine bakarak size yönelik zulüm, insan hakları ihlali, şiddet, işkence, korku, ciddi tehlike konularının olup olmadığına bakacaktır. 16-a gg ve Oturum Kanunu 60’tan ret
vermişse otomatik olarak ag 3.1 ve ag 4.1’den de ret vermektedirler. Bu maddeleri çürütmek için aşağıdaki kanun ve maddelerin açıklamalarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

5) İNSANİ MAĞDURİYETLER (MÜLTECİ HAKKI)
İltica Yasası (asul gesetz) Kapsam

Kapsam
Madde 1 Kapsam
Madde 1.1
 Bu Yasa, aşağıdaki hususlarda başvuru yapan yabancılar için;
1. Temel Yasa’nın 16-a maddesinin 1. fıkrasına göre siyasi zulme karşı korunma
2. Mültecilere yönelik ünite, statü veya ek koruma ve sağlanacak korumanın içeriği hakkı bulunan kişiler olarak, uluslararası korumadan yararlanan üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilerin tanınması standartları hakkında 13 Aralık 2011 tarihli, 2011 95/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi kapsamında uluslararası koruma, (ABl. (Remi Gazete) L 337, 20.12.2011); 2011 95/EU sayılı Yönerge manasındaki uluslararası koruma, 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma’ya göre (BGBl. (Federal Resmi Gazete) 1953 II s. 559-560) zulme karşı korunmayı kapsamaktadır.
Açıklama: Şayet gerekçenizde ag-1 varsa size yönelik herhangi bir zulüm olmadığı kanaati raportörde oluşmuştur. Yani sizin temel insan hak ve hürriyetlerinizin şiddetle ihlal edilmediği düşünülmektedir. Size yönelik herhangi bir hukuksuzluk bulunmamaktadır. Bu nedenle size yönelik siyasi koruma ya da mülteci korumasının gerek olmadığını raportör düşünmektedir, aksi belgelerle delillendiriniz.
Üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilerin sığınmacı sıfatıyla veya uluslararası korumaya muhtaç olan kişiler ve verilen koruma içeriğiyle ilgili olarak nitelikleri ve statüleri için asgari standartlar (30.9.2014 tarihli ABI L 304, s. 12) hakkındaki, 2.9.2004/EC sayılı Konsey Yönergesi uyarınca, 2011 95/EU sayılı Yönergenin anlamı dahilinde uluslararası korumaya eşdeğerdir; İkamet Kanunu’nun 104 9. maddesi etkilenmemiştir.

 

Madde 1 (2) İşbu kanun, Federal Resmi Gazete’nin III. bölümünde, Sıra numarası 243-1’de yayımlanan, her durumda geçerli olan düzeltilmiş kapsamdaki Federal Bölge’deki vatansız yabancıların yasal statüsü kanunu manasında, vatansız yabancılar için geçerli değildir.

Bölüm 2 Koruma Sağlanması
Alt Bölüm 1 İltica
Madde 2 Sığınmacıların yasal statüsü
Madde 2 (1) Federal bölgede sığınma hakkına sahip olan kişiler, Mültecilerin Statüsüne İlişkin Anlaşma uyarınca yasal statüye sahiptir.
Madde 2 (2) Sığınmacılara, daha elverişli statü veren hükümler etkilenmez.
Madde 3 (3) Uzlaşma Anlaşmasının 3. maddesinde belirtilen bölgedeki katılım tarihine kadar sığınma hakkı tanınan yabancılar, iltica hakkına sahip sayılır. İlticanız 16-a gg’ye ve ag 3.1 ve ag 4.1’e göre reddedildiyse, o zaman Almanya İltica Yasası (ag) kapsam ve 1. maddenin alt fıkraları da dahil olmak üzere sizin herhangi bir yasal siyasi sığınmacı, mülteci yada koruma durumuna ihtiyacınızın olmadığı raportör tarafından bu maddeler delil gösterilerek karar vermiştir, gg 16-a, ag 3.1, ag 4.1 kısımlarını delillerle çürütmeniz gerekmektedir.

Madde 11 (İtirazın Ret Edilmesi)
Bu Kanun kapsamında alınan tedbir ve kararlara karşı herhangi bir işlem yapılmamaktadır.

Madde 11-a (Kararların Geçici Olarak Askıya Alınması)
Federal İçişleri Bakanlığı, sığınma ve sınır dışı edilme ile ilgili durumun değerlendirmesi özel bir bilgi gerektiriyorsa bu yasayla ilgili Federal Büro kararlarını, belirli menşe ülkeler ile ilgili altı ay süreyle geçici olarak askıya alabilir.
1. paragraf altında ifade edilen askıya alma süresi uzatılabilir.
Açıklama: gg 16a, ag 3.1, ag 4.1’den ret verilmişse bu maddeye göre iltica askıya alınır ve deport işlemi devreye girer. Dolayısıyla gg 16a, ag 3.1, ag 4.1’i çürütürseniz bu madde düşer.

Madde 13 İltica (Mülteci) Başvurusu
(1) Yabancının yazılı, sözlü veya başka bir şekilde verdiği beyandan, Federal bölgede, siyasi baskıdan korunmayı amaçlayan ya da 3/1 maddesi manasında zulüm veya 4/1 maddesi manasında ciddi bir zarar görme tehlikesi bulunan bir ülkeye sınır dışı veya diğer iade edilme tehdidi ile karşı karşıya kaldığı anlaşıldığında, mülteci başvurusunda bulunabilir.
(2) Mülteci başvurusu ile iltica hakkına sahip kişi olarak tanınma ve madde 1/1 (2) anlamı çerçevesinde, uluslararası koruma başvurusu yapılır. Yabancı, iltica başvurusunu uluslararası korumanın verilmesine sınırlayabilir. Başvurunun sınırlandırılmasının sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Madde 24/2 bu durumdan etkilenmez.
(3) Gerekli giriş belgelerine sahip olmayan bir yabancı, sınırda sığınma başvurusunda bulunmalıdır (Madde 18). Yetkisiz giriş durumunda, derhal bir sorumlu kabul merkezine bilgi vermeli (Madde 22) veya göçmenlik bürosundan ya da
polisten sığınma talebinde bulunmalıdır (Madde 19)
Açıklama: gg 16a, ag 3.1, ag 4.1’den bir kişi ret aldıysa 13.2 maddesi uygulanacaktır. 13.2’yi çürütmek için gg 16a, ag 3.1, ag 4.1’den geçmesi gerekir. Delillerle çürütünüz.

Madde 14 Başvuru
(1) Mülteci başvurusu, yabancının kabul edilmesinde yetkili kabul tesisini belirleyen başvuru olarak Federal Büronun Şubesine yapılacaktır. Federal Ofisi, Yüksek Devlet Otoritesi tarafından belirlenen kurum ile mutabakat sağlayarak yabancının,
mülteci başvurusunu başka bir dış şubede yapmasını zorunlu kılabilir. Yabancı, başvuruda bulunmadan önce, mülteci başvurusunun geri çekilmesi ya da itiraz edilemez ret sonrasında, İkamet Kanunu Madde 10/3 gereğince, kendisine oturma
izni verilmesinin sınırlamalara tabi olduğuna dair yazılı ve alındı teyidi ile bilgi verilecektir. Paragraf 2/1 (2) durumlarında, ilgili açıklama hiç gecikmeden tekrar edilecektir.

(2) İltica başvurusu, Federal Büro’ya ibraz edilecektir, eğer
1. Yabancının altı aydan fazla oturma izni var ise
2. Gözaltında veya diğer kamu gözetiminde, hastanede, sağlık veya huzurevinde veya gençlik kurumunda veya
3. Reşit değilse ve yasal temsilcisi, sorumlu bir kabul tesisinde yaşamak zorunda değilse Yabancılar Şubesi (Göçmenlik Bürosu), kendisine yazılı olarak ibraz edilen başvuruyu, hiç gecikmeden, Federal Büro’ya iletilecektir. Federal Büro, iltica başvurusunun işleme alınması amacıyla, yetkili bir dış şubeyi tayin edecektir.

