Geri Alma Talepleri için Prosedürler ve Prosedürel Güvenlik Önlemleri

A. GERİ ALMA TALEPLERİ İÇİN PROSEDÜRLER
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 23 (Talepte bulunan Üye Devlete yeni bir başvuru yapıldığında geri alma talebinde bulunmak)

1. Madde 18(1)(b), (c) veya (d)’de atıfta bulunulan bir kişinin uluslararası koruma için yeni bir başvuruda bulunduğu bir Üye Devlet, başka bir Üye Devletin Madde 20 uyarınca sorumlu olduğunu düşünürse (5) ve Madde 18(1)(b), (c) veya (d), diğer Üye Devletten o kişiyi geri almasını talep edebilir.

2. 603/2013 Sayılı Tüzüğün (AB) 9(5) Maddesi uyarınca, mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda EURODAC isabetinin alınmasından sonraki iki ay içinde bir geri alma talebi yapılacaktır.
Geri alma talebi, EURODAC sisteminden elde edilen veriler dışındaki kanıtlara dayanıyorsa, Madde 20(2) kapsamında uluslararası koruma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunulan Üye Devlete gönderilir. ).

3. Paragraf 2’de belirtilen süreler içinde geri alma talebinin yapılmaması durumunda, uluslararası koruma başvurusunun incelenmesi sorumluluğu yeni başvurunun yapıldığı Üye Devlete aittir.

4. Geri alma talebi, standart bir form kullanılarak yapılacak ve 22(3) maddesinde belirtilen iki listede açıklanan kanıt veya ikinci derece kanıtları ve/veya ilgili kişinin ifadelerinden ilgili unsurları içerecek ve yetkili makamların yetkilendirilmesini sağlayacaktır. Bu Tüzükte belirtilen kriterler temelinde sorumlu olup olmadığını kontrol etmek için talepte bulunulan Üye Devlet.
Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, geri alma taleplerinin hazırlanması ve sunulması için tek tip koşullar kabul eder. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 24 (Talepte bulunan Üye Devlette yeni bir başvuru yapılmadığında geri alma talebinde bulunmak)

1. Madde 18(1)(b), (c) veya (d)’de atıfta bulunulan bir kişinin ikamet belgesi olmaksızın kaldığı ve yeni bir uluslararası koruma başvurusu yapılmamış olan bir Üye Devletin, Madde 20(5) ve Madde 18(1)(b), (c) veya (d) uyarınca başka bir Üye Devletin sorumlu olduğu durumlarda, diğer Üye Devlet’ten o kişiyi geri almasını talep edebilir.

2. Üye Devletlerde yasadışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesine ilişkin ortak standartlar ve prosedürler hakkında 16 Aralık 2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2008/115/EC sayılı Direktifinin 6(2) Maddesinden sapma yoluyla (15)603/2013 Sayılı Tüzüğün (AB) 17. Maddesi uyarınca bir kişinin ikamet belgesi olmadan topraklarında kaldığı bir Üye Devletin EURODAC sisteminde arama yapmaya karar vermesi halinde, Madde 18’de atıfta bulunulan bir kişiyi geri alma talebi, Bu Tüzüğün (1)(b) veya (c) maddesinde veya 18(1)(d) Maddesinde atıfta bulunulan ve uluslararası koruma başvurusu nihai bir kararla reddedilmemiş bir kişi, en kısa sürede yapılacaktır. Mümkün olduğunda ve her halükarda, 603/2013 (AB) Sayılı Tüzüğün 17(5) Maddesi uyarınca EURODAC isabetinin alınmasından sonraki iki ay içinde.
Geri alma talebi, EURODAC sisteminden elde edilen veriler dışındaki kanıtlara dayanıyorsa, talepte bulunan ilgili kişi, Üye Devlet’in başka bir Üye Devlet’in sorumlu olabileceğinden haberdar olduğu tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunulan Üye Devlet’e gönderilecektir.

3. Paragraf 2’de belirtilen süreler içinde geri alma talebinin yapılmaması durumunda, ilgili kişinin ikamet belgesi olmadan topraklarında kaldığı Üye Devlet, bu kişiye yeni bir başvuruda bulunma fırsatı verir.

