İlticadan Ret alındığında ya da İlticanızı Çektiğinizde Başka Bir Ülkeye İltica Etme Şartları

İLTİCADAN RET ALINDIĞINDA YA DA İLTİCANIZI ÇEKTİĞİNİZDE BAŞKA BİR ÜLKEYE İLTİCA ETME ŞARTLARI

Yürürlükteki Dublin 3 anlaşması 19. Maddeye göre başka üye devlete iltica edebilmeniz için; İlticanızı geri çekmeniz gerekmekte ya da Dublin dışına deport edilmiş olmanız gerekmekte ve Dublin dışında (örneğin Moldova Ukrayna Gürcistan gibi kimlikle gidilebilen ya da Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ gibi pasaportla vizesiz olarak gidilebilen yerler vb.) 90 gün ve üzeri kalmanız gerekmektedir. Buralarda kaldığınıza dair delillere (otel, alışveriş fişleri fotoğraflar, telefon faturaları ya da o ülkede olduğunuzu belirten tabela ya da göstergelerle çekildiğiniz fotoğraflar) ihtyaç duyulmaktadır
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 20 (Prosedürün Başlangıcı)
1. Sorumlu Üye Devletin belirlenmesi süreci, bir Üye Devlete ilk kez uluslararası koruma başvurusu yapılır yapılmaz başlayacaktır.
2. Başvuru sahibi tarafından ibraz edilen bir form veya makamlarca hazırlanan bir rapor ilgili Üye Devletin yetkili makamlarına ulaştığında, uluslararası koruma başvurusu yapılmış sayılır. Başvurunun yazılı olarak yapılmadığı durumlarda, niyet beyanı ile raporun düzenlenmesi arasında geçen süre mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
3. Bu Tüzüğün amaçları doğrultusunda, başvuru sahibine refakat eden ve aile üyesi tanımını karşılayan bir küçüğün durumu, aile üyesinin durumundan ayrılamaz ve bu durumu incelemekten sorumlu Üye Devlet’in meselesi olacaktır. reşit olmayan kişi bireysel olarak başvuru sahibi olmasa dahi, çocuğun yüksek yararına olması kaydıyla, söz konusu aile üyesinin uluslararası koruma başvurusu. Aynı muamele, başvuru sahibi Üye Devletlerin topraklarına geldikten sonra doğan çocuklara, onların sorumluluğunu almak için yeni bir prosedür başlatmaya gerek olmaksızın uygulanacaktır.
4. Başka bir Üye Devlet’in topraklarında bulunan bir başvuru sahibi tarafından bir Üye Devlet’in yetkili makamlarına uluslararası koruma başvurusu yapıldığında, sorumlu Üye Devlet’in tespiti, başvuranın ülkesinde bulunduğu Üye Devlet tarafından yapılacaktır. mevcut. İkinci Üye Devlet, başvuruyu alan Üye Devlet tarafından gecikmeksizin bilgilendirilecek ve daha sonra, bu Tüzük amaçları doğrultusunda, uluslararası koruma başvurusunun yapıldığı Üye Devlet olarak kabul edilecektir.
Başvuru sahibi, belirleyici Üye Devlet’teki bu değişiklik ve meydana geldiği tarih hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir.
5. İkamet belgesi olmadan başka bir Üye Devlet’te bulunan veya sorumlu Üye Devlet’in belirlenmesi sürecinde farklı bir Üye Devlet’te yaptığı ilk başvurusunu geri çektikten sonra uluslararası koruma başvurusunda bulunan başvuru sahibi geri alınır. 23, 24, 25 ve 29. maddelerde belirtilen koşullar altında, sorumlu Üye Devlet’in belirlenmesi sürecini tamamlamak amacıyla, uluslararası koruma başvurusunun ilk yapıldığı Üye Devlet tarafından.
Sorumlu Üye Devlet’in belirlenmesi sürecini tamamlamayı talep eden Üye Devlet’in, başvuranın bu arada Üye Devletlerin topraklarını en az üç aylık bir süre için terk ettiğini veya bir ikametgah belgesi aldığını kanıtlayabildiği takdirde, bu yükümlülük sona erer. başka bir Üye Devlet.
İkinci alt paragrafta atıfta bulunulan devamsızlık süresinden sonra yapılan bir başvuru, sorumlu Üye Devletin belirlenmesi için yeni bir prosedüre yol açan yeni bir başvuru olarak kabul edilecektir.
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 21 (Sorumluluk alma isteği gönderme)
1. Uluslararası koruma başvurusunda bulunulan bir Üye Devlet’in, başvuruyu incelemekten başka bir Üye Devlet’in sorumlu olduğunu düşündüğü durumlarda, başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yapabilir. Madde 20(2) kapsamında yapılan başvurularda, diğer Üye Devlet’ten başvuranın sorumluluğunu üstlenmesini talep edebilir.