(3) Yabancı, 2/(2) paragraf hükmünde belirtilen
1. Gözaltında,
2. Tutuklu,
3. İkamet Kanunu’nun (Almanya’da ikamet, istihdam ve yabancıların entegrasyonu Kanunu) 62/2 maddesi uyarınca, geçici gözaltında,
4. İzinsiz ülke girişinden sonra, Federal Bölge’de oturma izni olmadan, bir aydan fazla kalması sebebiyle, İkamet Kanunun 62/3 1(1) uyarınca önleyici gözaltında.
Açıklama: Şayet başvurucu kesin deport almışsa ve deport hapishanesine de gönderilmişse ve bu arada yeni bir delile de ulaşmışsa mektupla da başvuru yapma hakkı bulunmaktadır.

5. İkamet Kanunu’nun, 62/3 1 (1a-5) uyarınca önleyici gözaltında iltica başvurusu, sınır dışı edilme düzenlemesini veya iadesini engellemez. Yabancı, daha önceden kendisine bir avukat temin etmediği takdirde, kendi seçimi doğrultusunda, bir avukatla iletişime geçme imkânı sağlanacaktır. Sınır dışı edilme tutukluluğu, Federal Büro’nun kararı tebliğ edilmesiyle son bulur, ancak, Avrupa Topluluğu’nun yasal hükümleri veya mülteci prosedürünün uygulanması ile ilgili akdedilen devletler hukuku sözleşmesi sebebiyle, başka bir devlet tarafından kabul edilme veya yeniden kabul edilme talebinde bulunulmuş veya iltica başvurusu,
29/1 (4) maddesi uyarınca, yasak olarak veya açıkça gerekçe göstermeden reddedildiği takdirde, ilgili iltica başvurusu Federal Büro’ya ulaştıktan en geç dört hafta sonra sona ermektedir.
Açıklama: Bu maddeye göre ret ile birlikte yürütme durdurulamaz denmiş ise itirazınızı edebilir ama her an deport edilmeyle de karşı karşıyasınız manasına gelmektedir.

 

Madde 14a Aile Birimi
(1) 14. madde uyarınca yapılan iltica başvurusu ile daha önce sığınma başvurusunda bulunmamış ise, serbest dolaşım hakkı veya oturma izni olmadan, başvuru esnasında Federal Bölge’de bulunmuş, reşit olmayan bekar olan çocuğu için de, yapılmış olarak kabul edilmektedir.
(2) Yabancı sığınma başvurusunda bulunduktan sonra, reşit olmayan, bekar olan çocuğu Federal Bölge’ye giriş yaptıysa veya burada doğmuş ise, ebeveynlerden biri oturma iznine sahip ise oturma izni olmadan ya da İkamet Kanunu’nun 25/5 maddesi uyarınca oturma izni ile Federal Bölge’de bulunuyor ise, hiç gecikmeden, Federal Büro’ya bilgi verilecektir. Bilgi verme yükümlülüğü, 12/3 maddesi manasında, çocuğun yasal temsilcisi haricinde, Yabancılar Şubesi’nin de (Göçmenlik Bürosu) sorumluluğundadır. İltica başvurusu Federal Büro’ya ulaştıktan sonra, çocuk için iltica başvurusu yapılmış olarak kabul edilmektedir.
Açıklama: Bu maddeye göre, çocuk Almanya’da dahi doğmuş olsa, doğumla vatandaşlık hakki verilmemektedir. Ebeveynler deport ediliyorsa çocuklar da deport edilecektir.

(3) Çocuğun yasal temsilcisi, 12/3 maddesi manasında, Federal Büro’nun kararının tebliğ edilmesine kadar, çocuğun, 3/1 maddesi manasında, zulüm görmeyeceği ve 4/1 maddesi manasında ciddi bir zarar görmeyeceğini taahhüt ederek, sığınmacı davasının yürütülmesinden vazgeçebilir.
(4) 1’den 3’e kadar olan paragraflar, iltica talebinin 1 Ocak 2005’ten önce sunulmuş olması ve çocuğun o tarihte Federal topraklarda olması, daha sonra giriş yapması veya doğması halinde de geçerli olacaktır.

 

Madde 15 İş Birliği için Genel Yükümlülükler
(1) Yabancı, gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasında yardımcı olmakla yükümlüdür. Bu durum, yetkili bir temsilci tarafından temsil edildiğinde de geçerlidir.
(2) Özellikle yükümlü olduğu hususlar:
(2.1.) Bu yasanın uygulanmasında görevli olan makamlara sözlü olarak ve talep edilmesi halinde, yazılı olarak bilgi sağlanması,
(2.2.) Oturma izni verilmişse, gecikmeden Federal Büroya bilgi,
(2.3.) Belirli makamlara veya makamlara şahsen müracaat etmek ve yasal ve resmi talimatlara uymak;
(2.4.) Bu yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlara, pasaport veya pasaport kaydını ibraz etmek, elden vermek ve teslim etmek,
(2.5.) İşbu yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlara, tüm gerekli belgeleri ve diğer belgeleri ibraz etmek, elden vermek ve teslim etmek,
(2.6.) Geçerli bir pasaporta veya yedek pasaporta sahip olmadığı takdirde, kimlik kartının temin edilmesinde yardımcı olmak ve kimlik ve uyruğunun tespit edilmesinde önem teşkil edebilecek ve sahip olduğu tüm veri taşıyıcılarının talep edilmesi üzerine, bu yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlara ibraz etmek, elden teslim etmek ve teslim etmek,
(2.7.)  Daha önceden tanımlanan bilgi için gerekli olan önlemlere müsamaha göstermek.

Açıklama:
Her başvurucu kendi kimlik bilgileriyle başvuru yapmak zorundadır. Başkasıymış gibi gözükmek ilticanın reddine nedendir.

(3) 2 (5) paragrafına göre gerekli olan evraklar ve diğer evraklar özellikle şunlardır:
(3.1.) Pasaport ve seyahat belgesi haricinde, kimliğin ve uyruğunun tespit edilmesinde önem teşkil edebilecek, tüm belgeler ve evraklar,
(3.2.) Diğer devletler tarafından verilen vize, oturma izinleri ve diğer sınır geçiş belgeleri,
(3.3.) Uçak bileti ve diğer biletler,
(3.4.) Menşe ülkeden Federal Bölge’ye seyahat güzergahı, kullanılan ulaşım araçları ve menşe ülkesinden ayrıldıktan sonra ve Federal Bölge’ye giriş yapmadan önce, diğer eyaletlerde bulunması ile ilgili evraklar,
(3.5.) Yabancının dayandığı ve mülteci ve yabancıların hakları ile ilgili kararların ve önlemlerin alınmasında, başka bir ülkeye geri gönderilmesinde yapılan tespitler ve ileri sürülen hususlar dahil olmak üzere, önem teşkil edebilecek diğer tüm belgeler ve evraklar.

(4) Yabancı, 2. (4 ve 5) paragrafa göre, yükümlülüklerini yerine getirmediği ayrıca 2. (6) paragrafa göre, talep edilmesi üzerine veri taşıyıcılarını ibraz etmediği, elden teslim etmediği veya teslim etmediği durumda bu gibi evrakların ve veri taşıyıcılara sahip
olduğu kanaatine varıldığı takdirde, işbu yasanın uygulanmasıyla görevli olan makamlar tarafından, üzerinde ve beraberinde getirdiği eşyalarda arama yapabilirler. Yabancı üstü, ancak aynı cinsiyetten bir kişi tarafından aranabilir.

(5)
İltica başvurusunun geri çekilmesiyle, yabancının iş birliği yapma yükümlülüğü sona ermez.