4. Bu Tüzüğün 18(1)(d) Maddesinde atıfta bulunulan ve uluslararası koruma başvurusu bir Üye Devlette nihai bir kararla reddedilen bir kişi, ikamet belgesi olmaksızın başka bir Üye Devletin topraklarında bulunuyorsa, sonraki Üye Devlet, eski Üye Devletten ilgili kişiyi geri almasını talep edebilir veya 2008/115/EC sayılı Direktif uyarınca bir iade prosedürü gerçekleştirebilir. İkinci Üye Devlet, eski Üye Devletten ilgili kişiyi geri almasını talep etmeye karar verdiğinde, 2008/115/EC Direktifinde belirtilen kurallar uygulanmayacaktır.,

5. Madde 18(1)(b), (c) veya (d)’de atıfta bulunulan kişinin geri alınması talebi, standart bir form kullanılarak yapılır ve iki listede açıklandığı gibi kanıt veya koşullu delilleri içerecektir. Madde 22(3)’te belirtilen ve/veya kişinin ifadelerindeki ilgili unsurlar, talepte bulunulan Üye Devletin yetkililerinin bu Tüzük’te belirtilen kriterler temelinde sorumlu olup olmadığını kontrol etmesini sağlar.
Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, Madde 22(3)(a) ve (b)’de belirtilen kriterlere uygun olarak ilgili kanıt ve koşullu kanıt öğelerini gösteren iki listeyi düzenli olarak oluşturacak ve gözden geçirecek ve tek tip geri alma taleplerinin hazırlanması ve sunulması için koşullar. Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 25 (Geri alma isteğine yanıt verme)

1. Talepte bulunulan Üye Devlet gerekli kontrolleri yapacak ve ilgili kişinin mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda talebin alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde geri alınması talebi hakkında karar verecektir. Talep EURODAC sisteminden elde edilen verilere dayandığında, bu süre iki haftaya indirilecektir.

2. 1. paragrafta belirtilen bir aylık süre veya iki haftalık süre içinde hareket edilmemesi, talebin kabul edilmesi anlamına gelir ve varış için uygun düzenlemeleri sağlama yükümlülüğü de dahil olmak üzere ilgili kişiyi geri alma yükümlülüğünü beraberinde getirir.

B. PROSEDÜREL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 26 (Transfer kararının bildirilmesi)

1. Talepte bulunulan Üye Devlet, Madde 18(1)(c) veya (d)’de atıfta bulunulan bir başvuru sahibi veya başka bir kişinin sorumluluğunu üstlenmeyi veya geri almayı kabul ettiğinde, talepte bulunan Üye Devlet, ilgili kişiye kararı bildirecektir. kişiyi sorumlu Üye Devlete nakletmek ve uygun olduğunda, uluslararası koruma başvurusunu incelememekten sorumludur. İlgili kişiyi bir hukuk müşaviri veya başka bir danışman temsil ediyorsa, Üye Devletler kararı ilgili kişi yerine bu hukuk danışmanına veya müşavirine bildirmeyi seçebilir ve uygun olduğunda kararı ilgili kişiye iletebilir.

2. Paragraf 1’de atıfta bulunulan karar, uygulanabilir olduğunda, askıya alma etkisi için başvuru hakkı da dahil olmak üzere mevcut yasal yollara ve bu tür çarelerin aranması ve devrin gerçekleştirilmesi için geçerli zaman sınırlarına ilişkin bilgileri içerecek ve gerekirse, ilgili kişinin sorumlu Üye Devlet’e kendi imkanlarıyla seyahat etmesi halinde, ilgili kişinin görünmesi gereken yer ve tarih hakkında bilgi içerir.
Üye Devletler, ilgili kişiye adli yardım sağlayabilecek kişi veya kuruluşlara ilişkin bilgilerin, bu bilgi henüz iletilmediği zaman, paragraf 1’de atıfta bulunulan kararla birlikte ilgili kişiye iletilmesini sağlar.

3. İlgili kişiye bir hukuk müşaviri veya başka bir danışman tarafından yardım edilmediği veya temsil edilmediği zaman, Üye Devletler, her zaman mevcut yasal yollar ve bunun için geçerli zaman sınırları hakkında bilgileri içerecek olan kararın ana unsurları hakkında onu bilgilendirecektir. bu tür çareleri, ilgili kişinin anladığı veya makul olarak anlamasının beklendiği bir dilde aramak.

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 27 (Çözümler )

1. Başvuru sahibi veya Madde 18(1)(c) veya (d)’de atıfta bulunulan başka bir kişi, bir başvuruya karşı fiilen ve kanunen temyiz veya inceleme şeklinde etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkına sahip olacaktır. transfer kararı, bir mahkeme veya mahkeme huzurunda.

2. Üye Devletler, ilgili kişinin 1. paragraf uyarınca etkili hukuk yoluna başvurma hakkını kullanabileceği makul bir süre sağlar.