İlk alt paragrafa bakılmaksızın, (AB) 603/2013 sayılı Tüzüğün 14. maddesi uyarınca kaydedilen verilerle bir EURODAC isabeti olması durumunda, talep, söz konusu madde 15(2) uyarınca söz konusu isabetin alınmasından itibaren iki ay içinde gönderilecektir. (Düzenleme.)
Başvuru sahibinin sorumluluğunu üstlenme talebinin birinci ve ikinci alt paragraflarda belirtilen süreler içinde yapılmaması durumunda, uluslararası koruma başvurusunun incelenmesi sorumluluğu, başvurunun yapıldığı Üye Devlet’e aittir.
2. Talepte bulunan Üye Devlet, uluslararası koruma başvurusunun, giriş veya kalma izninin reddedilmesi, yasa dışı bir ikamet nedeniyle tutuklamanın ardından veya bir sınır dışı emrinin tebliği veya infazı sonrasında yapılması halinde acil cevap isteyebilir.
Talep, acil yanıt verilmesini gerektiren nedenleri ve yanıtın beklendiği süreyi belirtir. Bu süre en az bir hafta olacaktır.
3. Paragraf 1 ve 2’de atıfta bulunulan durumlarda, başka bir Üye Devlet tarafından sorumluluk alınması talebi, standart bir form kullanılarak ve 22(3) maddesinde belirtilen iki listede açıklandığı gibi kanıt veya koşullu kanıtlar dahil edilecektir ve / veya başvuru sahibinin beyanından ilgili unsurlar, talepte bulunulan Üye Devlet’in makamlarının bu Yönetmelik’te belirtilen kriterler temelinde sorumlu olup olmadığını kontrol etmesine olanak tanır.
Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, üstlenme taleplerinin hazırlanması ve sunulması konusunda tek tip koşullar kabul eder. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 22 (Sorumluluk alma isteğini yanıtlama)
1. Talepte bulunulan Üye Devlet gerekli kontrolleri yapacak ve talebin alınmasından itibaren iki ay içinde başvuranın sorumluluğunu üstlenmesi talebine ilişkin bir karar verecektir.
2. Üye Devlet’in sorumlu olduğunu belirleme prosedüründe kanıt ve koşullu kanıtlar kullanılacaktır.
3. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, bu paragrafın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlere uygun olarak, ilgili kanıt ve koşullu kanıt öğelerini gösteren iki listeyi düzenli olarak oluşturur ve gözden geçirir. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
(a)Kanıt:
(I) bu, aksi ispatla çürütülmediği sürece, bu Yönetmelik uyarınca sorumluluğu belirleyen resmi kanıtı ifade eder; (II)Üye Devletler, resmi kanıtlar listesinde oluşturulan tipolojiye uygun olarak, Madde 44’te belirtilen Komite’ye farklı türdeki idari belgelerin modellerini sağlayacaktır;
(b)Emare:
(I) bu, bazı durumlarda, kendilerine atfedilen kanıt değerine göre, çürütülebilir olmakla birlikte yeterli olabilecek gösterge unsurlarına atıfta bulunur;
(II) uluslararası koruma başvurusunu inceleme sorumluluğuna ilişkin kanıt değeri, duruma göre değerlendirilecektir.
4. İspat gerekliliği, bu Tüzüğün uygun şekilde uygulanması için gerekli olanı aşmamalıdır.
5. Resmi bir kanıt yoksa, talepte bulunulan Üye Devlet, ikinci dereceden kanıtın tutarlı, doğrulanabilir ve sorumluluğu tesis etmek için yeterince ayrıntılı olması durumunda sorumluluğunu kabul edecektir.
6. Talepte bulunan Üye Devlet’in Madde 21(2) hükümleri uyarınca aciliyet talebinde bulunması halinde, talepte bulunulan Üye Devlet, talep edilen süre sınırına uymak için her türlü çabayı gösterecektir. Bir başvuru sahibinin sorumluluğunu üstlenme talebinin incelenmesinin özellikle karmaşık olduğunun gösterilebildiği istisnai durumlarda, talepte bulunulan Üye Devlet, yanıtını talep edilen süre sınırından sonra, ancak her halükarda bir ay içinde verebilir. Bu gibi durumlarda, talepte bulunulan Üye Devlet, bir cevabı erteleme kararını, başlangıçta talep edilen süre içinde talep eden Üye Devlet’e iletmelidir.
7. 1. fıkrada belirtilen iki aylık süre ve 6. fıkrada belirtilen bir aylık süre içinde hareket edilmemesi, talebin kabul edilmesi anlamına gelir ve nafaka sağlama yükümlülüğü de dahil olmak üzere kişinin sorumluluğunu üstlenme yükümlülüğünü beraberinde getirir. varış için uygun düzenlemeler.

Yorum yaz