 

Madde 15a Veri Taşıyıcılarının Değerlendirilmesi
(1) Veri taşıyıcılarının değerlendirilmesine, ancak, 15/2 (86) maddesi gereğince, yabancının kimliği ve uyruğu tespitinde gerekli olduğu ve önlemin amacına daha kolay kaynaklarla erişilemediği takdirde, izin verilmektedir. İkamet Kanunu’nun 8/3a/2-8 ve
48a maddesi aynı şekilde geçerlidir.
(2) Federal Büro, 1. paragrafta belirtilen önlemlerden yetkilidir.

Madde 29 Kabul Edilmeyen Başvurular
(1) Sığınma başvurusunun kabul edilmediği durumlar:

1. Başka bir ülke;

a) Bir üye devletinde uluslararası koruma üzerine başvuruda bulunan üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişilerin denetlenmesinden sorumlu olan, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin, 26 Haziran 2013 tarihli Yönetmeliği No. 604 2013 (AB)
göre, (29.6.2013 tarihli Resmi Gazete L 180, s. 31) VEYA
b) İltica prosedürünün uygulanmasından sorumlu, Avrupa Birliği mevzuatı veya uluslararası anlaşma temelindeki başka yasal hükümler sebebiyle,

2. Avrupa Birliği’nin başka bir üye devleti, 1/1 (2) maddesi manasında, yabancıya, daha önceden uluslararası koruma sağlamış ise,

3. 26a maddesi uyarınca, yabancı için güvenli üçüncü bir ülke olarak görülen, yabancıyı yeniden kabul etmeye hazır olan ülke,

4. Avrupa Birliği’nin Üye Devleti olmayan ve 27. madde uyarınca, diğer bir üçüncü ülke olarak görülen, yabancıyı yeniden kabul etmeye hazır olan bir ülke veya

5. 71. maddeye göre müteakip dilekçe veya 71a maddesine göre ikinci dilekçe durumunda, başka bir sığınma prosedürünün uygulanmasına gerek görülmüyorsa

(2) Federal Büro, bir sığınma başvurusunun kabul edilebilirliğine karar vermeden önce,
(1) (b)-(4.) paragrafında belirtilen gerekçeler ile ilgili yabancıyı bizzat dinler. Paragraf 1 (5)’teki nedenlerle ilgili olarak, 71/3 maddesine göre, yabancının beyanda bulunma imkânı mevcuttur.

(3) Yabancı, kabul edilebilirliği ile ilgili beyanda bulunmaya gelmediği takdirde, Federal Büro, dosyaya göre karar verir. Bu durum, yabancının hiç gecikmeden, 1. paragrafta belirtilen ihmalin, kendisinden kaynaklanan bir durumda olmadığı ispat ettiği takdirde, geçerli değildir. Yabancının, bu delili ibraz etmesi halinde, prosedüre devam edilir.

(4) Sığınma başvurusunun kabul edilebilirliğine ilişkin ifade alma, 24/1 maddesi uyarınca, başka makamların yetkili memurları tarafından da yapılabilir.

Bölüm 29a (Güvenli Menşe Ülke; Rapor; Kanuni Yetki)
(1) Temel yasanın (Güvenli menşe ülke) 16a/3 (1) maddesi manasında, yabancı tarafından yapılan sığınma başvurusu, yabancının ileri sürdüğü durumlar ve deliller, menşe ülkesinde genel durumdan farklı olarak, 3/1 maddesi manasında zulüm veya 471. maddesi manasında ciddi bir zarar görme tehlikesinde olduğunu göstermiyorsa, açıkça ret edilmelidir.
(2) Güvenli menşe ülkeler; Avrupa Birliği Üye Devletleri ve Ek II’de listelenen ülkelerdir.
(2a) Federal Hükümet, ilk kez 23 Ekim 2017 tarihinde olmak üzere, EK II’de belirtilen ülkelerin, güvenli menşe ülke olarak değerlendirilmesi için gereken koşulların devam edip etmediğini ise, her iki yılda bir Alman Federal Meclisine rapor eder.
(3) Federal Hükümet, Federal Konsey’in onayı olmaksızın, yasal düzenleme ile EK II’de belirtilen ülkenin, bu devletin yasal veya siyasi ilişkilerindeki değişiklikler, temel yasasının 16a/3 (1) maddesinde tanımlanan koşulların artık yerine getirilmediği gerekçelendirmesi halinde, artık güvenli bir menşe ülke olmadığına karar verir. İlgili kararname, yürürlüğe girdikten en geç altı ay sonra geçerliğini kaybeder.
Dipnot:
Madde 29a (1): GG (100-1) ile uyumludur. BVerfGE 14.5.1996 I 952 2 BvR 1507 93 ve 2 BvR 1508 93 –; Madde 6 No. 8 , 31.7.2016 I 1939 6.8.2016

Madde 30 (Açıkça Asılsız (Gerekçelendirilmeyen) Sığınma Başvuruları)
(1) Sığınmacı olarak kabul edilme koşulları ve uluslararası korumanın tanınması ile ilgili koşullar açıkça yerine getirilmemesi halinde, sığınma başvurusu açıkça gerekçelendirilmemiş olarak kabul edilir.

(2) Münferit olay koşullarında, yabancının sadece ekonomik sebeplerden veya genel bir acizlik durumundan kaçınmak amacıyla, Federal Bölge’de bulunduğu açık ise, yapılan sığınma başvurusu açıkça gerekçelendirilmemiş olarak kabul edilir.

(3) Gerekçelendirilmeyen sığınma başvurusu, aşağıda belirtilen durumlarda, açıkça gerekçelendirilmemiş başvuru olarak ret edilecektir:
(3.1.) Yabancının ileri sürdüğü hususların önemli noktaları kanıtlanmamış veya çelişki söz konusu ise, açıkça gerçekleri yansıtmıyor veya sahte delillere dayanıyorsa,
(3.2.) Yabancı, iltica davasında, kimliği ve uyruğu hakkında yalan söylüyor veya bu bilgileri vermeye reddediyorsa,
(3.3.) Başka kişilere ait bilgilerin verilmesi altında, sığınma başvurusunda veya başka bir sığınma talebinde bulunuyorsa,
(3.4.) Daha önceden sığınma başvurusunda bulunma şansına sahip olmasına rağmen, oturma iznin sonlandırılması riskini önlemek için sığınma başvurusunda bulunuyorsa,
(3.5.) 13/3 (2), 15/2 (3-5) veya 25/1 maddesine göre iştirak yükümlülüğünü, iştirak etme ihlalini gerekçelendirmemiş veya iştirak etme yükümlüğüne riayet etmesi, önemli sebeplerden dolayı mümkün olmadığı takdirde, ağır surette ihlal etmesi halinde,
(3.6.) İkamet Kanunu’nun 53, 54. maddesi uyarınca, sınır dışı edilmişse ya da
(3.7.) Bu yasaya göre, kendi haklarını ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir yabancı olarak değerlendirildiğinde veya 14/a maddesine göre, ebeveynlerin veya velayet hakkına sahip olan tek bir ebeveyn tarafından, daha önceden yapılan sığınma başvurusu reddedildikten sonra, kendi haklarını ve yükümlülüklerini yerine getiremeyen bir yabancı olarak değerlendirilmişse.

(4) İkamet Kanunu’nun 60/8 (1) veya 3/2 maddesinin koşulları yerine getirilmiş ya da Federal Büro, İkamet Kanunu’nun 60/8 maddesine göre, İkamet Kanunun 60/1 maddesini kullanmaktan vazgeçtiği takdirde, yapılan sığınma başvurusu açıkça reddedilir

(5) Federal Büro’ya yapılan başvuru, 13/1 maddesi manasında, içeriği bakımından, sığınma başvurusu söz konusu olmadığı takdirde de açıkça reddedilir.