3. Devir kararlarına karşı temyiz veya inceleme amacıyla Üye Devletler, ulusal kanunlarında aşağıdaki hususları sağlar:
(A)temyiz veya inceleme, ilgili kişiye, temyiz veya incelemenin sonucuna kadar ilgili Üye Devlette kalma hakkını verir; veya (B)transfer otomatik olarak askıya alınır ve bu askıya alma, bir mahkeme veya mahkemenin yakın ve sıkı bir incelemeden sonra, bir temyiz veya inceleme için askıya alma etkisi verip vermeme kararı alacağı belirli bir makul sürenin ardından sona erer; veya (C) ilgili kişi, temyiz veya incelemenin sonucunu beklemek üzere, makul bir süre içinde bir mahkeme veya mahkemeden devir kararının uygulanmasının askıya alınmasını talep etme olanağına sahiptir. Üye Devletler, ilk askıya alma talebine ilişkin karar verilinceye kadar aktarımı askıya alarak etkili bir hukuk yolunun mevcut olmasını sağlayacaktır. Devir kararının uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin herhangi bir karar, askıya alma talebinin yakın ve titiz bir incelemesine izin verilirken makul bir süre içinde alınacaktır. Devir kararının uygulanmasını durdurmama kararının dayandığı gerekçeler belirtilir.

4. Üye Devletler, yetkili makamların, re’sen hareket ederek , temyiz veya incelemenin sonucuna kadar devir kararının uygulanmasını askıya almaya karar vermelerini sağlayabilir.

5. Üye Devletler, ilgili kişinin adli yardıma ve gerektiğinde dil yardımına erişimini sağlar.

6. Üye Devletler, ilgili kişinin ilgili masrafları karşılayamadığı durumlarda, talep üzerine ücretsiz adli yardım verilmesini sağlar. Üye Devletler, ücretler ve diğer masraflarla ilgili olarak, başvuranların muamelesinin, adli yardımla ilgili konularda genel olarak vatandaşlarına uygulanan muameleden daha elverişli olmamasını sağlayabilir.
Üye Devletler, adli yardıma erişimi keyfi olarak kısıtlamadan, temyiz veya incelemenin yetkili makam veya bir mahkeme veya mahkeme tarafından somut bir başarı ihtimali bulunmadığına karar verilmesi durumunda, ücretsiz adli yardım ve temsilin verilmemesini sağlayabilir.
Bu paragraf uyarınca ücretsiz adli yardım ve temsil hakkı verilmemesi kararının mahkeme veya heyet dışında bir makam tarafından alınması durumunda, Üye Devletler bu karara itiraz etmek için bir mahkeme veya heyet önünde etkili bir hukuk yolu hakkı sağlayacaktır.
Üye Devletler, bu paragrafta belirtilen gerekliliklere uyarak, adli yardım ve temsilin keyfi olarak kısıtlanmamasını ve başvuranın adalete etkin erişiminin engellenmemesini sağlar.
Adli yardım, en azından gerekli usul belgelerinin hazırlanmasını ve bir mahkeme veya mahkeme huzurunda temsil edilmesini içerecektir ve yardım ve temsil sağlamak üzere ulusal kanunla özel olarak belirlenmiş hukuk danışmanları veya danışmanları ile sınırlı olabilir.
Adli yardıma erişim prosedürleri ulusal hukukta belirlenir.

NAKİL AMAÇLI GÖZALTI

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 28 (Gözaltı)

1. Üye Devletler, bir kişiyi yalnızca bu Tüzük tarafından belirlenen prosedüre tabi olması nedeniyle gözaltında tutamaz.

2. Önemli bir kaçma riski bulunduğunda, Üye Devletler, bu Tüzük uyarınca transfer prosedürlerini güvence altına almak için ilgili kişiyi, bireysel bir değerlendirme temelinde ve yalnızca gözaltı orantılı ve diğer daha az zorlayıcı olduğu sürece gözaltına alabilir. alternatif önlemler etkin bir şekilde uygulanamaz.