 

Madde 30a (Prosedürün Hızlandırılması)
(1) Federal Büro, sığınma başvurusu, özel kabul merkezine (5/5 maddesi) tahsis edilen bir şubede de, hızlandırılmış şekilde uygulayabilir, eğer yabancı,
1. Güvenli bir menşe ülkesi vatandaşı ise (Madde 29a),
2. Yetkilileri, sahte bilgiler veya belgeler sunarak veya önemli bilgileri gizleyerek veya kimlikleri veya milliyeti ile ilgili belgeleri saklayarak açıkça kandırmıştır,
3. Kimliğini veya uyruğunu tespit edilmesine imkân sağlayan, kimlik veya seyahat belgesini, kasıtlı olarak imha etmiş veya ortadan kaldırmış veya bu varsayımı açıkça haklı kılan koşullar söz konusudur,
4. Müteakip bir başvuruda bulunmuş,
5. Ülkeden sınır dışı edilmesine yol açacak, daha önceden veya verilecek olan kararı sadece engellemek veya engelleme amacıyla, başvuruda bulunmuşsa,
6. Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanması amacıyla, parmak izinin karşılaştırılması için, EURODAC kurulmuştur (AB Yönetmeliği).
603/2013 Avrupa Parlamentosu ile ve 26 Konseyi’ne göre parmak izlerine sahip olmak yükümlülüğü reddediyor, uluslararası koruma için bir üye devlet uygulamasında bir üçüncü ülke tarafından açılmış uyruklu veya vatansız kişileri inceleyerek ve
tehlike önleme ve kolluk güvenlik ve kolluk uygulamalarında hizmet veren sorumlu Üye Devlet’in belirlenmesi için kriter ve mekanizmaların saptanmasına).
604/2013 EURODAC verileri ile karşılaştırma yapmak ve Üye (Euro) No’yu değiştirmek için Üye Devletler ve EUROPOL 1077/2011 özgürlük, güvenlik ve adalet alanında büyük ölçekli BT sistemlerinin operasyonel yönetimi için bir Avrupa Ajansı kurulmuştur (OJ L 180, 29.6.2013, p)
7. Kamu güvenliği veya kamu düzenine karşı ağır sebeplerden dolayı sınır dışı edilmiş veya ulusal güvenlik ya da kamu düzenine karşı tehlike oluşturduğuna dair sebepler mevcut ise.

(2) Federal Büro, 1. paragraftan yararlandığı takdirde, sığınma başvuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, sığınma başvurusu hakkında karar verir. Bu süre içerisinde karar verememesi halinde, hızlandırılmamış prosedür olarak devam edecektir.

(3) Sığınma başvuruları, bu hükme göre, hızlandırılmış prosedür kapsamında işleme konulan yabancılar, Federal Büro’nun, sığınma başvuruları hakkında karar verene kadar, kabulünden sorumlu olan özel kabul merkezinde kalmakla yükümlüdür. 1.paragrafta belirtilen yükümlülük, ülkeden ayrılana veya sınır dışı edilme riskinin veya emrinin uygulanmasına kadar geçerlidir.
1. Prosedürün sona ermesi veya
2. Sığınma başvurusunun reddedilmesi
a) Madde 29 (1) (4) uyarınca, kabul edilemez,
b) 29a ya da 30. maddeye göre, açıkça gerekçelendirilmemiş veya
c) Madde 71/4 halinde, 48-50’ye kadar olan maddeler etkilenmez.


5.1) KORKULAR

ALMANYA İLTİCA YASASI
3. MADDE 1. FIKRA (Almanya İltica Yasası 3.1)
Almanya İltica Yasası 3.1: Bir yabancının 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme’de (Federal Resmi Gazete II, s. 559-560) tanımlandığı şekliyle mülteci statüsünde kabul edilebilmesi için; ırkı, dini, uyruğu, siyasi düşünceleri ve belirli bir sosyal gruba mensubiyeti yüzünden vatandaşı olduğu ülkede zulme uğrayacağına dair haklı nedenlere dayalı korkularının bulunması,
Açıklama: Almanya İltica Yasası; 28 Temmuz 1951 tarihinde BM Mülteci Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesini referans alarak kendi iltica yasasının 3. maddesine koymuştur. Bu nedenle raportör, mültecinin zulme uğrayacağına dair somut korkularının olup
olmadığına bakacaktır. Korkularınızı anlatırken neticesinde size yönelik hapis, işkence, linç, insanlık dışı uygulama, aşağılayıcı kanun, işlem ve cezaların olacağına, haksız yere bunların başınıza geleceğini beden dilinizi de kullanarak raportörü ikna etmeye çalışınız.

Almanya İltica Yasası 3.1 a) Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanamaması veya yararlanmak istememesine yol açan korkular taşıması.
Açıklama: Kendi devletinizin ya da yaşadığınız ülkenin sizi korumaması, korumak istememesi ya da siz onların sizi koruyacağına inanmama korkunuzun bulunması, yani pasaport çıkartmak için elçiliğe gidemiyorsunuz, çünkü alıkonulma ihtimaliniz var. O ülkede bulunamıyorsunuz, çünkü ülkenize iade edilme korkunuz var. Kendi ülkenizde notere, nüfusa, savcılığa, hastahaneye gidememe korkunuz var, gittiğiniz takdirde hakkınızdaki yakalama-tutuklama işleminden dolayı haksız yere hapis yatma korkunuz var.

Almanya İltica Yasası 3.1 b) Bu korkularından dolayı vatandaşlığını taşıdığı ve önceden ikamet ettiği ülkesinin dışında halen vatansız kimse olarak yaşıyor olması, bahse konu korkuları nedeniyle vatandaşı olduğu ülkesine dönememesi veya dönmek istememesi nedeniyle vatandaşı olduğu ülke dışında ikamet ediyor olması şartları aranır.
Açıklama: Kaçırılma korkusu, kendi ülkeniz dışında artık vatansız kalma korkusu, önünüzü görememe, ne yapacağınızı bilememe endişe ve korkuları, kendi ülkenize geri dönememe korkusu, geri döndüğünüz takdirde yakalanıp hapse atılma korkusu başlıca korkulardandır.

Korku ve zulümleri anlatma yöntemleriyle ilgili video çalışmamız için tıklayınız.

 

5.2) ZALİMCE EYLEMLER

Almanya İltica Yasası 3a
Almanya İltica Yasası 3a.1. Eylemin doğası itibariyle başta Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 15. maddesinin ikinci fıkrasıyla güvence altına alınan haklar olmak üzere temel insan haklarını şiddetli bir şekilde ihlal edici nitelikte olması,
Almanya İltica Yasası 3a.2. Alınan önlemlerin bir bütün olarak yukarıda değinilen nitelikte insan haklarını ihlal edici nitelikte olması gerekir.
Açıklama: Kanunda görüldüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde bahsedilen temel insan hak ve
hürriyetleri zorla, zorbalıkla, şiddetle ihlal edilirse buna zulüm denilmektedir. Şiddetle ihlal edilmek için yapılanlara da zalimce eylem denilmektedir. (Bkz. s. 73-81)

Zulüm ve zalimce eylemler nelerdir ve nasıl anlatılmalıdır adlı videomuz için tıklayınız.


Almanya İltica Yasası 3a maddesine göre diğer zalimane uygulamalar:

Cinsel şiddet de dahil olmak üzere fiziksel ve psikolojik şiddet içeren eylemler, ayrımcı nitelikte olan veya ayrımcı bir şekilde uygulanan yasal, idari, kolluk veya yargısal önlemler, orantısız veya ayrımcı nitelikte adli kovuşturma veya cezalandırmalar,
Orantısız ve ayrımcı nitelikte cezalandırmaya neden olan adli temyiz hakkının engellenmesi,
Belirli bir cinsel gruba veya çocuklara yönelik eylemler,

Bu Kanun’un uygulanması bakımından zalimce eylem kapsamına girer. Zulme karşı geçici tedbirler zulme karşı koruma değildir. Zulme ve zalimce eylemlere karşı kesintisiz ve sürekli olmak zorunda olmaktadır. Raportörün baktığı taraf zulüm uygulayıcılarına karşı savunmasız olup olmadığınızdır.

6) İKİNCİL KORUMA

Almanya İltica Yasası 6. (İkincil Koruma)
Açıklama: Siyasi sığınma ve mülteci korumasının dışında verilen üçüncü bir koruma türüdür. Almanya İltica Yasası 4.1’e göre verilir. Bu koruma türüne ikincil koruma denir. Bu koruma türünde oturum uzatmaları yıllık bazda yapılır. Ülkenizde şartlar iyileştiğinde bu korumaya sahipseniz geri gönderilme ihtimaliniz vardır ancak siyasi sığınma ve mülteci hakkını elde etmişseniz geri gönderilme yoktur. İkincil korumayı alan birisi mahkemeye itiraz yoluyla siyasi sığınma ve mülteci hakkını elde edebilmektedir. İkincil korumada olmazsa olmaz şart, ülkenize gönderildiğinizde ciddi tehlikelere maruz kalıp kalmadığınızdır.

Siyasi sığınma, mülteci sığınması, ikincil koruma sığınması ile ilgili videomuz için tıklayınız.

Almanya İltica Yasası 4.1 Geri gönderildiği takdirde menşe ülkesinde ciddi tehlikelere maruz kalacağına dair kuvvetli emareler sunan bir yabancı, ikincil koruma hakkından yararlanabilir. Ciddi tehlikeler:

Ölüm cezasına mahkûm olmak veya ölüm cezasının infaz edilecek olma riski,
İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalma riski,
Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşma risklerini içerir.
Açıklama: Ciddi tehlikelerin silsile halinde size doğru nasıl yaklaştığını ve nasıl bir tehlike olabileceğini düşününüz ve bunları kronolojik sıraya göre anlatınız.

Ciddi tehlikeler nelerdir ve nasıl anlatılmalıdır adlı video çalışmamız için tıklayınız.

 

7) ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI

Açıklama: Raportörler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 5’te bahsedilen özgürlük ve güvenlik hakkınızın olup olmadığına da bakmaktadır. Bu sebeple size yönelik adil yargılanmanın olmadığını, hukukun size yönelik orantısız şekilde işlediğini, size
adil yargılanmanın uygulanmadığını anlatmanız gerekir. Aksi takdirde anlatımlarınızdan hukuk işlemiş, serbest kalmışsınız ya da bugüne kadar size bir şey olmamış gözüyle bakabilir. Aşağıdaki maddeleri çürütmeniz gerekir:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 5 (Özgürlük ve güvenlik Hakkı)
Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın ön gördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz:

1. a)
Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;
2. b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara uymaması sebebiyle veya yasanın ön gördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
3. c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde, yetkili adlı merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması;
4. d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması;
5. e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişilerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması;
6. f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten alıkonması veya hakkında derdest sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması;
7. g) Yakalanan her kişiye, yakalanma nedenlerinin ve kendisine yöneltilen her türlü suçlamanın en kısa sürede ve anladığı bir dilde bildirilmesi zorunludur.
8. h) İşbu maddenin 1.c fıkrasında ön görülen koşullar uyarınca yakalanan veya tutulan herkesin derhal bir yargıç veya yasayla adli görev yapmaya yetkili kılınmış sair bir kamu görevlisinin önüne çıkarılması zorunlu olup bu kişi makul bir süre içinde yargılanma ya da yargılama süresince serbest bırakılma hakkına sahiptir.
Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir teminat şartına bağlanabilir.
8.4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve eğer tutulma yasaya aykırı ise serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
8.5. Bu madde hükümlerine aykırı bir yakalama veya tutma işleminin mağduru olan herkes tazminat hakkına sahiptir.

 

8) İNSAN HAKLARI

Açıklama: Aşağıda bahsedilen temel insan hak ve hürriyetleriniz zorla, zorbalıkla, şiddetle ihlal edildiyse buna zulüm; yapılan işlemede zalimce eylem denir. Aşağıda bahsedilen ve size uyan insan haklarınızın hangi yöntemlerle devlet ya da toplum tarafından şiddet kullanılarak ihlal edildiğini örnek ve somut delillerinizle izah ediniz.

MADDE 1 İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü
Açıklama: İtibarlı bir insanken devlet tarafından KHK ile adınızın tüm dünyaya vatan haini ve terörist olarak ifşa edilmesi; onur, şeref ve haysiyetinizin yerle bir edilmesidir. Örneğin; KHK ile kapatılan okullarda başarılı, Olimpiyatlara öğrenci hazırlayan bir öğretmenken devletimin beni korumaması, korumak istememesi nedeniyle tüm dünyaya vatan haini ve terörist olarak ifşa edilerek savunmasız kaldım.

MADDE 2 Yaşam Hakkı
Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur.

MADDE 3 İşkence Yasağı
Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

MADDE 4 Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı
Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.

MADDE 5 Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.

MADDE 6 Adil Yargılanma Hakkı

MADDE 7 Kanunsuz Ceza Olmaz

MADDE 8 Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı

MADDE 9 Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü

MADDE 10 İfade Özgürlüğü

MADDE 11 Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü

MADDE 12 Evlenme Hakkı

MADDE 13 Etkili Başvuru Hakkı

MADDE 14 Ayrımcılık Yasağı

MADDE 15 Olağanüstü Hallerde Yükümlülükleri Askıya Alma (Kanun askıya alınabilir ama insanlık dışı uygulama ve işkence yapılamaz.)

MADDE 16 Yabancıların Siyasal Etkinliklerinin Kısıtlanması

MADDE 17 Hakları Kötüye Kullanma Yasağı (Devlet memurunun kendisine verilen yetkiyi kanunsuz şekilde kötüye kullanması)

MADDE 18 Haklara Getirilecek Kısıtlanmaların Sınırlanması

MADDE 19 Mülkiyetin Korunması

MADDE 20 Eğitim Hakkı (Devlet; ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.)

MADDE 21 Serbest Seçim Hakkı

MADDE 22 Serbest Dolaşım Özgürlüğü

MADDE 23 Vatandaşların Sınır Dışı Edilmeleri Yasağı

Bkz. detaylar için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

 

RET KOMBİNASYONLARI

Başlıca ret kombinasyonlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Kimliğini kabul etmiyor/ispat edemiyor + Mağduriyetlerini ispat edemiyor.
Kimliğini kabul ediyor/ispat ediyor + Mağduriyetlerini ispat edemiyor.
Mağduriyetlerini ispat edemiyor + anlattıkları temelde çelişkili.
Mağduriyetlerini ispat edebiliyor + anlattıkları temelde çelişkili; ülkesine dönmesi halinde başına bir şey gelmeyecek.
Kimliğini kabul etmiyor/ispat edemiyor + Ülkesine dönmesi halinde başına bir şey gelmeyecek.
Mağduriyetlerini ispat edemiyor + Ülkesine dönerse başına bir şey gelmeyecek.
Mağduriyetleri iltica gerekçeleri ancak ispat edemiyor;
Kimlik aidiyeti var ancak buna dair çelişkiler var.