3. Gözaltı, mümkün olduğu kadar kısa bir süre için olacak ve bu Tüzük kapsamındaki transfer gerçekleştirilinceye kadar, gerekli idari prosedürleri gereken özenle yerine getirmek için makul ölçüde gerekli olan süreden daha uzun olmayacaktır.
Bu maddeye göre bir kişinin gözaltına alınması durumunda, sorumluluk alma veya geri alma talebinde bulunma süresi, başvurunun yapılmasından itibaren bir ayı geçemez. Bu Tüzük uyarınca prosedürü yürüten Üye Devlet, bu gibi durumlarda acil cevap isteyecektir. Bu cevap, talebin alınmasından itibaren iki hafta içinde verilecektir. İki haftalık süre içinde cevap verilmemesi, talebin kabul edilmesiyle eşdeğer olacak ve varış için uygun düzenlemelerin
sağlanması yükümlülüğü dahil olmak üzere, kişinin sorumluluğunu alma veya geri alma yükümlülüğünü beraberinde getirecektir.
Bu madde uyarınca bir kişinin gözaltına alınması durumunda, bu kişinin talepte bulunan Üye Devletten sorumlu Üye Devlete nakli, mümkün olan en kısa sürede ve en geç, belgenin zımni veya açık olarak kabul edilmesinden itibaren altı hafta içinde gerçekleştirilir. başka bir Üye Devlet tarafından ilgili kişinin sorumluluğunu üstlenmesi veya geri alınması talebi veya Madde 27(3) uyarınca temyiz veya incelemenin artık askıya alma etkisinin olmadığı an.
Talepte bulunan Üye Devlet, bir sorumluluk alma veya geri alma talebi sunmak için son tarihlere uymadığında veya üçüncü alt paragrafta atıfta bulunulan altı haftalık süre içinde transfer gerçekleşmediğinde, kişi artık gözaltına alınmayacaktır. 21, 23, 24 ve 29. maddeler buna göre uygulanmaya devam edecektir.

4. Tutukluluk koşulları ve gözaltına alınan kişilere uygulanan garantiler ile ilgili olarak, sorumlu Üye Devlete nakil prosedürlerini güvence altına almak için 2013/33/EU sayılı Direktifin 9, 10 ve 11. Maddeleri uygulanacaktır.

TRANSFERLER

DUBLİN-3 Sözleşmesi Madde 29 (Modaliteler ve zaman sınırları)

1. Başvuranın veya madde 18(1)(c) veya (d)’de atıfta bulunulan başka bir kişinin talepte bulunan Üye Devlet’ten sorumlu Üye Devlet’e nakli, talepte bulunan Üye Devlet’in ulusal kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Üye Devlet, ilgili Üye Devletler arasında istişareden sonra, pratik olarak mümkün olan en kısa sürede ve en geç, başka bir Üye Devletin ilgili kişiyi görevlendirme veya geri alma talebinin veya bir karara ilişkin nihai kararın kabulünden itibaren altı ay içinde madde 27(3) uyarınca askıya alma etkisinin olduğu durumlarda temyiz veya inceleme.
Sorumlu Üye Devlet’e yapılan nakiller, denetimli hareketle veya refakat altında gerçekleştiriliyorsa, Üye Devletler, bunların insani bir şekilde ve temel haklara ve insanlık onuruna tam saygı göstererek gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Gerekirse, başvuru sahibine talepte bulunan Üye Devlet tarafından bir izinsiz geçiş belgesi verilecektir . Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, geçiş izninin tasarımını oluşturacaktır . Bu uygulama tasarrufları, Madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.
Sorumlu Üye Devlet, talepte bulunan Üye Devlet’e, ilgili kişinin güvenli bir şekilde vardığını veya belirlenen süre içinde gelmediğini uygun şekilde bildirecektir.

2. Transferin altı aylık süre içinde gerçekleşmemesi durumunda, sorumlu Üye Devlet, sorumluluğu üstlenme veya ilgili kişiyi geri alma yükümlülüklerinden kurtulur ve sorumluluk, talepte bulunan Üye Devlete devredilir.Bu süre, ilgilinin hapis cezası nedeniyle nakil gerçekleştirilememesi durumunda en fazla bir yıla, firar etmesi halinde ise en fazla on sekiz aya kadar uzatılabilir.

3. Bir kişi yanlışlıkla transfer edilmişse veya nakil gerçekleştirildikten sonra yapılan itiraz veya inceleme sonucunda nakil kararı bozulursa, transferi gerçekleştiren Üye Devlet bu kişiyi derhal geri kabul edecektir.

4. Komisyon, uygulama tasarrufları aracılığıyla, özellikle ertelenmiş veya gecikmiş transferler, temerrüde kabulden sonraki transferler, reşit olmayanların veya bağımlı kişilerin transferleri durumunda, Üye Devletler arasında istişare ve bilgi alışverişi için yeknesak koşullar oluşturur, ve denetimli transferler. Bu uygulama tasarrufları, madde 44(2)’de atıfta bulunulan inceleme prosedürüne uygun olarak kabul edilir.

Yorum yaz