Ret Örnekleri: 1
Gerekçesiz Başvuru: Gerekçesiz başvuru iltica yasası ile tanımlanmış koşulların tamamıyla dışında olmak demektir.
Güvenli bir ülkeden başvuru yapmak. Savaş, zulüm, baskı gibi iltica nedenleri olabilecek durumlardan yoksun bir ülkeden gelip başvuru yapıyorsanız “gerekçesiz başvuru” kategorisinde değerlendirilirsiniz. “Neden o ülkeden geldiniz?” sorusuna cevap veremezseniz bu durum, ret gerekçesi olur.
Raportör, “Güvenli bir ülkedeydiniz, can güvenliğiniz sağlanmış ve sorunlarınız geçmişti, bu nedenle iltica hakkınız yok.” mantığıyla karar verebilir. Arnavutluk, Bosna, Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Senegal, Gana; AB için güvenli üçüncü ülkeler ve listede olmamasına rağmen Ukrayna ve Gürcistan’ı bile güvenli ülke kabul eden raportörler vardır. Bu nedenle “güvenli üçüncü ülke kabul edilen ülkelerde oturum hakkı” olduğu halde başvuru yapanların geldikleri ülkelerde neden güvende olmadıklarını detaylıca açıklamaları gerekir. Özet olarak gerekçesiz başvuru, başvuruyu yapan kişinin iltica yasası kapsamındaki şartlarla alakasız bir durumda olması (Güvenli bir ülkede güvende) demektir.
Ekonomik nedenler, gelecek planları ön planda olursa “İşimden atıldım, iş bulamıyorum.” gibi gerekçeler “gerekçesiz başvuru”
kategorisinde değerlendirilir. (Mesleğinizi yapamıyor olabilirsiniz ancak serbest çalışma hakkınız devam ediyor olabilir.)
Gerekçelerin Yasa Dışı Olması: Herhangi bir Orta Doğu ülkesinden İktidar Partisi üyelerinin veya destekçilerinin başvuru yapması. Bu da gerekçesiz başvuru sınıfındadır. Ülkenin aktüel durumuna muhalif beyanlar ya da ülke ile ilgili, daha önce tespit
edilmemiş gerekçeler ileri sürmek. Mesela bir X ülkesindeki Y gurubunun toplumsal baskı altında olduğunu iddia etmek fakat gerçekte böyle bir durumun olmaması. İltica dairelerinin kendilerine iltica başvurusu yapılan ülkelerle ilgi çok detaylı verileri vardır, anlattığınız durum kayıtlara uymuyorsa “geçersiz başvuru” kategorisine alınabilir.
Aynı anda farklı iki Schengen üye ülkesine başvuru yapıldıysa; bu durumda ikinci başvuru yok sayılabilmektedir.

Ret Örnekleri: 2
Bilgi Karartma: Doğru bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. Ülkesinde hangi aidiyet nedeniyle zulüm gördüğünü açıklayamamak, kimlik bilgilerini yanlış vermek veya üzerinde oynamalar yapmak. Delil olarak sunulan belgelerde tahrifat veya bilgi değişikliği. Burada karıştırılmaması gereken, eksik bilgi vermek değil; sorun olan: “Var olan bilgiyi saklamak ya da üzerinde oynama yapmak.” İltica kanunlarına göre iltica başvurusu yapan kişinin üzerinde doğru ve yeterli bilgi verme sorumluluğu bulunmaktadır. Bu meselenin özü şu ki var olan evraklar üzerinde kesinlikle oynanmamalı.

Ret Örnekleri: 3
Manipülasyon yapıldığının düşünülmesi: Sahte evraklar, senaryodan hikaye gibi. İltica yasalarına göre; hakkınızda karar veren raportör bu gerekçeyle size ret verebilir. Meseleye çok yönlü bakılması gerekir. Raportörün olaya bakışı ile sizin bakışınız aynı olmayabilir. Raportörler karşılarındaki kişi için her türlü ihtimali şüpheyle değerlendirirler. Beden dili ile dosya ve sunum bütünlüğüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Söylediklerinizin gerekçesiz şeyler olmasıyla çelişkili olması, sahte deliller olmasıyla, sorulara cevap vermekten kaçınma vb. durumlar raportör açısından şüphe çeken bulgulardır. Raportör; hakkında arama, yakalama, tutuklama vb. kararlar olduğu halde anlattıklarıyla bu durumu çelişkiye düşüren kişileri “manipülasyon yapan bir kişi” olarak
değerlendirebilir. Hakkınızda alınmış resmi kararlar var diye rahat davranmamanızı tavsiye ederiz.

Ret Örnekleri: 4
Çelişki: Aslında önem sırasına göre bu maddeyi ilk madde gibi değerlendirebilirsiniz. Ret kararlarının çoğunluğunda “çelişki” nedeniyle ret veriliyor. Gerekçe olarak inandırıcılık eksikliği yazılsa da asıl neden çelişkilerdir. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki raportörler iltica başvurusu yapan kişiyle ilgili her ihtimali dikkate alırlar. Gerçekten iltica sebepleri olan kişilerle, manipülasyon yapan kişileri ayırt etmek için çokça yöntemleri vardır ve bu onların temel görevidir. Görüşmeleri gerçekleştiren raportörler, binlerce kişiyle görüşmenin tecrübesiyle beraber başvurucunun ülkesiyle de alakalı donanımlı bilgi sahibi kişiler olmaktadırlar.
Sormuş oldukları soruların bir kısmı sizin hakkınızda ve yaşadıklarınız hakkında bilgi almak için olduğu gibi bazı sorular da çelişki testleri niteliğindedir. Vermiş olduğunuz cevaplar hem iltica gerekçeleri yönüyle hem içeriğin çelişki içermemesi yönüyle, raportörlerin ellerindeki formatla örtüşmesi gerekmektedir. Zira raportörler hangi koşullarda insanlar nasıl hareket eder, bilirler.

Genel manada 5 farklı çelişki türü vardır:
a. Birbirini düşüren, yanlışlayan ifadeler: Aynı özneyi aynı belge içinde bir pozitif, bir negatif anlamda kullanmak;
Örneğin hem bir siyasi grubun zulmü altındayım deyip hem belgenin başka yerinde o grubun lideri için “Başkanımız” ya da “Bizim Başkanımız” demesi.

b. Kurgusal olarak uyumsuz olaylar: Çelişki olarak kabul edilir;
Örneğin “Takip edildiğim o dönem pasaport çıkardım.” gibi.
Örneğin yakın dönemler içinde hem hakkında arama kararı çıkarıldığını hem emniyete gidip yeni pasaport çıkarttığını ifade etmek. Bilgi yanlış olmayabilir ama bu tür çelişkili durumlar detaylı açıklanmalı.
Örneğin saklanarak yaşadığınız bir dönemi anlatmanızı isteyebilirler; çerçeve toplumdan ve devletten saklanıyor oluşunuzdur. Bu çerçevenin dışına ifadelerinizle her çıkışınız çelişkidir. “Saklanma döneminde aile ve arkadaşlarımla sıkça görüşüyordum.” anlamında bir ifade çelişkidir. Çünkü eğer siz takip altındaysanız ve saklanıyorsanız, rahat bir şekilde hareket ediyor olamazsınız.
Örneğin yine bir ortadan kaybolma, saklanma ve tabi takip durumunda resmi dairlerde işlem yaptıramazsınız. “Yaptırdım.” derseniz çelişki olmuş olur.
Örneğin yine bir ortadan kaybolma, saklanma ve tabi takip durumunda resmi kayıtla bir işte çalışamazsınız. “Çalıştım.” derseniz çelişki olmuş olur.
Örneğin “Saklandığınız dönemdeki kaldığınız yeri tarif eder misiniz?” gibi bir soruya, “Biz memur lojmanında kalıyorduk.” derseniz çelişki olmuş olur.

c.
Davranışların genel tecrübe ile uyumsuzluğu: Anlatılan durumdaki kişi olarak sizin duygu ve davranışlarınızın; genel tecrübe ile uyuşmaması.
Örneğin başvurucunun takip edildiği dönemde sokakta gezerken korku duymadığını ifade etmesi. Raportörler size hedeflediği bilgiyi almak için soruyu açık da sorabilir, kapalı da. Size “Takip edildiğiniz dönemde korkuyor muydunuz?” diye sormayabilir ama “Takip edildiğiniz dönemde vaktinizi nasıl geçiriyordunuz?” diye sorabilir.
Örneğin “Ben şu grupta sadece sempatizanım, aslında pek alakam yok.” demesi. Hem o aidiyetten dolayı kendine zulmedildiğini ifade ediyor hem de aslında o gruptan olmadığını ifade ediyor olması çelişkidir.
Örneğin konuşmanın bir yerinde
“Ben aslında rahattım, hiçbir sorunum yoktu.” demesi veya “Benim polislik ne gibi bir işim olabilir ki?” vb. kendisine hiçbir şey yapılmadığı ve yapılmasına dair bir tehlikenin de olmadığı anlamına gelen cümleler.

Genel olarak;
Ortadan kaybolma veya devlet takibi konularını açtığınız an kendinize bir çerçeve çizmiş oluyorsunuz. Kendi çizdiğiniz çerçevenin dışına çıkarsanız çelişki oluşturursunuz. Eğer kendinizi devlet takibi veya gaybubet ile çerçevelediyseniz, bu çerçeve içindeki her olay genel çerçeveye uyumlu olmalıdır. Raportörler böyle durumlarda sizi o çerçevenin dışına çıkaracak sorular sorabilir. Sorulan soruyla nereye varılmak istendiğini bir kontrol etseniz iyi olur.
Örneğin “Saklandığınız dönemde kaldığınız yeri tarif eder misiniz?” gibi bu soruyla kaldığınız yerin bir saklanma yeri olup olamayacağına gidiliyor.
Örneğin “Saklandığınız dönemde geçiminizi nasıl sağladınız?” bu soruyla da hayatınızı devam ettirmek için ne yapıyordunuz, noktasına gidiliyor. “Çalışıyordum.” derseniz sonraki soruda resmi kayıtla mı çalıştığınızı öğrenmek isterler, eğer resmi bir kayıtla çalışıyor olduğunuzu anlarlarsa bu çelişkidir. Hem devlet takibi altında olup hem resmi kayıtla sigortalı olarak çalışılmaz. Devlet takibi ve saklanma konularını açtığınız an raportör bunları check (kontrol) edecek, sorular soracaktır. Zira bu ifadelerinizi doğru kabul ettiği an, başvurunuza kabul vermesi gerekir. Bu nedenle devlet takibi ve gaybubet dediğiniz andan itibaren çelişkiye düşmemelisiniz.
Örneğin “Saklandığınız dönemdeki kaldığınız yeri tarif eder misiniz?” gibi bir soruya “Biz lojmanda kalıyorduk.” derseniz size ret verirler, çünkü hem devlet takibinden dolayı saklanıp hem de lojmanda açık adresle kalmak çelişkidir.

Ret Örnekleri: 5
Başvuru gerekçesi olarak baskı, tehdit, şiddet vb. insan onurunu kırıcı davranışların kendisine yönelik olduğunu ispat edememek, mağduriyetinden ve yaşadıklarının üzerindeki etkisinden bahsetmemek. Sürekli başkalarının yaşadığı olayları anlatır, kendinize yapılanlar ve/veya sizin ülkenizde bulunmanız halinde sizin için geçerli somut tehlikeler ve korkularınızdan bahsetmezseniz başvurunuza ret verebilirler.

Ret Örnekleri: 6
Sadece zayıf deliller sunmak. Zayıf deliller; gazete ve sosyal medya haberleri vb.
Örneğin zulüm uygulayan aktörün resmi kurumlar olduğu iddia edildiğinde ve zayıf deliller sunulduğunda başvuru reddedilebilir ya da uzun süreli incelenebilir.
Örneğin dosyanızı bir yığın gazete, İnternet haberi ile doldurursanız ve kendinizle alakalı durumlardan cılız bir tonla bahsederseniz “Dosyasında bir şey yok, bulduğunu dosyasına koymuş.” algısı oluşabilir. Bu nedenle verdiğiniz ek evraklara dikkat edin. Verdiğiniz evrakların dolaylı da olsa size bakan yönleri olmalı, sizin durumunuzla mukayese edilebilir olmalı. Yani başkasıyla ilgili verdiğiniz evrakın size yansıması olmalı.
Örneğin X-Y isimli şahıs benimle aynı kimlikte, aynı iş yerinde, aynı görevde çalışıyordu ve başına şu şu olaylar geldi. “Ülkemde bulunmam halinde aynı tehlikeler benim için de geçerlidir.” formatında sunabilirsiniz başkalarının durumlarını.

Ret Örnekleri: 7
Karışık durumlarda dağınık bir sunum yapmak da bir diğer neden. Tavsiyemiz şu ki sunumunuzu kronolojik sıraya göre yapmalısınız. Bir geçmişe, bir geleceğe dair konuyu anlatırsanız tercüme kazasıyla ortaya çelişkili ifadeler çıkabilir.
Örneğin gaybubette olduğunuz dönemden geri gidip 17-25 öncesi bir durumu anlatırsanız ve tercüman buna dikkat edip bunu belirtmezse sanki gaybubet döneminde rahatmışsınız gibi algı ortaya çıkabilir.

Ret Örnekleri: 8
Ülkesine geri döndüğünde başına ne gelebileceğini anlatmamak ya da hiçbir sorun olmayacağını beyan etmek.
Bu madde somut tehlikeler ve bunlardan kaynaklı korkulara dayanır. Raportör son sorulardan biri olarak size “Ülkenize döndüğünüzde ne bekliyorsunuz?” şeklinde bir soru sorabilir. Böyle bir soru duyduğunuzda soruyu “Ülkenizde olduğunuzda
nelerden korkuyorsunuz, endişeleniyorsunuz?” diye algılayıp bu soruyu öyle cevaplamanızda fayda vardır. Tabi üzerinizdeki hak ihlallerini her zaman çift yönlü anlatmanızda fayda var:
a. Devlet organları tarafından yapılan ihlaller,
b. Toplum, yakın çevreniz ve aileniz tarafından yapılan ihlaller.

Ret Örnekleri: 9
Yetersiz, zayıf delillerle sadece resmi kurumlardan kaynaklanan mağduriyeti anlatmak; toplum, aile, iş vb. çevreden kaynaklanan ihlallere değinmemek. Her iki durumun da olması halinde süreç lehinize devam eder.. Eğer “Hakkımda devlet takibi var.” derseniz ve bunu ispatlayamazsanız ve bir de anlattıklarınızda çelişkili ve tek yönlü bulunursa başvurunuza ret verirler. Mağduriyetlerinizi çift yönlü anlatınız; hem devlet tarafından yapılan hak ihlalleri hem toplum tarafından yapılan hak ihlalleri.

Ret Örnekleri: 10
Şiddet yanlısı, zulüm işlemiş gruplarla ilişkili olması düşünülmesi.

Ret Örnekleri: 11
Mülakat randevusuna gelmemek, geç gelmek ya da hazırlıksız gelmek.

Ret Örnekleri: 12
Tercümanın yanlış çevirileri.

Not: Yaşadığınız ret örneklerini bizimle paylaşırsanız biz de bir ışık tutması amacıyla okurlarımızla paylaşabiliriz.

 

1. KONUMLANDIRMA

– Almanya Anayasası’nın amacı: İnsan onurunu ve haysiyetini korumaktır.
– Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Temel İnsan Hak ve Hürriyetleri 1. maddesi: saygıdır.
– Almanya Anayasası’nın ilk 20 maddesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Temel İnsan Hak ve Hürriyetleri maddelerine baktığınızda hep insan hakları ve insana verilen değeri göreceksiniz. Bu nedenle başvurucu ilk başta hem profesyonel öz geçmişini
hem mağduriyetine sebep olan sosyal grup içerisindeki yerini, yapmış olduğu etkinlik ve faaliyetler çerçevesinde başarı, sertifika, onur belgesi vb. belgeler ışığında, kendinizi toplum içinde, devlet nezdinde ne kadar itibarlı, fikir danışılan, hatrı sorulan, onur sahibi ve saygınlığı olan bir insan olduğunuzu ilk girişte anlatmalısınız. Kendinizi hayran hayran bakılacak, gıpta edilecek bir insanken birdenbire başınıza gelenlerin pişmiş tavuğun başına gelmemiş, gerçekten zulme uğramış, mağdur bir insan profili çizerek
mağduriyetlerinizi anlatacaksınız.
Örneğin “Almanya’ya geliş sebebinizi izah eder misiniz?” sorusunu duyduğunuzda, ilk giriş cümleniz şöyle olabilir:
ör. 1: Az önce vermiş olduğum bilgi ve belgelerde görmüş olduğunuz gibi (yol mülakatında verilen bilgi ve belgeler) ben, şu sosyal gruba mensup bir öğretmendim.
ör. 2: Az önce vermiş olduğum bilgi ve belgelerde görmüş olduğunuz gibi ben, mevcut yönetime karşı şu partiye üye bir iş adamıydım.
ör. 3: Az önce vermiş olduğum bilgi ve belgelerde görmüş olduğunuz gibi ben, şu gazeteye mensup mevcut yönetime karşı eleştiriler yazılar yazan muhalif bir gazeteciydim.
ör. 4: Az önce vermiş olduğum bilgi ve belgelerde görmüş olduğunuz gibi ben, şu no.lu KHK ile atılmış bir devlet memuruydum.
ör. 5: Az önce vermiş olduğum bilgi ve belgelerde görmüş olduğunuz gibi ben, toplum yararına kermes faaliyetleri düzenleyen, şu derneğe üye bir ev hanımıydım.
ör. 6: Az önce vermiş olduğum bilgi ve belgelerde görmüş olduğunuz gibi ben, 23 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı KHK ile kapatılan şu okulda öğrenciydim. (öğretmendim, çaycıydım gibi.)

 

1.a) ÇIKIŞ HİKAYESİ

Her bir başvurucu kendisiyle alakalı yukarıdaki örneklerden birini alarak cümleye giriş yapabilir ve bundan sonra ülkenizden çıkmanıza, terk etmenize ya da kaçmanıza neden olan çıkış hikayenizin girişini yapmanız gerekmektedir.
Çıkış hikayesinden kasıt, artık sizin için devlet veya toplumun takibinin başladığı, yakalandığınız takdirde hapse atılacağınız ve uzun süre tutuklu kalacağınız, bu nedenle ülke içerisinde kaçacak bir yerinizin ve sizi koruyup kollayacak birinin
olmadığı ve gidecek hiçbir yerinizin olmadığı, kaçmaktan başka seçeneğinizin olmadığı anlamına gelir.
Ör. 1: Asılsız ihbar ve fişlemeler.
Ör. 2: Yakalama tutuklama belgeleri.
Ör. 3: İtirafçı ve ihbarcıların tehditleri vb.

Türkiye’den çıkış hikayesi ile ilgili video çalışmamız için tıklayınız.

 

Aşağıda ifade edeceğimiz gibi genel olarak toplarsak:
1. Az önce vermiş olduğum bilgi ve belgelerde görmüş olduğunuz gibi ben, şu sosyal gruba mensup bir öğretmendim. (Buyrun efendim öğretmenlik belgem). En son Gökyüzünü Sevenler Okulunda 2013-2016 yılları arasında fizik öğretmeni olarak çalıştım (buyrun belgesi). Gezegenler Okulunda 2010-2013 yılları arasında fizik öğretmeni olarak çalıştım (buyrun belgesi). 2006-2010 yılları arasında Astronomi Üniversitesinde fizik bölümünü okudum (buyrun belgesi). 2002-2006 yılları arasında ise ABC Lisesini okudum (buyrun belgesi). Lise yıllarında üniversite hazırlık kursuna giderken şu sosyal grup ile tanıştım. Üniversite yıllarında bu sosyal grubun yurtlarında kaldım (buyrun belgesi, fotoğraflar ve videolar). Kalmış olduğum bu yurt, 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ile kapatılmıştır (buyrun belgesi). Üniversite bittikten sonra ise çalıştığım okullarda öğretmenlik faaliyetlerimin dışında
öğrencilerimizi Bilim Olimpiyatlarına hazırlıyordum (buyrun belgesi). Aynı zamanda kişisel gelişimlerine yönelik seminer ve konferanslar veriyordum (buyrun belgesi).

Devamen;
Aynı zamanda başarılı notlar alan öğrencilerin başarılarının devamını artırmak; başarısız notlar alan öğrencileri ise başarılı hale getirmek için veli ziyaretleri yapardım (buyrun belgesi).
(NOT: Almanya’da veli ziyaretleri genelde başarısız öğrencilere yapılmaktadır.)
Bu sebeple hem çevrem hem toplum hem devlet tarafından bu sosyal gruba mensup, aktif, tanınan, bilinen, önde gelen insanlardan birisiydim (buyrun başarı, takdir, teşekkür belgelerim). 17-25 Aralık 2013 tarihinden 15 Temmuz 2016 tarihine kadar hükümetin baskısı çerçevesinde yalnızlaştırıldım, itibarsızlaştırıldım, hatta hükümetten korkan velilerimiz, öğrencilerimizi çalıştığım okuldan almaya başladılar, “Bunların okuluna çocuklarınızı gönderirseniz siz de başınıza gelecekleri kabul etmiş sayılırsınız vb.” diyerek velilerimizi tehdit ettiler, (buyrun 16 kriter: bkz. https://www.oktayozdemir.com.tr/sss/16-ihrac-kriteri-nedir/). İnsan içerisine çıkamaz hale getirildim.

Devamen;
15 Temmuz’dan sonra ise vatan haini ve … ilan edildim. Komşularım, mahalleli vs. tarafından mobbinge maruz kaldım. Terbiyemin müsaade etmediği hakaretler ve küfürlerle karşı karşıya kaldım. İhbar edilme korkusuyla evimi taşımak zorunda kaldım. Fakat, XYZ tarihinde hakkımda yapılan asılsız ihbar ve fişleme yüzünden, devlet tarafından hakkımda vatan hainliği ve şu sosyal gruba üye
olma, finansal destek verme, onur kırıcı, aşağılayıcı kanunsuz ve haksız yere hakkımda siyasi kovuşturma açıldığını öğrendim. Bu yüzden yaşam, özgürlük, can güvenliğim; tehdit, tehlike, risk altında olduğu için ülkemi terk etmek zorunda kaldım.

İlticada ev hanımlarının konumlandırma örneği adlı videomuz için tıklayınız.

Sosyal gruplar ile irtibat, iltisak ve mensubiyetinizi anlatma yöntemleriyle ilgili videomuz için tıklayınız.

Konumlandırmada kendinizi nasıl anlatabilirsiniz adlı video çalışmamız için tıklayınız.

 

Konumlandırmada Verebileceğiniz Belge Örnekleri:
– Mesleki kimlik kartlarınız
– Çalışma belgeleriniz
– SSK dökümleriniz
– Kişisel gelişim, seminer, kurs sertifikalarınız
– Takdir, teşekkür, onur belgeleriniz
– Katıldığınız etkinlik, faaliyet fotoğraf çıktılarınız
– Diploma, yüksek lisans, TOEFL vb. kişisel kariyerinizle alakalı belgeler
– Referans mektupları, hakkınızda düzenlenmiş referans tavsiye mektupları
– Mağduriyetinize neden olan sosyal grup vb. yapılarla irtibat, iltisak, mensubiyetinizi gösteren bilgi ve belgeler. e-posta çıktıları vb.

9) GERİ DÖNÜŞ

Ülkeme geri gönderildiğim takdirde hakkımda devam eden davalar ya da verilen cezadan dolayı haksız yere, uzun süre tutuklu kalacağım; yaşam, özgürlük ve can güvenliğim tehdit, tehlike ve risk altında olacaktır. Bu yüzden ülkeme geri dönemem.

“İlk mülakat soruları nelerdir, nasıl cevap verilebilir?” adlı videomuz için tıklayınız.

“İkinci mülakat (ana mülakat) nedir, nasıl cevap verilmelidir?” adlı videomuz için tıklayınız.

 

Kaynakça:
Almanya İltica Değerlendirme Yasaları
Almanya İltica Yasası Türkçe Tam Metin
Almanya İkamet Kanunu (Türkçe)
Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Türkçe
İltica Mülakat Stratejileri

 

 

Yorum yaz